Steven Stemerdingschool voor Basisonderwijs

Slingeplein 10 3085 EZ Rotterdam

Schoolfoto van Steven Stemerdingschool voor Basisonderwijs

Het team

Toelichting van de school

Het team van de Steven Stemerdingschool bestaat uit een mix van jonge en meer ervaren professionals. Door deze samenstelling kan er veel van elkaar worden geleerd. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 35 jaar.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Aangezien het vaak moeilijk en soms niet mogelijk is om invalleerkrachten te vinden bij ziekte of afwezigheid van collega’s, hebben we een invalbeleid geformuleerd. Dit beleid is er op gericht om de rust binnen de groepen en de continuering van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. We proberen zo weinig mogelijk verschillende leerkrachten voor de groepen te plaatsen.Vervanging zoeken staat voorop, maar vervanging vinden is soms moeilijk. Als er geen vervanging gevonden kan worden, wordt een groep over andere groepen verdeeld. Vervolgens wordt er bekeken of er inmiddels mogelijkheden zijn om een invaller te vinden. In uiterste nood wordt een groep leerlingen naar huis gestuurd.  

Het verdeelplan voor groep 1 en 2, indien er geen vervanging gevonden is.

Het verdeelplan voor de groep 1 en 2 ziet er als volgt uit:

Wanneer een leerkracht van een van de kleutergroepen niet vervangen kan worden, zullen de kinderen van de betreffende groep over de andere kleutergroepen verdeeld worden. Echter aan de ouders zal worden gevraagd of ze hun kind weer mee naar huis kunnen nemen. Leerlingen waarbij dat niet mogelijk is zullen op school alsnog worden opgevangen.Wanneer op langere termijn geen vervanging gevonden kan worden,zal de groep naar huis worden gestuurd. Elke daarop volgende dag zal er een andere kleutergroep naar huis worden gestuurd. De leerkracht van de kleutergroep die naar huis wordt gestuurd zal de groep van de afwezige leerkracht opvangen.

Het verdeelplan voor de groepen 3 t/m 8, indien er geen vervanging gevonden is:

•            Voor de korte termijn (één dag)Wanneer een van de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 ziek wordt,zal de groep volgens een vast opdeelrooster over de overige groepen worden verdeeld. De leerlingen krijgen dan een werkboekje mee dat ze zelfstandig kunnen maken en nakijken. Dit werkboekje ligt voor iedere groep klaar.

.•            Voor de langere termijn (langer dan een dag)De eerste dag wordt de groep volgens het bovenstaande verdeeld.Elke daaropvolgende dag wordt een andere groep verdeeld. De leerkracht van de groep die naar huis wordt verdeeld zal dan de groep van de afwezige leerkracht opvangen.Dit schema wordt gevolgd totdat we een vervanger hebben gevonden of de leerkracht beter is. De directie en/of ib'ers zullen slechts in “noodsituaties” inspringen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Steven Stemerding is de ondersteuning verwoord in een beleidsdocument, het Schoolondersteuningsprofiel van de Steven Stemerdingschool.  In dit document wordt de basisondersteuning beschreven, alsmede de specifieke extra onderwijsarrangementen die de school kan bieden. Het Schoolondersteuningsprofiel beschrijft de visie en de missie van de school. Verder staan er kengetallen in op het gebied van zorgzwaarte en veel informatie over de zorgdeskundigheid en alles wat nodig is om allekinderen passend onderwijs te bieden.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven