De Clipper

Laan op Zuid 1362 3071 AC Rotterdam

Schoolfoto van De Clipper

Het team

Toelichting van de school

Op de Clipper zien wij het kind als een geheel, dit betekent dat we naast de kernvakken ook aandacht besteden aan andere vakken. 

We hebben de motorisch- en culturele ontwikkeling hoog staan en hebben daarom ook een vakleerkracht voor muziek en voor bewegingsonderwijs.

De vakleerkracht muziek werkt 3 dagen in de week op de Clipper en de vakleerkracht bewegingsonderwijs 3 dagen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We streven er op de Clipper naar dat zoveel mogelijk de vaste leerkracht voor de groep staat. Het kan gebeuren dat een leerkracht ziek (of afwezig is). We zorgen dan voor vervanging, echter is er sprake van een leraren tekort en dit te kort wordt alleen maar groter.

Natuurlijk proberen wij altijd de beste oplossing voor de groep te kiezen. Het waarborgen van een ononderbroken leerontwikkeling heeft op de Clipper prioriteit. Pas bij grote calamiteiten wordt een groep naar huis gestuurd. Dit wordt altijd van tevoren schriftelijk aangekondigd, waarbij we altijd met u meedenken over opvang.

Eén en ander zal conform een richtlijn van Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) geschieden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Clipper is een montessorischool waar gekozen is om kinderen van drie leerjaren in één groep te plaatsen.

Op dit moment hebben we 3 onderbouwgroepen (groep 1/2 ), 3 middenbouwgroepen (groep 3/4/5), 3 bovenbouwgroepen  (groep 6/7/8).

Daarnaast beschikt de school over een vakleerkracht lichamelijke opvoeding en een vakleerkracht muziek. Tevens is er op school een conciërge/ administratief mederwerker werkzaam.

De school zorgt met vrijwilligers voor de tussenschoolse opvang. De kosten hiervan worden door de ouders die hiervan gebruik willen maken, betaald.

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Dit betekent dat met bepaalde activiteiten aan verschillende ontwikkelings- en vakgebieden wordt gewerkt. Het rooster hierboven geeft een grove inschatting van de verdeling. Veel vakken worden geïntegreerd aangeboden in het spelend leren en de kringactiviteiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In het montessori systeem is er werktijd die door de leerkracht wordt ingepland en werktijd die de leerling zelf inplant. De leerkracht monitort de effectieve leertijd in de groep. Afhankelijk van de onderwijsbehoeftes van een groep en/of individuele leerling kan het aantal uren verschillen. Op de Clipper houden we in ieder geval de minimale uren in het curriculum aan. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het montessorionderwijs is erop gericht dat alle kinderen tot hun recht komen en het onderwijs krijgen waardoor ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Op de Clipper wordt opbrengst- en handelingsgericht gewerkt (OHGW) met de 1-stap-verder-met 1-zorgroute. Sinds februari 2019 wordt er in de groepen opbrengst- en handelingsgericht gewerkt met betrekking tot de vakgebieden rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen in groep 3 t/m 8 en voor taal, rekenen en motoriek in groep 1 en 2.

In het opbrengst- en handelingsgericht werken gaat het om het optimaliseren van de opbrengsten van de leerlingen. De 1-stap-verder-met-1-zorgroute denkt van algemeen naar specifiek. Bij het opbrengst gericht werken gaat het om het maximaliseren van de opbrengsten voor alle leerlingen. Verder worden er voor de leerlingen specifieke onderwijsbehoeftes benoemd. Hier komt het handelingsgericht werken in naar voren.

De leerkracht is primair verantwoordelijk voor het onderwijsproces en is de spil in dit proces. De taken omvatten onder andere:

 • De leerkracht groep 3 t/m 8 maakt een groepsplan rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen.
 • De leerkracht groep 1/2 maakt een groepsplan taal en rekenen en motoriek
 • De leerkracht neemt toetsen af volgens de toetskalender, kijkt ze na en voert ze in in ParnasSys.
 • De leerkracht legt schriftelijk verslag vast over de vorderingen van de leerlingen.
 • De leerkracht signaleert, observeert en interpreteert de toetsgegevens.
 • Deze bespreekt de leerkracht vervolgens in de groepsbespreking.
 • De leerkracht meldt leerlingen aan bij de intern begeleider voor nader overleg.
 • De leerkracht onderhoudt regelmatig contact met de ouders van alle leerlingen in de groep en draagt zorg voor rapportage in ParnasSys.
 • De leerkracht draagt zorg voor een goede dossieropbouw in het leerlingdossier.
 • De leerkracht gaat in gesprek met de leerling over de eventuele aanpassingen in werk.

De intern begeleider ondersteunt de leerkracht bij het geven van onderwijs op maat aan alle leerlingen. Bij de taken van de intern begeleider horen onder andere:

 • Collegiale consultatie; hulp en advies geven aan groepsleerkrachten m.b.t. leerlingen, didactische vragen, begeleiding en aansturing van de hulp voor leerlingen.
 • Indien gewenst, leerkrachten hulp bieden bij het maken van een individuele leerlijn.
 • Leerkrachten ondersteunen bij het zoeken van remedie¨rend materiaal in de orthotheek.
 • Observeren in klassensituaties.
 • Coachen en motiveren van leerkrachten.
 • Onderhouden van contacten met externe instanties.

Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Als dit niet (meer) lukt op de eigen school, de helpt de school u om een andere passende onderwijsplek te vinden.

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)

Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam het onderwijs en eventueel de extra ondersteuning voor uw kind zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Aanmelding, informatie en zorgplicht

Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur (uiterlijk 10 weken voordat het kind vier jaar wordt). U mag uw kind pas aanmelden vanaf het moment dat uw kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn.

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk heeft aangemeld bij ons, hebben wij een zorgplicht. Dit betekent dat wij voor alle kinderen die zich bij ons aanmelden zorgdragen voor een passende onderwijsplek. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school.

Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen door dit schriftelijk aan u kenbaar te maken. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd: https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/

Schoolondersteuningssprofiel

Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning.

Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen de extra ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een kind uit groep 6 kind werkt voor rekenen aan de doelen van groep 4.

Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld:

 • binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of
 • vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning, die valt buiten de basisondersteuning van de school.

In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Ook de jaarlijkse bijstelling wordt door ouders ondertekend.

De schoolcontactpersoon die aan onze school verbonden is vanuit PPO: Lotte Stouten, l.stouten@pporotterdam.nl 

De ouderfunctionaris die vanuit PPO aan onze school verbonden is: Helma Streefkerk, h.streefkerk@pporotterdam.nl

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Het schoolmaatschappelijk werk (SMW), verzorgt in samenspraak met de intern begeleider, de volgende zaken:

 • Begeleidingsgesprekken met ouders en/of kinderen.
 • Verwijzingen naar externe instanties, zoals Jeugdzorg, Stichting Mee, etc.  

Het SMW is mede partner van de school om tot een passende oplossing te komen voor een leerling. Wanneer ouders een hulpvraag hebben, die valt binnen de kaders van het SMW, zal de leerkracht een aanmeldingsformulier invullen en dit aan de intern begeleider geven. De interne begeleider draagt er zorg voor dat het contact met SMW gestart wordt en blijft de ontwikkelingen in het gestarte traject volgen. Wanneer vanuit de school SMW wenselijk wordt geacht, dan zal dat in een gesprek met ouders worden aangegeven.

De schoolmaatschappelijk werker die aan onze school is verbonden is: Susanna Ricci, susanna.ricci@smwr-rijnmond.nl. Susanna Ricci is aanwezig op dinsdag.

Afspraken omtrent remdial teaching

 • Er zal geen vrijstelling worden verleend voor het bezoek van kinderen aan externe deskundigen* onder schooltijd.
 • Er wordt een uitzondering gemaakt voor medische ondersteuning die op geen enkele wijze na schooltijd is te organiseren. Als aan de hieronder genoemde voorwaarden is voldaan zal de directie voor maximaal 8 x 1 uur (mogelijk te verlengen met één termijn) verlof verlenen. De voorwaarden zijn:
 • De ondersteuningsvraag is door de school geformuleerd n.a.v. een screening of leerkrachtobservatie.
 • Er wordt over de vorderingen gerapporteerd aan de leerkracht van het kind.
 • De ouders vragen verlof aan bij de directie.
 • Er worden geen externe deskundigen toegelaten in de school onder schooltijd.
 • Tevens wordt er na schooltijd geen RT aan kinderen verleend op de school.  

* Externe deskundigen: alle niet aan de school of aan het OAT verbonden deskundigen. Dit geldt ook voor deelname aan het pre-gymnasium.

Meldcode

Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers. We hanteren hiervoor de BOOR meldcode, te vinden op onze website.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op school ontwikkelen wij ons continu. De speerpunten kunt u lezen in ons jaarplan.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De montessorimethode is bij het aanbod voor het jonge kind de leidraad. De montessorimaterialen zijn de hulpmiddelen om de vaardigheden te verwerven

Net als in de rest van de school werken we ook in groep 1 en 2 met gemengde groepen. De kinderen werken individueel en in kleine groepjes aan tafels, op een kleedje, in speel/werkhoeken en op de gang.

Wat leren kleuters?

Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan en het ontwikkelen van de zintuigen. Er is veel aandacht voor regelmaat en de persoonlijke ontwikkeling van het kind. Door met elkaar te spelen, ontwikkelen de kleuters een gevoel van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. In de kring doen we spelletjes met taal, zingen we liedjes, houden we groepslessen en vieren we speciale momenten. De oudere kleuters richten zich op speelse activiteiten, die hen voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3.

Bewegen tijdens schooltijd

Bewegen is leuk en voor de leerlingen op onze school heel vertrouwd en gewoon. Daarom spelen de kinderen elke dag buiten of in het eigen speellokaal (afhankelijk van het weer). Tijdens de lessen in het speellokaal leren de kleuters bijvoorbeeld klimmen, klauteren, met ballen omgaan en spelen ze tik- en zangspelletjes. Een keer in de week krijgen de kinderen les van een vakkracht bewegingsonderwijs.

Bosos

In de onderbouw maken we gebruik van het ontwikkelingsvolgmodel Bosos

In de eerste twee jaren van de basisschool wordt bij kinderen de grondslag gelegd voor de verdere ontwikkeling op school. Daarom is het belangrijk dat die ontwikkeling zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk in kaart wordt gebracht. Op basis van deze zorgvuldige werkwijze kan de leerkracht de juiste beslissingen nemen die voor de toekomst van een leerling van essentieel belang zijn. Daarvoor moeten diverse zorgonderdelen worden geïntegreerd.

De leerkracht volgt de leerling en weet wanneer hij de leerling in de gaten moet houden of wanneer hij in actie moet komen. De intern begeleider kan de leerkracht daarin volgen en indien nodig adviseren en begeleiden. Door het monitoren van de individuele leerling, komt de leerling goed tot zijn recht. Vanuit de rapportages en de analyses komen we tot individueel aanbod of tot aanbod voor groepjes leerlingen.

Bosos staat voor:

 • Beredeneerd aanbod
 • Observeren
 • Signaleren
 • Opbrengst gericht
 • Specifiek voor jouw praktijk

Het doel van BOSOS is: komen tot een beredeneerd aanbod door gericht observeren en signaleren en door opbrengsten goed in kaart te brengen die specifiek zijn voor de praktijk in de groep.

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- en sociaal-emotionele factoren maar ook de schoolrijpheid van het kind. 

Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend.

 

Terug naar boven