Da Costaschool v BSO

Johannes Brandstraat 3 -7 3072 BD Rotterdam

  • Ons gebouw dateert uit 1909 en het voldoet nog prima. Toch komt er snel een spiksplinternieuw gebouw!!!!!!
  • Iedere week muziekles door vakkrachten van de SKVR en soms een concert op het plein.
  • Bij alle vakken maken we natuurlijk gebruik van de digitale mogelijkheden.
  • We leren hoe we vrienden kunnen maken, maar ook hoe we zelf op een goede manier conflicten kunnen oplossen.
  • We hebben een groot schoolplein, waar tussen de middag onze vakkrachten diverse activiteiten aanbieden.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij de Da Costa School !

De Da Costa School staat voor: hoge leerresultaten, goed pedagogisch klimaat,ouderbetrokkenheid en respect. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen kunnen leren en opgroeien in een sfeer van rust en met duidelijke regels en afspraken. Ons onderwijs is zo ingericht dat we constant de resultaten van de leerlingen in de gaten houden en van daaruit het beleid en de onderwijsinhoud voor de vervolgperiode vaststellen. Wij willen dezelfde toetsresultaten bereiken als het landelijk gemiddelde en hierin slagen wij ook in een groot aantal gevallen.Wij hebben kleine groepen en werken in arrangementen, d.w.z. dat groepen kinderen verschillende leerstof krijgen aangeboden die past bij hun ontwikkelingsniveau.De school bevindt zich in de Children’s Zone Afrikaanderwijk. Hierdoor bieden wij de kinderen tussen de 5 en 8 uur extra les per week. Deze uren worden voornamelijk ingezet voor extra les in Nederlandse taal en rekenen. Daarnaast om kinderen op allerlei manieren voor te bereiden op hun latere leven en nu alvast kennis te laten maken met het vervolgonderwijs en de maatschappij. De DaCosta School is zeer bewust bezig met ouderbetrokkenheid. Wij vinden het belangrijk om samen met de ouders op te trekken bij het onderwijs en opvoeding van de kinderen. Ouders zijn altijd welkom op school om informatie te krijgen, te praten over hun kind, materiaal te ontvangen om samen met het kind thuis mee bezig te zijn. Wij willen niet tégen ouders praten maar juist mét. Informatie die ouders ons over hun kinderen kunnen doorgeven vinden wij heel belangrijk en ook luisteren wij graag naar de suggesties van onze ouders. De DaCosta School is een Christelijke school. De meeste van onze leerlingen en hun ouders zijn Moslim. Juist hierin vinden wij onze uitdaging. De praktijk toont aan dat ons principe van “respect voor elkaar” en “benoemen van overeenkomsten” volledig bereikt wordt en een mooie start vormt voor het functioneren in onze maatschappij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Structuur en rust
  • Vreedzame School
  • Veiligheid
  • Samen met ouders
  • Sport en cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We hebben op dit moment - na een paar jaar een dalend leerlingenaantal - een redelijk stabiel leerlingenaantal. Grote oorzaak van die daling was de ontwikkeling binnen de wijk, waar een flink aantal woningen gesloopt gaat worden en een gedeelte van onze leerlingen buiten de wijk zijn gaan wonen. We hebben daar geen grip op.

We zien het daarentegen wel als uitdaging om in de nabije toekomst, als er nieuwe woningen gebouwd zijn voor zowel onze huidige populist als voor de nieuwe bewoners een aantrekkelijke school te zijn. In die nabije toekomst staat er ook een nieuw gebouw voor ons in de planning

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
167
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Da Costa School werkt met een continurooster.

We beginnen om 8.15 uur met een inloop. Bij de groepen 1 en 2 doen de ouders dan samen met hun kind een activiteit in de groep. Ze doen een spelletje of lezen een boek. De kinderen van de andere groepen werken in die tijd aan een startopdracht of zelfstandig werk. Om 8.30 uur beginnen de lessen.

De leerlingen blijven tussen de middag op school. Zij eten samen met hun leerkracht in de klas en hebben daarna 30 minuten pauze, waarin ze onder begeleiding buiten spelen. Bij slecht weer zijn er activiteiten in de gymzaal of in een speciaal lokaal. De (jongste) kleuters kunnen eventueel tussen 12.00 en 13.00 uur wel naar huis.

Voor de opvang voor en  na schooltijd werkt de school samen met Kinderdam. De locatie van Kinderdam ( Plein3) is in de school. De kinderen kunnen dus vanuit de klas rechtstreeks naar de BSO en hoeven niet over straat.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven