Bloemhof

Asterstraat 26 3073 ED Rotterdam

Schoolfoto van Bloemhof

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Bloemhof is gelegen in ‘Bloemhof’, een vooroorlogse wijk in het centrum van het stadsdeel Feijenoord in Rotterdam Zuid. Op dit moment zit de school tijdelijk in het schoolgebouw aan de Asterstraat 26. Voor obs Bloemhof staat namelijk een nieuw schoolgebouw gepland dat voldoet aan de eisen van het onderwijs van deze tijd. Medio 2024 zullen obs Bloemhof en obs Pantarijn samengaan en een nieuwe schoolgebouw aan de 2e Balsemienstraat in gebruik nemen. Obs Bloemhof is een openbare school. Dat betekent dat wij een school zijn, waar we respect en aandacht hebben voor ieders geloof en ons inzetten om kansenongelijkheid tegen te gaan. Doordat er kinderen met verschillende nationaliteiten op onze school zitten, maken ze kennis met elkaars culturen. 

Obs Bloemhof valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op?www.stichtingboor.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • 100% Focus op leren
  • Hoge verwachtingen
  • Elke minuut telt
  • Ieder kind zien
  • Hoge uitstroom

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op obs Bloemhof zitten ongeveer 150 leerlingen. Veel kinderen stromen in vanuit de peutergroepen van De Rotterdamse Peuterschool locatie Bloemhof, die in de school is gehuisvest. Ook zij-instromers van scholen uit de directe omgeving kiezen voor onze school. De school heeft een duidelijke wijkfunctie. De meeste leerlingen komen uit het postcodegebied van de school.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
112
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen eten tussen de middag in de klas met hun eigen leerkracht. Daarna spelen zij een half uur buiten onder begeleiding van de mensen van Brood en Spelen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Meldcode

Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers.

We hanteren hiervoor de BOOR meldcode. Zie hiervoor https://boorconnect.nl/thoughts/1048

RI&E

Voor alle organisaties met personeel in dienst is het opstellen van een RI&E verplicht. RI&E staat voor ‘risico inventarisatie & evaluatie’. Deze verplichting staat in de Arbowet. Het vormt de basis van een veilige school waar verantwoord kan worden gewerkt met het oog op risico’s en veiligheid. Het maken van RI&E gebeurt aan de hand van een aantal vaste stappen:

De eerste stap is het uitvoeren van de inventarisatie. Scholen van BOOR gebruiken er de applicatie Arbomeester voor om te onderzoeken of er risico’s op de school bestaan. Dit onderzoek resulteert in een lijst met daarop risico’s verschillend van klein tot groot. Het kan gaan om zaken aan een gebouw ( bijvoorbeeld over de vluchtwegen of de ventilatie) of om het welzijn van het personeel ( bijvoorbeeld over de ervaren werkdruk of veiligheid).

Daarna vindt er een evaluatie van alle risico’s plaats. Vastgesteld wordt hoe groot is een risico is en wat er de mogelijke gevolgen er van zijn. De lijst met risico’s wordt daarna gerangschikt op basis van belangrijkheid. Dit gebeurt door maken van een plan van aanpak. In het plan van aanpak wordt per risico beschreven welke maatregelen worden getroffen om het risico te beperken en wie hiervoor verantwoordelijk is. Op school is dat meestal de preventiefunctionaris, samen met de directie. Vastgesteld wordt wat er meteen moet worden aangepakt, wat voortdurende aandacht nodig heeft en wat kan er later kan. Een deskundige van de arbodienst Perspectief toetst via een grote steekproef de kwaliteit van de plannen van aanpak en voorziet ze van commentaar. Een plan van aanpak is een levend document dat als nodig bijgesteld wordt. Er kunnen immers nieuwe risico’s ontstaan of risico verdwijnen. Na een aantal jaar begint de cyclus opnieuw met een nieuwe RI&E. Als er grote veranderingen op de school zijn, bijvoorbeeld bij een verhuizing wordt RI&E op dat moment vernieuwd.

Terug naar boven