A Willeboerschool

Meindert Hobbemalaan 2 3062 SK Rotterdam

  • Schoolfoto van A Willeboerschool
  • Schoolfoto van A Willeboerschool
  • Schoolfoto van A Willeboerschool
  • Schoolfoto van A Willeboerschool

Het team

Toelichting van de school

De gepubliceerde personeelskenmerken hebben betrekking op de SO (A Willeboerschool) en VSO (De Hoge Brug) gezamenlijk.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof van medewerkers is door ons schoolbestuur Stichting BOOR centraal geregeld via de afdeling 'BOOR werkt'. Bij ziekte of verlof van lesgevend personeel wordt via deze afdeling gezocht naar invallers.

Als er geen invallers beschikbaar zijn zoeken wij intern naar oplossingen door te informeren of parttime werkende collega's kunnen invallen. Als dit niet mogelijk is bekijken we de mogelijkheid de leerlingen te verdelen over andere groepen.

Als meerdere leerkrachten ziek zijn en het niet lukt om via bovenstaande opties de leerlingen op te vangen spreken we van een overmachtssituatie en in dit uiterste geval vragen we ouders de leerlingen van de betreffende groep thuis te houden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn in schooljaar 2020-2021 verdeeld over de volgende groepen:                

2 onderbouwgroepen voor leerlingen van 4 tot 7 jaar;
2 middenbouwgroepen voor leerlingen van 7 t/m 10 jaar;
1 bovenbouwgroep voor leerlingen van 10 t/m 13 jaar;
1 groep voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben;
1 zorg/onderwijsgroep vanuit de samenwerking met KDC Huize Thomas.

Iedere groep krijgt les van een leerkracht en een klassenassistent of leraarondersteuner. In de zorg/onderwijsgroep zijn naast de leerkracht ook begeleiders vanuit zorgaanbieder Lievegoed aanwezig. Naast het onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel zijn er een orthopedagoge, logopediste en een intern begeleider aan de school verbonden. De school werkt samen met Kinderfysio & Fysio Van Schaik-Dijcks Praktijk Rotterdam. Voor leerlingen die fysiotherapie nodig hebben kan dit op de schoollocatie en onder schooltijd georganiseerd worden.

Onze vakleerkracht verzorgt twee keer in de week bewegingsonderwijs. Verder worden op school sportclinics gegeven door verschillende sportaanbieders uit Rotterdam.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Overige leerjaren

Toelichting van de school

Ons onderwijs is erop gericht kinderen zo zelfstandig mogelijk te maken. Leren Leren is voor ons een belangrijke leerlijn waarbij leerlingen leren zelfstandig en samen te werken. Verder besteden wij op school veel aandacht aan de wereld om ons heen om de lesstof voor de leerlingen betekenisvol te laten zijn. Iedere dag is er een vorm van bewegingsonderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De A.Willeboerschool SO verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het speciaal onderwijs. Tot onze doelgroep behoren leerlingen met een blijvende ontwikkelingsachterstand op basis van een verstandelijke beperking (IQ 35-70) en eventuele bijkomende problematiek (zoals ASS, PDD-NOS, ADHD, epilepsie, syndromen) die kunnen functioneren binnen een groep. 

Wij hebben expertise in:

- Het volgen en stimuleren van de leerprocessen van leerlingen met een verstandelijke beperking (IQ 35–70) in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar, eventueel met bijkomende problematiek zoals ASS, PDD-NOS, ADHD, epilepsie, syndromen.

- De begeleiding van leerlingen met een disharmonisch profiel. 

- Ondersteuning bieden op het gebied van spraak- taalontwikkeling bij alle leerlingen en indien nodig individueel door een logopedist.

- De expertise van logopedist en orthopedagoog t.b.v. sensorische prikkelverwerking wordt onderling gedeeld en ook gedeeld met het team.  

Ondersteuning en onderwijs worden verzorgd door:   

- Leerkrachten, leerkrachtondersteuners en klassenassistenten

- Vakleerkracht gymnastiek

- Logopedist

- Intern begeleider

- Orthopedagoog

- Managementassistent

- Directie

- Maatschappelijk werk

- Jeugdarts CJG      


De leerlijnen ZML zijn richtinggevend voor ons onderwijs.We maken gebruik van methoden die voor het ZML zijn ontwikkeld en ook (remediërende) methoden vanuit het reguliere onderwijs. We werken ontwikkelingsgericht a.d.h.v. thema’s en projecten. In de school is een uitgebreide orthotheek en een bibliotheek voor de leerlingen aanwezig. De klassen hebben een eigen onderwijsleermiddelenmagazijn, tevens zijn er digiborden, computers, tablets en audiovisuele middelen in elke klas aanwezig. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven