A Willeboerschool

Meindert Hobbemalaan 2 3062 SK Rotterdam

  • Schoolfoto van A Willeboerschool
  • Schoolfoto van A Willeboerschool
  • Schoolfoto van A Willeboerschool
  • Schoolfoto van A Willeboerschool

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontplooiing
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking
  • Weerbaarheid
  • Brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal op de A. Willeboerschool is de afgelopen jaren flink gestegen. In januari 2021 zijn we een nieuwe onderbouwgroep gestart. Sindsdien heeft de school de maximum capaciteit voor de locatie bereikt. Het is altijd mogelijk om aan te melden. Er kan sprake zijn van een wachtlijst. Voor aanmelding werken we samen met de Van Voorthuijsenschool in Rotterdam Zuid. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
87
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school streven we naar het creëren van een klimaat waarin leerlingen, ouders en personeel zich veilig en gewaardeerd voelen en waar leerlingen een omgeving krijgen aangeboden waarin ze zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

Indien het onderwijsleerproces of het schoolklimaat voor leerlingen en/of het personeel door een leerling verstoord wordt kan de volgende procedure “Van schorsing tot verwijdering” in werking gesteld worden. De school volgt in deze het schorsings- en verwijderingsbeleid van Stichting BOOR. ; 

1. Wanneer, op groepsniveau, het reguliere waarschuwen of straffen geen uitwerking heeft op het gedrag van de leerling, krijgt de leerling een officiële waarschuwing van de directie. Ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld. De leerling wordt voor de rest van de dag naar huis gestuurd (of gebracht) en dient de volgende dag thuis te blijven. De ouders/verzorgers worden onmiddellijk in kennis gesteld.

2. Wanneer de eerste waarschuwing niet het gewenste resultaat heeft krijgt de leerling een tweede officiële waarschuwing. Ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld via een standaardformulier en worden uitgenodigd voor een gesprek. Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) wordt geïnformeerd en ontvangt een kopie van de aanzegging. De leerling wordt voor de rest van de dag naar huis gestuurd (of gebracht) en dient de volgende dag thuis te blijven. Daarnaast worden de ouders/verzorgers onmiddellijk telefonisch in kennis gesteld.

3. Wanneer de tweede waarschuwing niet het gewenste resultaat heeft wordt de leerling voor 5 dagen geschorst. Ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld via een standaardformulier. Het bestuur BOOR, het bureau leerplicht van de gemeente Rotterdam en de onderwijsinspectie worden geïnformeerd en ontvangen een kopie van de aanzegging.

4. Wanneer de schorsing niet het gewenste resultaat heeft wordt de leerling voor de tweede keer geschorst en wordt de wettelijke procedure opgestart om deze leerling te verwijderen van school.

Tevens kan de verwijderingsprocedure in gang gezet worden als de zorg-/ondersteuningsvraag van een leerling zodanig is dat de school daaraan niet (meer) kan voldoen. 

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De A. Willeboerschool werkt samen met een scala aan ketenpartners. We staan voor een soepele en efficiënte samenwerking en voor transparantie in handelen. Uiteindelijk komt dat ten goede aan de ontwikkelingsmogelijkheden van alle betrokken leerlingen.

Terug naar boven