OBS Nelson Mandela

Joubertstraat 7 3072 XS Rotterdam

  • Onze locatie aan de Jouberstraat 7
  • Onze locatie aan de Christiaan de Wetstraat 118
  • OBS Nelson Mandela 
"De andere school!"

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Anders
  • Persoonlijk
  • Probleemoplossend
  • Innovatief
  • Effectief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
258
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze school is partner in een Children Zone. In deze coalitie werken wij nauw samen met andere scholen in de wijk en sport-en welzijnswerk. Op onze school hebben alle kinderen extra lestijd boven op het reguliere rooster.

Gemiddeld bedraagt de extra lestijd voor onze kinderen 10 uur.

De extra lessen gelden voor alle kinderen en bestaan uit:

EISvrij, Sport, Cultuur en Studieklas;

Engels (volgens Earlybird concept);

Gymnastiek;

Sociale vaardigheden (aan de hand van Kanjertraining);

Techniek/ W&T;

Loopbaan oriëntatie en begeleiding & 21eeuwse vaardigheden;

Digitale vaardigheden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

MELDCODE


De Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan voor professionals en instellingen bij (vermoedens van) huiselijk gewelden kindermishandeling. De school is verplicht volgens deze code te handelen. Het stappenplan biedt ondersteuning aan professionals door duidelijk te maken wat er van hen wordt verwacht. Dat is niet alleen belangrijk voor de professional zelf, maar draagt ook bij aan effectieve hulp aan slachtoffer en pleger.

Voor wie is de meldcode bedoeld?

De meldcode richt zich op alle professionals en instellingen die in de regio Rotterdam onderwijs,opvang, hulp, zorg of ondersteuning bieden. Dat kunnen leerkrachten en maatschappelijk werkers zijn,maar ook artsen, (psychiatrisch) verpleegkundigen en medewerkers in de kinderopvang.
Meer informatie over de meldcode vindt u op:
http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/huiselijkgeweld/meldcode.html

SISA

De afkorting SISA staat voor Stedelijk Instrument Sluitende Aanpak.

Het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam heeft zich hierbij aangesloten. Als openbare school is onze school dus ook aangesloten. Het SISA-signaleringssysteem zorgt er voor dat jongeren in Rotterdam die hulp nodig hebben,geregistreerd worden in een computersysteem. Als er meerdere hulpverleners van verschillende instanties met één kind bezig zijn, worden de hulpverleners daarvan op de hoogte gesteld. Dan kan de hulpverlening goed op elkaar afgestemd worden.

Zo werkt het signaleringssysteem
De deelnemende organisaties bepalen zelf wanneer ze een jongere aanmelden bij SISA. De aanmelding geschiedt door de aandachtsfunctionaris; op onze school is dat de Ib-er. Wanneer het bij één melding blijft, blijft de hulpverlenende instantie gewoon zijn werk doen. Wanneer er twee meldingen van verschillende instanties binnenkomen, ontstaat er een ‘match’. De hulpverlenende instanties krijgen een signaal dat ook een andere organisatie hulp biedt. De hulpverleners worden met elkaar in contact gebracht.

Het signaleringssysteem heeft een privacyreglement zoals door de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt voorgeschreven. Deelnemers aan dit systeem zijn partners op het gebied van Werk en Inkomen,Welzijn, Zorg, Politie/Justitie en Onderwijs.
Meer informatie kunt u vinden op:
www.sisa.rotterdam.nl

VEILIGHEIDSBELEID
Op school wordt veel aandacht besteed aan het aspect veiligheid, zowel fysieke als de sociale veiligheid van leerlingen, ouders en personeel.

Schoolveiligheidsplan
De school beschikt over een schoolveiligheidsplan.Hierin is onder meer vastgelegd dat er elke dag op elke locatie minimaal één bedrijfshulpverlener aanwezig is. Tevens houden wij jaarlijks ontruimingsoefeningen zodat wij in geval van een echte calamiteit het gebouw veilig en ordelijk kunnen verlaten.
Onze preventiemedewerkers Simone Rode en Casmira van der Perk dragen zorg voor het beleid voor fysieke veiligheid en de naleving daarvan. De directie draagt zorg voor optimale arbeidsomstandigheden en heeft een RI&E gemaakt. De preventiemedewerkers voerende RI&E uit en hebben een plan van aanpak opgesteld.

Sociale veiligheid

Onze school beschikt over een protocol anti-pesten en ontoelaatbaar gedrag. Onze gedragscoördinator Lotte van Leeuwen draagt zorg voor het beleid en is het aanspreekpunt voor pesten op onze school.

Terug naar boven