De Mare

Grift 50 3075 SB Rotterdam

  • Na 8 succesvolle jaren nemen de 8e groepers in feestelijke stemming afscheid van hun basisschool.
  • Onze vakleerkracht handvaardigheid weet het artistieke vermogen van de kinderen naar boven te halen tijdens de lessen beeldende vorming.
  • Het speelplein is uitstekend ingericht om kansen en mogelijkheden te bieden aan de motorische en sociale ontwikkeling van onze kleuters.
  • In onze inpandige gymzaal, uitgerust met alle moderne materialen en toestellen, ontwikkelen de kinderen olv een vakleerkracht hun motoriek.
  • Een bijzonder aspect van het Montessori-onderwijs wordt gevormd door het speciaal ontworpen materiaal.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoetsgegevens betekenen voor ons een startpunt om een gedegen evaluatie te plegen. Ook is het gegeven een vertrekpunt voor het onderwijs voor het komende schooljaar.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten van ombs de Mare liggen op een goed niveau. Na elke toetsperiode vindt een analyse plaats van de verworven gegevens en resultaten. Naar aanleiding hiervan vindt bijstelling van didactiek of methodiek aan. Dit vindt zijn oorsprong in de zgn. pdca-cyclus. Een cyclische werkwijze om de onderwijsresultaten niet alleen te evalueren maar ook om deze resultaten als grondslag te nemen voor aanpassing van het onderwijsbeleid.

De analyse vindt plaats op: schoolniveau, klasse-niveau en op kindniveau.

Hierbij kan worden opgemerkt dat wij geen enkele leerling uitsluiten van het maken van de toetsen. Wel kan de situatie zich aandienen dat er adaptief (op het niveau van het kind) getoetst wordt. Het kind maakt dan een toets van b.v. een jaar eerder of een jaar later.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen die de kinderen van de Mare meekrijgen zijn gebaseerd op de uitslag van een intelligentietoets en op de gegeven die het leerlingenvolgsysteem ons levert. De combinatie van deze gegevens maakt het mogelijk een gedegen advies te formuleren. Uiteraard volgen wij het beleid wat geformuleerd is in  het beleidsstuk "de Overstaproute".

Aan het eind van groep 8 maken de kinderen de door de overheid verplicht gestelde eindtoets. Wij hebben gekozen voor de Iep-eindtoets. De uitslagen van deze toets komen in meer dan 95% van de gevallen overeen met de verstrekte adviezen. Dit jaar is door de overheid afgezien van de eindtoets vanwege de Corona-crisis. Hierdoor is het ook onmogelijk gebleken om gegeven adviezen te herzien. 

Echter, het is belangrijker om te kijken of de kinderen na 3 jaren op het voortgezet onderwijs nog op het juiste niveau zitten. Onderzoek leert ons dat dit inderdaad zo is. Zo kunnen wij in de gaten houden of onze adviezen de juiste kwaliteit hebben c.q gehad hebben.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het managementteam van de Mare volgt de ontwikkelingen van het onderwijs op de voet. De inspectie vaardigt regelmatig nieuwe richtlijnen uit. Deze richtlijnen worden direct in beleid omgezet. Het inspectierapport getuigt ervan dat deze wijze van werken zijn vruchten afwerpt.

Op 10 september 2015 heeft de inspectie onze school bezocht. Op 7 van de 10 onderdelen scoort de Mare een "goed". Op 3 onderdelen scoort de Mare een "voldoende". 

Ook wordt onze school op regelmatige basis bezocht door vertegenwoordigers van de Montessori-vereniging om te bezien of het montessoriaanse karakter van de school van voldoende niveau is om het predicaat "Montessori" te mogen blijven voeren.

Terug naar boven