De Pijler

W.G. Witteveenplein 10 3071 MA Rotterdam

  • Schoolfoto van De Pijler
  • Schoolfoto van De Pijler
  • Schoolfoto van De Pijler
  • Schoolfoto van De Pijler
  • Schoolfoto van De Pijler

Het team

Toelichting van de school

U vindt onze teamsamenstelling op de website.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onder verlof wordt hier verstaan het verlof voor de oudere leerkracht (BAPO) of het compensatieverlof van de leerkrachten. Streven van de school is om maximaal twee leerkrachten voor de groep te zetten. Met de huidige leerkracht tekorten kunnen we dat niet altijd garanderen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In onze onderbouw wordt thematisch gewerkt. Zowel in de kring als in de hoeken worden activiteiten gedaan die, passend bij het thema, kinderen spelenderwijs uitnodigen om zich te ontwikkelen op alle ontwikkelingsgebieden. Vanzelfsprekend wordt er gewerkt aan de voorwaarden voor rekenen en taal, maar ook de sociaal-emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling vinden hun plek binnen de thema's.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle leerlingen hebben hun unieke persoonlijkheid en een verschillende behoefte om te spelen en te leren. De meeste leerlingen leren op een regelmatige, gemiddelde manier volgens de leerlijnen. Een aantal leerlingen heeft meer tijd en instructie nodig om iets te kunnen leren. Daarnaast zijn er ook leerlingen die  maar weinig tijd en instructie nodig hebben om grote leerstappen te kunnen maken. De Pijler werkt opbrengstgericht waarbij we streven het maximale uit alle leerlingen te halen. We richten ons op de standaarden die op schoolniveau zijn vastgesteld. Van belang is dat we voor ieder kind de volgende vraag kunnen beantwoorden: Wat heeft dit kind nodig om zich naar vermogen te kunnen ontwikkelen, op didactisch en sociaal-emotioneel gebied?

Sommige kinderen hebben meer onderwijsbehoeften, welke vragen om een specialistische aanpak. Deze behoeften worden in kaart gebracht. De hulp van collega’s met een specialisatie kan hierbij worden ingezet. In overleg met de IB’er wordt gekeken op welke manier de leerkracht deze aanpak kan uitvoeren en waar ondersteuning geboden kan worden. Voor het bewaken en verbeteren van de zorg binnen onze school is er een ondersteuningsteam ingericht. We noemen het ondersteuningsteam omdat we vinden dat in het kader van passend onderwijs het gaat om ondersteuning van kinderen, ouders en leerkrachten. We willen als school uitgaan van de talenten bij kinderen en bekijken wat de juiste begeleiding voor een kind is en hier naar handelen. Vragen die wij als school dan ook stellen bij elk individueel kind zijn: “Wat zijn de stimulerende factoren (factoren die de ontwikkeling positief stimuleren) bij dit kind en wat heeft een kind nodig van de leerkracht om in zijn ontwikkeling vooruit te komen”. Ons ondersteuningsteam bestaat uit : intern begeleiders, specialisten op gebied van taal, rekenen, gedrag, meerbegaafdheid en daarnaast ook begeleiders vanuit PPO en andere externe organisaties. De intern begeleiders zijn het eerste aanspreekpunt voor de collega’s als zij een hulpvraag hebben ten aanzien van de ontwikkeling van de kinderen, of problemen binnen de groep signaleren. De specialisten diagnosticeren, analyseren samen met leerkrachten gegevens en kijken naar wat de kinderen nodig hebben op de genoemde gebieden.

We volgen de kinderen zo nauwgezet mogelijk en dat doen we samen met u als ouders. Daarom hebben we startgesprekken aan het begin van het jaar (na ongeveer een maand), voortgangsgesprekken in november, het eerste rapport gesprek vindt plaats in februari/maart en het tweede rapport gesprek, optioneel,  aan het einde van het schooljaar.

Schoolmaatschappelijk werk

De school maakt gebruik van het schoolmaatschappelijk werk. Birgul Atas is de schoolmaatschappelijk werker op onze school.                        Onder andere in de volgende situaties kunt u daar terecht: 

  • Er zijn mogelijk problemen met het gedrag van uw kind en u weet niet hoe u hiermee moet omgaan;
  • U heeft begeleiding / ondersteuning nodig bij uw financiën;
  • Er zijn thuis spanningen en uw kind neemt deze mee naar school
  • Er is iemand overleden in de familie of er heeft een scheiding plaats gevonden en dat heeft uw kind aangegrepen. Zo zijn er tal van zaken waarbij u om advies, informatie of begeleiding kunt vragen.

De maatschappelijk werker is gehouden aan een privacyreglement. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

- Intensiveren scholing op maat van leerkrachten om zodoende nog beter aan de ondersteuningsbehoefte van de kinderen te voldoen.

De leerkrachten met een bepaalde expertise worden ingezet om collega's te coachen/ ondersteunen in een bepaalde hulpvraag. Denken aan reken-, taal/leesspecialist.

(nader bespreken met dir/ib)

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er is geen intensieve samenwerking met een peuterspeelzaal of kinderopvang. Er wordt vanuit de peuterspeelzaal/kinderopvang wel contact gezocht voor de zogenaamde 'warme overdracht'. Dit houdt in dat, mits de ouders toestemming hebben gegeven, de ontwikkeling van de peuter besproken wordt met de intern begeleider van de school.

Zodra aannamebeleid helder is, dit beter beschrijven.

Terug naar boven