Bloemhof

2e Balsemienstraat 14 3073 VE Rotterdam

Schoolfoto van Bloemhof

Het team

Toelichting van de school

Teamleden:

Directieteam:

 • Henny de Koning
 • Roos Hoogendorp  

Zorg:

 • Suus Vermeer

Managementteam:

 • Henny de Koning
 • Roos Hoogendorp
 • Gert-Jan Meijers
 • Hermine Verstraten  

Groepspersoneel:

 •          Peuters: Juf Marja, Juf Anna en juf Yashmin
 • Groep 1:         Meester Ytzen en juf Nadire
 • Groep 2:         Juf Hermine, juf Marjolein en juf Asha
 • Groep 3:         Juf Sonja, Juf Najiha en juf Asha
 • Groep 4-5:      Meester Gert-Jan, juf Hulya en juf Safiye
 • Groep 6:         Juf Dilan en Juf Yaelle
 • Groep 7:         Juf Usha en juf Yaelle
 • Groep 8:         Meester Bart, juf Cheyenne en juf Hulya

Overige personeelsleden

 • Juf Safiye Algurdag, ouderbetrokkenheid                       
 • Sahin Atas administratie, ICT
 • Ruud van der Louw conciërge
 • Bart Kowalski leerkracht gymnastiek

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof en ziekte wordt er geprobeerd om vervanging te regelen via de stichting Boor invalpool. Aangezien het lerarentekort een probleem van alledag is, is er een grote kans dat deze invalpool leeg is. Wanneer dat het geval is proberen wij het intern op te lossen door een andere collega de desbetreffende groep les te geven. Indien dit niet lukt zijn we genoodzaakt om de groep te verdelen of naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Om kinderen goede kansen in de samenleving te geven, moet de basis op orde zijn. Op Bloemhof besteden wij daarom veel aandacht aan de basisvakken taal en rekenen. Wij zorgen voor een (taal)rijke leeromgeving, waarin onze jongste leerlingen de hele dag door kunnen leren. Wij maken gebruik van de thematische methode Sil op school. In deze methode staan taalstimulering en woordenschatontwikkeling voorop, maar er is ook ruimte voor rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de mappen fonemisch- en gecijferd bewustzijn. Middels deze mappen wordt gewerkt aan de cruciale beheersingsdoelen op het gebied van getalbegrip en fonemisch bewustzijn.

Fonemisch bewustzijn staat voor 'het bewustzijn van klanken in woorden' en bestaat onder meer uit analyseren (hakken), synthetiseren (plakken) en vaardigheden rondom letters. Fonemisch bewustzijn is een belangrijk onderdeel van beginnende geletterdheid, die bijdraagt aan een goede leesstart in groep 3. Dagelijks wordt hier in groep 1 en 2 aandacht aan besteed d.m.v. instructie of spel.

Omdat het beheersen van de Nederlandse taal belangrijk is om goed mee te kunnen doen op school en later in de maatschappij, krijgen alle leerlingen in groep 1 en 2 dagelijks extra woordenschatles. Hiervoor gebruiken we de methode Logo3000.


Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is.

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)

Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Aanmelding, informatie en zorgplicht

Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur, bij voorkeur als uw kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn.

Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd: https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/Schoolondersteuningssprofiel

Schoolondersteuningsprofiel

Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Ons schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de website van PPO (https://www.pporotterdam.nl/) en het ligt ter inzage bij de directie van de school.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt bijvoorbeeld voor rekenen in het boek van groep 5. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld: binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning.

In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en stimulerende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Ook de jaarlijkse bijstelling wordt door ouders ondertekend.

De schoolcontactpersoon die aan onze school verbonden is vanuit PPO: Heleen Janse

De ouderfunctionaris die vanuit PPO aan onze school verbonden is: Sylvia Assman

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school staat opbrengstgericht en spelend leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE

Samen met de Rotterdamse Peuterschool, locatie Bloemhof,  bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. We werken in de groepen 1 en 2 met het programma SIL. De voorschool gebruikt een programma namelijk Uk en Puk. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande en ononderbroken leerlijn.

Van peuterspeelzaal naar groep 1

Als uw kind de overstap maakt van de Rotterdamse peuterschool naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind. Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas. Voordat uw kind kan starten in groep 1 verwachten wij dat hij/zij zindelijk is.

Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren·

Voorbereiden op groep 3

Het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen is op elkaar afgestemd. Per jaar hebben we 5-6 thema’s die een periode van 6-8 weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Cruciale beheersingsdoelen

In het kader van Rotterdams Goud werken wij met cruciale beheersingsdoelen binnen de domeinen getalbegrip, fonemisch bewustzijn en begrijpend luisteren. Deze domeinen zijn van essentieel belang voor het verdere verloop van de basisschoolloopbaan van het kind en hebben de grootste invloed op de taal- en rekenresultaten in de vervolgjaren. Om tegemoet te komen aan deze beheersingsdoelen werken wij doelgericht met de methode Rekenrijk en de CPS map Fonemisch bewustzijn.

Groepssamenstelling

We hebben gekozen voor een aparte groep 1 en 2 omdat we zo beter op de individuele behoeften van uw kind kunnen aansluiten. De kleuterleerkrachten hebben door deze samenstelling meer ruimte om de kinderen op hun eigen niveau en hun specifieke leerbehoeften in te spelen.

Het volgen van de ontwikkeling

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode KIJK. Dit doen we 3-4 keer gedurende de kleuterperiode en bespreken we met u tijdens de voortgangs- en rapportbesprekingen. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerlingadministratiesysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2. Voor de najaarsleerlingen die tussen november en januari zijn begonnen gaan wij ervan uit dat zijn hun kleuterjaren vol moeten maken en hierom mogelijk langer in groep 2 zitten. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal emotionele factoren. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend. De procedure om tot dit besluit te komen hebben wij vastgelegd in het protocol overgang en doublure.

Terug naar boven