De Clipper

Laan op Zuid 1362 3071 AC Rotterdam

Schoolfoto van De Clipper

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De uitkomsten van de Centrale Eindtoets

Op de Clipper vinden we het belangrijk dat elk kind zich optimaal ontwikkelt. 

Op de Clipper is de ambitie om voor 95% van de leerlingen het basisniveau te halen (1F). Voor 54% van de leerlingen willen we dat ze de hogere doelen behalen (1S). Het afgelopen schooljaar hebben we dit niet behaald

Wat behouden we:

  • De methodiek van het geven van instructie op spelling.

Wat gaan we anders doen:

  • We verstevigen het aanbod op rekenen.
  • We roosteren meer tijd in om de leesmotivatie te bevorderen.
  • We breiden het aanbod op taalverzorging uit.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Tijdens een schooljaar observeren we de individuele ontwikkeling van uw kind regelmatig. Daarnaast nemen we ook toetsen af om de voortgang van uw kind te monitoren. Twee keer per jaar nemen we genormeerde toetsen af: de Cito-toetsen. Al deze gegevens leggen we vast in het digitale leerlingvolgsysteem ParnasSys. Als ouder ontvangt u hiervan een overzicht dat wordt besproken tijdens het verslaggesprek.

Aan de hand van de resultaten, evalueren we het onderwijs aanbod, de leertijd en ons handelen voor de klas. Deze bevindingen nemen we mee in het nieuwe groepsplan van het komende halfjaar.

Meer informatie kunt u nalezen in ons zorgplan. Deze is vindbaar op de website.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Overstaproute

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terecht komen. Om dat te realiseren is de Overstaproute ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Onze school houdt zich aan deze afspraken.

Meer informatie kunt u nalezen op: https://www.koersvo.nl/ouders/de-overstaproute/

Uitstroom op de Clipper

De ambitie op de Clipper is dat minimaal 55% van de leerlingen naar het VMBO-(G)TL of hoger uitstroomt. De Clipper heeft dit met een percentage van 60% gehaald. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Als school streven we ernaar de leerlingen sociaal-emotioneel competent te laten zijn. De leerlingen moeten in staat zijn om op een adequate manier met zichzelf en met anderen om te gaan. Zij moeten hier kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen voor ontwikkelen.

We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig en fijn voelen op onze school. Het begin van een schooljaar is van belang voor de groepsdynamiek en daarom worden de weken tot de herfstvakantie de 'gouden weken' genoemd. Na de kerstvakantie besteden wij wederom aandacht aan de dynamiek in de groep. Dit noemen wij de 'zilveren weken'.

Daarnaast maken we op school gebruik van Soemo-kaarten. Deze worden zowel preventief als curatief ingezet.

Burgerschapsonderwijs

Burgerschap speelt een belangrijke rol in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. D.m.v. burgerschap bereiden we kinderen voor op de samenleving.

Op de Clipper werken we met de bouwstenen vanuit het Huis van Erasmus. Huis van Erasmus/bouwstenen

We intergreren deze thema's in ons kosmisch onderwijs.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verdraagzaamheid
  • Samen
  • Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 11 oktober 2021 heeft er op de Clipper een kwaliteitsonderzoek naar risico's plaatsgevonden. De kwaliteit van het onderwijs op basisschool De Clipper beoordelen we als Voldoende. De onderzochte standaarden die tot dit oordeel leiden, zijn als Voldoende beoordeeld.

Terug naar boven