De Clipper

Laan op Zuid 1362 3071 AC Rotterdam

Schoolfoto van De Clipper

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De groep die deze resultaten heeft laten zien, bestond uit kinderen die veel extra zorg nodig hebben gehad. De eindtoetsen zijn op twee niveaus gemaakt. We wachten nog op de landelijke bevindingen van het toetsen op twee niveaus. (basis en niveau)

Voor dit schooljaar hebben we een analyse gemaakt van de te verwachte opbrengsten vanuit ons administratiesysteem Parnassys.

Acties die daaruit volgen ter verhoging van de eindresultaten zijn ingezet: Nieuwe methode begrijpend lezen, t.w. Nieuwsbegrip met thuiswerkmogelijkheid. Extra leertijd t.b.v. taal/woordenschat en rekenen. We hebben het vertrouwen dat we met de huidige groep 8 op het landelijk gemiddelde gaan scoren.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven