De Clipper

Laan op Zuid 1362 3071 AC Rotterdam

Schoolfoto van De Clipper

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De Clipper is een openbare Montessorischool op de Kop van Zuid in Rotterdam. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen uitgroeien tot zelfstandige burgers, die zichzelf, de ander en de samenleving in Rotterdam ontdekken.

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin ons personeel en onze leerlingen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze school vormt een belangrijke voorwaarde voor een zo optimaal mogelijk werkklimaat voor ons personeel en leerklimaat voor onze leerlingen. Ons sociaal veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, racisme en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen.

Tevredenheid
6,8

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouder populatie is een afspiegeling van de wijk en hebben dezelfde kenmerken als de leerlingpopulatie. Op school vinden er 3x per jaar gesprekken plaats met ouders en leerkracht. Daarnaast zijn er per schooljaar in ieder geval 3 ouderavonden, waarvan 1 bedoeld is voor de ouders van leerlingen van groep 7/8. We merken een hoge betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind.

Het afgelopen schooljaar is voornamelijk ingezet op open- en transparante communicatie. Dit blijft ook de komende jaren een aandachtspunt voor de Clipper. Daarnaast zullen we de komende jaren de transformatie willen doormaken van informeren naar samenwerken, zodat we vanuit verschillende rollen gebruik kunnen maken van elkaars expertise en daarmee de ontwikkeling van het kind te optimaliseren.Om op schoolniveau de samenwerking vorm te geven, maken we gebruik van de volgende organen: de medezeggenschapsraad en de ouderraad.
Tevredenheid
6,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven