A Willeboerschool

Meindert Hobbemalaan 2 3062 SK Rotterdam

  • Schoolfoto van A Willeboerschool
  • Schoolfoto van A Willeboerschool
  • Schoolfoto van A Willeboerschool
  • Schoolfoto van A Willeboerschool

Het team

Toelichting van de school

De gepubliceerde personeelskenmerken hebben betrekking op de SO (A Willeboerschool) en VSO (De Hoge Brug) gezamenlijk.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Ingeval van ziekte probeert school waar mogelijk vervanging te regelen. In eerste instantie proberen we dat te doen met het vaste klassenteam, zodat de leerlingen niet onverwachts te maken krijgen met een vreemd gezicht voor de groep. Als er geen invallers beschikbaar zijn, zoeken wij intern verder naar oplossingen.

Wanneer collega’s gedurende langere tijd uitvallen, doen we een beroep op onze stichting. Vervanging bij verlof van medewerkers is door ons schoolbestuur Stichting BOOR centraal geregeld via de afdeling 'BOOR werkt'. Bij ziekte of verlof wordt via deze afdeling gezocht naar invallers.

Als het niet lukt om via bovenstaande opties de leerlingen op te vangen, spreken we van een overmachtssituatie en vragen we ouders/ verzorgers om de leerlingen van de betreffende (hele of halve) groep thuis te houden.

Leerlingen worden in de regel niet verspreid over andere groepen, omdat dat (het gevoel van) de veiligheid te veel onder druk zet en het de mogelijkheden om tot leren te komen voor alle betrokken groepen belemmert.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn in schooljaar 2022-2023 verdeeld over de volgende groepen:                

1 aanvangsgroep voor leerlingen van (doorgaans) 4 of 5 jaar;
2 onderbouwgroepen voor leerlingen van 4 tot 7 jaar;
2 middenbouwgroepen voor leerlingen van 7 t/m 10 jaar;
2 bovenbouwgroep voor leerlingen van 10 t/m 13 jaar;
1 zorg/onderwijsgroep vanuit de samenwerking met KDC Huize Thomas.

Iedere groep krijgt les van een leerkracht en een onderwijsassistent of leraarondersteuner. In de zorg/onderwijsgroep zijn naast de leerkracht ook begeleiders vanuit zorgaanbieder Lievegoed aanwezig. Naast het onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel zijn er een orthopedagoog, logopedist en een intern begeleider aan de school verbonden. Voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte zijn er extra handen in of buiten de groep. Op deze manier geeft de school vorm en inhoud aan de Variawet. Voor leerlingen die fysiotherapie nodig hebben kan dit op de school en onder schooltijd georganiseerd worden.

Onze vakleerkracht verzorgt twee keer in de week bewegingsonderwijs. Daarnaast heeft de school een vakleerkracht voor muziek en dans.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Overige leerjaren

Toelichting van de school

Leerlingen op de A.Willeboerschool leren veelal door te doen. Het onderwijs is erop gericht kinderen zo zelfstandig mogelijk te leren leven. Leren Leren is een belangrijke leerlijn waarbij leerlingen leren zelfstandig en samen te werken. Verder besteden wij op school veel aandacht aan de wereld om ons heen om de lesstof voor de leerlingen betekenisvol te laten zijn. Iedere dag is er een vorm van bewegingsonderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De A.Willeboerschool SO verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs. Tot onze doelgroep behoren leerlingen met een blijvende ontwikkelingsachterstand op basis van een verstandelijke beperking (IQ 35-70) en eventuele bijkomende problematiek (zoals ASS, PDD-NOS, ADHD, epilepsie, syndromen) die kunnen functioneren binnen een groep. 

Wij hebben expertise in:

- Het volgen en stimuleren van de leerprocessen van leerlingen met een verstandelijke beperking (IQ 35–70) in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, eventueel met bijkomende problematiek zoals ASS, PDD-NOS, ADHD, epilepsie, syndromen.

- De begeleiding van leerlingen met een disharmonisch profiel. 

- Ondersteuning bieden op het gebied van spraak- taalontwikkeling bij alle leerlingen en indien nodig individueel door een logopedist.

- De expertise van logopedist en orthopedagoog t.b.v. sensorische prikkelverwerking wordt onderling gedeeld en ook gedeeld met het team.  

Ondersteuning en onderwijs worden verzorgd door:   

- Leerkrachten, leerkrachtondersteuners en klassenassistenten

- Vakleerkracht gymnastiek

- Logopedist

- Intern begeleider

- Orthopedagoog

- Managementassistent

- Directie

- Maatschappelijk werk

- Jeugdarts CJG      


De leerlijnen ZML zijn richtinggevend voor ons onderwijs.We maken gebruik van methoden die voor het ZML zijn ontwikkeld en ook (remediërende) methoden vanuit het reguliere onderwijs. We werken ontwikkelingsgericht a.d.h.v. thema’s en projecten. In de school is een uitgebreide orthotheek en een bibliotheek voor de leerlingen aanwezig. De klassen hebben een eigen onderwijsleermiddelenmagazijn, tevens zijn er digiborden, computers, tablets en audiovisuele middelen in elke klas aanwezig. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school geeft invulling aan de Variawet, door leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte op te vangen in en buiten de groep. Het is de ambitie van de A.Willeboerschool om in de komende schooljaren te onderzoeken hoe daar het beste vorm en inhoud aan gegeven kan worden.

Alle leerlingen op school verdienen optimale ondersteuning. In dat kader wordt de aansluiting gezocht op de VSO, zodat SO en VSO naadloos in elkaar overgaan en leerlingen geen onderwijstijd verliezen ten gevolge van verschillen in aanpak. Uiteindelijk draagt dat bij aan een zo zelfredzaam mogelijk leven later. Het is de ambitie van school om dit proces verder te optimaliseren.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven