Pniëlschool

Clingendaal 2 3075 LN Rotterdam

Schoolfoto van Pniëlschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame School
  • Rust, orde en regelmaat
  • Expliciete Directe Instructie
  • Goede zorgstructuur
  • Logopedie en oefentherapie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2019 bezochten 265 leerlingen de Pniëlschool. De school beschikt tevens over 2 instroomgroepen voor nieuwkomers en een eigen peuterspeelzaal "Peutereiland". De peuterspeelzaal heeft twee groepen 0 met elk maximaal 16 peuters.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
252
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Elke organisatie die werkt met kinderen is verplicht te werken met de meldcode. Dit is vastgelegd in de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. PCBO werkt ook met de meldcode. Het volgen van de stappen helpt onderwijsprofessionals bij het signaleren en oppakken van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere school heeft een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Op onze school is dat de intern begeleider. De intern begeleider kan u meer informatie geven over de stappen van de meldcode.

SISA

Alle PCBO-scholen zijn aangesloten op SISA. SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken en is een computersysteem waarin professionals aangeven dat zij betrokken zijn bij uw kind. Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij een kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden. Via SISA maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind kenbaar. Als school vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met deze professionals en u in gesprek te gaan over de meest passende zorg en de rol die school hierin kan spelen. Wij zullen onze betrokkenheid bij leerlingen waar wij een zorg over hebben of extra ondersteuning aan bieden in SISA kenbaar maken. SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én die hun betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). In SISA staat alleen de organisatie naam, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het kind. Over de zorgen om het kind wordt in SISA niets genoteerd.

Terug naar boven