OBS De Akkers

Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam

Schoolfoto van OBS De Akkers

Het team

Toelichting van de school

Het merendeel van het personeel werkt al geruime tijd op De Akkers. Een derde deel van het personeel is 56 jaar of ouder. Een meerderheid werkt meer dan 0,8 FTE.

De Akkers kent een laag ziekteverzuim.

Een keer in de week is er een school maatschappelijkwerkster op De Akkers.

Er is een fulltime een ouderconsulente aan de school verbonden. Zij is gedetacheerd vanuit het WGI.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij verlof wordt geregeld via Stichting Boor of intern opgelost.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Wij maken deel uit van NPRZ (Nationaal Programma Rotterdam Zuid) hierdoor geven wij 10 uur extra les per week.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie ondersteuningsprofiel

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school heeft de ambitie om de extra ondersteuningsbehoeften van de leerlingen jaarlijks aan te passen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Jonge kind -

Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel

van de kinderen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan

de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE

Samen met de Rotterdamse Peuterschool, locatie De Akkers bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan.

Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. We werken in groep 1/2 met het Sil en Lis.

De voorschool gebruikt hetzelfde programma. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande en ononderbroken leerlijn

van peuterspeelzaal naar groep 1

Als uw kind de overstap maakt van onze peuterspeelzaal naar onze basschool, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling,

en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem.

Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind.

Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas.

Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om

toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra

ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren (zie ook kopje passend onderwijs) ·

Voorbereiden op groep 3

Het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen is op elkaar afgestemd. Per jaar hebben we [aantal] thema’s die een periode van

[aantal] weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving

voorbereid op een goede start in groep 3.

We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepssamenstelling

Keuze maken: We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten.

Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten

meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte in te spelen.

Het volgen van de ontwikkeling

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode BOSOS. Dit doen we meerdere keren

per jaar gedurende de kleuterperiode en bespreken we met u tijdens de volgende contactmomenten. Naast het gebruik van het

observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons

leerling administratie systeem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop

afstemmen.

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3.

We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen

afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal emotionele factoren.

Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand

aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om

samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend. De procedure om tot dit besluit te komen hebben wij vastgelegd in

het protocol overgang en doublure.

Terug naar boven