OBS De Akkers

Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam

Schoolfoto van OBS De Akkers

In het kort

Toelichting van de school

De Akkers?is een openbare school, die valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op?www.stichtingboor.nl  

Waar staan wij voor?

Met respect opvoeden tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers

De Akkers staat open voor alle leerlingen, ongeacht hun culturele of levensbeschouwelijke achtergronden en opvattingen.

Onze leerlingen werken samen aan hun toekomst, waar ze ook samen deel van zullen uitmaken. Zij leren op onze school omgaan met andersdenkenden en leren elkaar respecteren.

Kenmerken in het algemeen zijn:

 • Pluriformiteit. Er wordt ruimte geboden aan verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die er in onze samenleving zijn.
 • Algemene toegankelijkheid. De openbare school weigert geen leerlingen op grond van ras of overtuiging.

In het bijzonder geldt dat…….

 • een goede samenwerking tussen bevoegd gezag, schoolleiding, leerkrachten en ouders de basis vormt voor een goed schoolklimaat; een goede school maken we met zijn allen.
 • het werken in en het samenwerken met De Akkers in het teken staat van respect voor elkaar hebben en het rekening houden met elkaar.
 • Doel en resultaat Een kind dat in grote mate van zelfstandigheid kan functioneren en verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar resultaten zal uitstromen naar het maximaal haalbare niveau binnen het voortgezet onderwijs. Wij doen ons uiterste best ook uw kind vol zelfvertrouwen de stap naar het voortgezet onderwijs te laten maken. 

De Akkers voert een actief beleid in het samenwerken met peuterspeelzaal, speciaal basisonderwijs en voortgezet onderwijs om de overgang van de verschillende onderwijstypen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het samen leren, werken, spelen en zorg dragen voor elkaar staat bij ons hoog in het vaandel.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Hoge verwachtingen
 • relatie, competentie
 • positieve schoolsfeer
 • afspraken en regels
 • keurmerk Meldcode

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het totale leerlingenaantal is de laatste vier jaren min of meer stabiel. De instroom van kleuters neemt toe. 

De etnische en culturele achtergrond van de leerlingen is divers. De onderverdeling in percentages is:

 • Nederland 23%
 • Marokko 26 %
 • Nederlandse Antillen 10 %
 • Turkije 13 %
 • Suriname 6 %
 • overig 22 %

  De uitstroom  na groep 8 loopt uiteen van VMBO basis/kader tot en met VWO.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
171
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven