De Pijler

W.G. Witteveenplein 10 3071 MA Rotterdam

  • Schoolfoto van De Pijler
  • Schoolfoto van De Pijler
  • Schoolfoto van De Pijler
  • Schoolfoto van De Pijler
  • Schoolfoto van De Pijler

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In het rapport van de groepen 3 t/m 8 staan de ervaringen van de leerkrachten met uw kind beschreven. Maar ook de resultaten van de methodegebonden toetsen en de resultaten van ons CITO leerlingvolg-systeem (Leerling in Beeld). Deze CITO toetsen worden beoordeeld met de cijfers I, II, III, IV of V. Hierbij is I het hoogste niveau en V het laagste niveau. U ontvangt bij het rapport een los inlegvel met daarop de CITO vaardigheidsscores op de gebieden rekenen –spelling – lezen (technisch en begrijpend)en woordenschat. Dit overzicht bestaat uiteen grafiek per leergebied die alle tot dan toe gemaakte toetsen (groep 3 t/m 8) laat zien. De leerlingen van groep 8 ontvangen in november een uitdraai van hun cijferlijst. Hierbij vindt alleen een gesprek plaats op uitnodiging van de leerkracht. De lijst is bedoeld om ouders en leerlingen te attenderen op hun vorderingen, gezien de aankomende (pre-)adviesgesprekken.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de eindtoets naar de doorstroomtoets. Er komt een periode waarin leerlingen zich aanmelden voor de middelbare school. Doordat er 1 aanmeld periode komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets. De benodigde informatie wordt naar de ouders van de groepen 7 en 8 verzonden. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Iedereen moet het gevoel hebben zich zelf te kunnen zijn en geaccepteerd te zijn. Wij benaderen dan ook iedereen met een positieve, energieke en open houding. Samen maken we regels en afspraken; gelijkwaardigheid is daarbij altijd uitgangspunt. Onze verwachtingen zijn hoog en we bieden ieder kind kansen om zich op verschillende gebieden te ontwikkelen. Wij stimuleren positieve interactie, we zijn beleefd en hebben veel aandacht voor elkaar. Ouders sluiten zich ook geheel aan bij deze regels en afspraken. Zij hebben aandacht voor hun kind(eren) en dragen bij aan een positieve wisselwerking. De kinderen houden rekening met elkaar en respecteren de verschillen die binnen de school zichtbaar zijn. Ook hebben zij aandacht voor andere kinderen uit hun klas en voor hun omgeving.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veilige leeromgeving
  • Wederzijdse acceptatie
  • Positiviteit en open houding

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven