De Mare

Grift 50 3075 SB Rotterdam

  • Na 8 succesvolle jaren nemen de 8e groepers in feestelijke stemming afscheid van hun basisschool.
  • Onze vakleerkracht handvaardigheid weet het artistieke vermogen van de kinderen naar boven te halen tijdens de lessen beeldende vorming.
  • Het speelplein is uitstekend ingericht om kansen en mogelijkheden te bieden aan de motorische en sociale ontwikkeling van onze kleuters.
  • In onze inpandige gymzaal, uitgerust met alle moderne materialen en toestellen, ontwikkelen de kinderen olv een vakleerkracht hun motoriek.
  • Een bijzonder aspect van het Montessori-onderwijs wordt gevormd door het speciaal ontworpen materiaal.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindtoetsgegevens betekenen voor ons een startpunt om een gedegen evaluatie te plegen. Ook is het gegeven een vertrekpunt voor het onderwijs voor het komende schooljaar.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten van ombs de Mare liggen op een niveau overeenkomend met haar schoolweging. Na elke toetsperiode vindt een analyse plaats van de verworven gegevens en resultaten. Naar aanleiding hiervan vindt bijstelling van didactiek of methodiek aan. Dit vindt zijn oorsprong in de zgn. pdca-cyclus. Een cyclische werkwijze om de onderwijsresultaten niet alleen te evalueren maar ook om deze resultaten als grondslag te nemen voor aanpassing van het onderwijsbeleid.

De analyse vindt plaats op: schoolniveau, klasse-niveau en op kindniveau.

Hierbij kan worden opgemerkt dat wij geen enkele leerling uitsluiten van het maken van de toetsen. Wel kan de situatie zich aandienen dat er adaptief (op het niveau van het kind) getoetst wordt. Het kind maakt dan een toets van b.v. een jaar eerder of een jaar later.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen die de kinderen van de Mare meekrijgen zijn gebaseerd op de uitslag van een intelligentietoets en op de gegeven die het leerlingenvolgsysteem ons levert. De combinatie van deze gegevens maakt het mogelijk een gedegen advies te formuleren. Uiteraard volgen wij het beleid wat geformuleerd is in  het beleidsstuk "de Overstaproute".

Aan het eind van groep 8 maken de kinderen de door de overheid verplicht gestelde eindtoets. Wij hebben gekozen voor de Iep-eindtoets.

Overgang naar VO

Einduitstroom groep 8:

Na groep 8 verlaten de leerlingen de school. Hiervoor volgen wij een uitstroomprocedure vanuit de de Overstaproute i.s.m. KOERS VO die al begint in groep 7. In groep 7 doen de leerlingen mee met het NIO-onderzoek, wat een goede indicatie geeft of er (ernstige) leerachterstanden zijn en zo mogelijk gedacht moet worden aan LWOO (leerwegondersteunend onderwijs) of PRO (praktijkonderwijs). Een en ander is na te lezen op Overstaproute. De uitkomsten worden in Onderwijs Transparant (OT) gezet. Bij de tweede groepsbespreking (januari) wordt met de leerkrachten van groep 8 de directie en de IB-er een voorlopig advies gemaakt op basis van de volgende punten:

-CITO LVS (CITO leerlingvolgsysteem)

-NIO (Nederlands intelligentie onderzoek)

-Motivatie en werkhouding

-Uitkomsten van sociale competenties  

Hierna krijgen de ouders en leerlingen het voorlopig advies van de leerkracht tijdens de eerste rapportbesprekingen. Ouders die niet tevreden zijn over de uitslag kunnen contact opnemen met de leerkracht of intern begeleider. Ten alle tijden zullen alle betrokkenen opnieuw in gesprek gaan met de ouders. Halverwege maart net nadat de school de uitslag van de doorstroomtoets heeft ontvangen, zullen we opnieuw om de tafel gaan om het definitieve advies te bespreken, ouders en leerlingen krijgen een schriftelijk document met dit advies.  

NB: het schooladvies is leidend! Wanneer de doorstroomtoets in februari veel beter is gemaakt dan het advies wat gegeven is, mag de school het advies heroverwegen en kan naar boven worden bijgesteld.  

Scores doorstoomtoets Leerling in Beeld

Op de Mare gaan we voor de hoogst mogelijke kwaliteit. We organiseren het onderwijs zo dat we zicht hebben op de verschillen tussen leerlingen en daarop kunnen sturen. Ieder kind wordt zo veel als mogelijk op het eigen niveau uitgedaagd en gestimuleerd om een stap verder te komen in de ontwikkeling. Onze school werkt continu aan de verbetering van het onderwijs. We onderzoeken ons onderwijs en nieuwe inzichten worden vertaald naar nieuwe praktijk en/of verbeterplannen. Na analyse van het aanbod, het doorvoeren van wijzigingen, volgt wederom analyse en evaluatie. Zo is ons onderwijs continu onderhevig aan systematische en cyclische zorg voor kwaliteit. Hierbij maken we gebruik van opbrengstgericht werken en het bijbehorende model 4D van data, duiden, doelen en doen. Wij zetten hierbij nadrukkelijk in op de beïnvloedbare onderwijsfactoren: didactisch- en pedagogisch handelen, leertijd, leerstofaanbod, klassenmanagement en schoolklimaat.  

Resultaten en eindtoets/doorstroomtoets

Op onze school maakten we gebruik van de IEP eindtoets. In tabel 1 vindt u een overzicht van onze eindresultaten van de afgelopen 5 jaar. U kunt onze resultaten ook mooi in beeld zien op Scholen op de Kaart; Scholenopdekaart. Per huidig schooljaar is de wetgeving rond eindtoets veranderd. De eindtoets houdt op met bestaan en daarvoor in plaats is de doorstroomtoets gekomen. De doorstroomtoets wordt afgenomen begin februari in groep 8.            

Tabel 1. Eindresultaten           2017-2018        

Onze score                                87,5                    

Ondergrens van de inspectie        81                                                                

2018-2019 82,7 de Mare - 81,8 ondergrens van de inspectie

2019-2020 Geen eindtoets i.v.m. Coronacrisis

2020-2021 80,7 de Mare - 79,7 ondergrens van de inspectie

2021-2022 79,2 de Mare - 80 ondergrens van de inspectie

2022-2023 81 de Mare - 79,5 ondergrens van de inspectie

Daarnaast kijken wij bij de eindtoets ook naar de behaalde percentages op de referentieniveaus. We kijken hierbij het fundamentele niveau (F), dat wat elk kind in principe aan het eind van de basisschool moet kunnen halen en het hogere streefniveau (S).  

Referentieniveaus

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. De eindtoetsresultaten van de leerlingen spelen een belangrijke rol bij deze controle. Vanaf 1 augustus 2020 gebruikt de inspectie referentieniveaus om te bepalen of een school voldoende of onvoldoende presteert. Wat zijn referentieniveaus? Een eindtoets meet voor de onderdelen Nederlandse taal en rekenen:

•         Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het basisniveau heeft gehaald (dit wordt ook wel het fundamentele niveau          genoemd).

•         Hoeveel procent van de leerlingen met de eindtoets het streefniveau heeft gehaald. Dit is een hoger niveau dat de leerlingen kunnen behalen.

Het fundamentele niveau (basisniveau) en het streefniveau (hogere niveau) worden ook wel de ‘referentieniveaus’ genoemd. Ze zeggen dus welk niveau de leerlingen op de school hebben gehaald op de gebieden taal en rekenen. Om te kijken of de school voldoende of onvoldoende heeft gescoord, worden ze vergeleken met signaleringswaarden van de Inspectie van het Onderwijs. Wat zijn signaleringswaarden? Hoeveel procent de school minimaal moet halen op de beide niveaus ligt vooraf vast. Deze percentages worden namelijk door de Inspectie van het Onderwijs bepaald. Als de school minder goed scoort dan deze vastgestelde, minimale waarde, kan het een signaal zijn dat er misschien iets niet goed gaat op de school. Daarom worden deze minimale scores ‘signaleringswaarden’ genoemd. Wanneer het percentage leerlingen op de school voor zowel het fundamentele niveau als het streefniveau op of boven de signaleringswaarden liggen, zijn de resultaten in dat schooljaar voldoende.   Bij de referentieniveaus vergelijken we onze laatste score met de normen van onze stichting, de signaleringswaarden van de inspectie en ons gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. Na het analyseren van deze gegevens bekijken we hoe we ons onderwijs voor de toekomst kunnen verbeteren. In tabel 2 vindt u onze scores op de referentieniveaus.      

Tabel 2. Referentieniveaus BOORnorm Signaleringswaarde inspectie driejaarsgemiddelde school Schoolscore [2022-2023]

                      1F              95,4%             85%                                       96,1%                               98%

                  1S/2F             57,9%             43,5%                                    58,2                                  53,3%  

Onze resultaten lagen in het schooljaar 2022-2023 boven de normen van onze stichting op het 1F niveau en onder het 1S/2F niveau. Onze resultaten lagen boven de signaleringswaarden van de inspectie Schoolprofielen en boven het driejaarsgemiddelde van onze school op het 1F niveau en onder het 1S/2F niveau.

Wat gaan we behouden?

Deze onderwerpen hebben een positieve bijdrage aan ons onderwijs gehad: Het onderwijsaanbod waarbij aangesloten wordt op het behalen van 1F niveau is goed. Voor rekenen zijn er 5,2% van de leerlingen die <1F niveau behalen en voor taalverzorging is dat 3,9%. Deze twee groepen willen we reduceren tot het minimum. Dit wil zeggen dat we deze groep onder 2% willen brengen.  Dit doen we door extra hulp in de groepen in te zetten, zodat er meer aandacht voor het kind is en de leerstof nog passender aangeboden kan worden.  

Wat gaan we anders doen?

Om ervoor te zorgen dat de resultaten komen te liggen op het niveau dat mag worden verwacht van onze leerlingen, gaan wij het volgende doen: Ons onderwijsaanbod wat aansluit bij de behoeften van de leerlingen die het niveau 1S/2F zouden kunnen behalen moet aangepast worden. Hierbij zijn we bezig met de periodeplannen voor betreffende vakgebieden en bieden we leerstof aan wat aansluit bij de behoeften van deze leerlingen. Ook zijn we ons beleid voor verschillende vakgebieden aan het formuleren en houden de specialisten zich bezig met het uitzoeken van nieuwe methodes en de leerstof die aangeboden wordt voor verschillende niveaus van rekenen en taal. Aan het eind van elk jaar verlaat een aantal leerlingen onze school.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Levensbeschouwelijk onderwijsIndien u dit wenst, kan uw kind in groep 6, 7 en 8 deelnemen aan levensbeschouwelijk onderwijs.  

In de montessoriaanse theorie staat tot in detail beschreven wat een school met dit karakter moet bieden. De Mare voldoet hieraan. 

Burgerschap en vormingsonderwijs

Iedere BOOR-school is een burgerschapsacademie Wij leiden kinderen op tot de burgers van morgen. Geen betere plek in Nederland om op te groeien tot een wereldburger dan in regio Rotterdam. Openbare scholen zijn kleine samenlevingen op zichzelf; een samensmelting van persoonlijkheden, opvattingen en levensovertuigingen, waar diversiteit - in de breedste zin van het woord - zichtbaar en vanzelfsprekend is. In onze openbare school heeft burgerschapsvorming?een vaste?basis?in?ons?dagelijkse onderwijs.? We besteden?elk?moment van de dag aandacht aan?onze sociale?omgang; met?elkaar spelen en werken,?elkaar helpen en respect hebben voor anderen?en onze omgeving.? We leren onze kinderen over?de wereld, onze maatschappij en de natuur en hoe een positieve bijdrage hieraan te leveren. Onze leraren zijn hierin een rolmodel.? In onze school besteden we actief aandacht aan democratische vaardigheden en stimuleren we om mee te doen in de maatschappij. Leerlingen kunnen hiermee oefenen op school. Zij mogen invloed uitoefenen op beslissingen in de eigen school en leren initiatief en verantwoordelijkheid te nemen, zoals in onze leerlingenraad, welke dit schooljaar opgericht zal worden. In onze school gebruiken we het middel van de dialoog om leerlingen te stimuleren met elkaar in gesprek te gaan en zich te verdiepen in elkaars achtergronden. In een open en veilig klasklimaat. Zo helpen we verschillen te overbruggen en ontstaat er begrip. Niet naast elkaar, maar met elkaar. ?   Burgerschap komt op?onze school terug in taal- en rekenlessen, ons?Wereldoriëntatie?en lessen in Kunst, Cultuur en sport.  

Vormingsonderwijs  

Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool vormingsonderwijs, lessen over geloof en levensovertuiging, worden gegeven. Op verzoek van ouders kunnen (bij voldoende interesse) groepen leerlingen lessen volgen in één specifieke godsdienst of levensovertuiging door vakleerkrachten van GVO en HVO. Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Ons bestuur (Stichting BOOR) heeft met GVO/HVO en VOS/ABB een convenant afgesloten om deze lessen via een Carrousel model aan te bieden met het Onderwijsprogramma Wereldwijzer. Door het samenwerken van de vakleerkrachten kunnen alle leerlingen kennis maken met de 7 grote godsdiensten en levensovertuigingen: Zo verbreden ze samen hun blik op de wereld, leren ze open staan voor andere overtuigingen, met begrip en respect voor elkaar en leren ze hun eigen overtuiging en achtergrond beter kennen. Dit vinden wij beter passend bij de uitgangspunten van Openbaar Onderwijs en de Burgerschapsopdracht van elke school. De ambitie van BOOR is daarom om binnen een aantal jaar alle BOOR scholen hier aan deel te laten nemen. De volgende levensbeschouwingen kunnen worden aangeboden: Humanistisch vormingsonderwijs, Islamitisch vormingsonderwijs, Protestants vormingsonderwijs, Boeddhistisch vormingsonderwijs, Joods vormingsonderwijs, Katholiek vormingsonderwijs en Hindoeïstisch vormingsonderwijs Op onze school wordt het Vormingsonderwijs op de volgende manier aangeboden: Vormingslessen vanuit een specifieke levensbeschouwing Deze wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakleerkrachten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. Uw kind volgt onder schooltijd, met een groepje leerlingen deze lessen bij de vakleerkracht. Als de ouders van zeven of meer leerlingen interesse hebben kan de school deze lessen aanvragen bij de organisaties die het vormingsonderwijs op de openbare basisscholen verzorgt.  

GVO: Geestelijk Vormend Onderwijs

HVO: Humanistisch Vormend Onderwijs.

VOS/ABB: Vereniging voor bestuur en management in het Openbaar Onderwijs Ga voor meer informatie naar de website Vormingsonderwijs en www.vosabb.nl

Indien u dit wenst, kan uw kind in groep 6, 7 en 8 deelnemen aan levensbeschouwelijk onderwijs.  

Kunstzinnige Vorming

Van groep 3 t/m 8 krijgen de kinderen beeldende vorming in kleine groepen. De lessen worden gegeven in ons handvaardigheidslokaal met ruime mogelijkheden voor materialen en technieken. Dit schooljaar hebben we ons aanbod uitgebreid en worden er meer lessen gegeven over kunst, cultuur en burgerschap.  

Muziek

Op de Mare wordt er iedere week aan de midden- en bovenbouw muziekles gegeven. Dit gebeurt in een apart muzieklokaal, waar alle benodigdheden voor muziekonderwijs met kwaliteit aanwezig zijn. Denk hierbij aan instrumenten, maar ook aan ritme kaarten en attributen voor beweging. Op de Mare krijgen de kinderen muziekonderwijs volgens het Kodály concept. Muziekonderwijs voor alle kinderen, op een voor hen uitdagende en inspirerende manier, is mogelijk vanuit de combinatie van kwaliteit van het muzikale materiaal ook wel het repertoire genoemd, en de kwaliteit van het leerproces, de methodiek en didactiek.  

Teach music and singing at school in such a way that it is not a torture but a joy for the pupil; instill a thirst for finer music in him, a thirst which will last for a lifetime. Zoltan Kodály.  

Zingen, spel en beweging vormen de uitgangspunten. Te beginnen bij de basis, die veel aandacht verdient. Een goede basis is een voorwaarde voor latere ontwikkeling. Een vergelijking met het taalonderwijs is niet ver weg: het zelf spreken en een goed begrip van een taal ontwikkelen zich vanaf jonge leeftijd in de veelvuldige interactie (communicatie) tussen mensen. Dit zijn ook voorwaarden voor het later leren lezen en schrijven. Bij muziek is dit niet anders. Het is belangrijk muziek te voelen in het lijf, en dit te kunnen uiten doormiddel van zingen en bewegen. Zit de basis goed dan komt het lezen en schrijven van muziek aan bod. Vanuit een muzikale basis kan de muziekdocent aan de slag met muziekinstrumenten.

 ‘To teach a child an instrument without first giving him preparatory training and without developing singing, reading and dictating to the highest level along with the playing is to build upon sand’. Zoltan Kodály.  

Gymnastiek

Wij beschikken over een zeer goed geoutilleerde inpandige gymzaal, die in eigen beheer is. Tijdens de gymles heeft uw kind een gymnastiekpakje of sportbroekje nodig. Wat betreft kleur of merk van de gymkleding wordt u geen enkele verplichting opgelegd. In verband met de veiligheid is het dragen van sieraden niet toegestaan. Schoeisel is aan te bevelen. De gymlessen worden verzorgd door HALO-opgeleide vakdocenten.  

Documentatiecentrum

Onze school heeft een fraai uitgerust documentatiecentrum. Hier kunnen de kinderen niet alleen leesboeken lenen, maar ook informatieboeken. De collectie wordt jaarlijks doorgelicht om een zo actueel mogelijk aanbod te garanderen. Zo worden b.v. alle kinderboeken aangeschaft die tijdens de Kinderboekenweek centraal staan. We onderhouden goede contacten met een boekwinkel, die ons van adviezen voorziet. Het documentatiecentrum wordt geleid door Mevr. Jet van den Berg en ouders.  

Schoolreizen

Ieder schooljaar gaan de kinderen vanaf groep 2 op schoolreis. Wat betreft data en locatie wordt u bijtijds geïnformeerd.   

Schooltuin

Tegenover de Mare ligt het schooltuin-complex aan de Enk. Hier wordt door de groepen 1 & 2 en 6/7 hard gewerkt in de schooltuintjes. Voor de onderbouw is er voor elke groep één grote tuin en de kinderen van groep 6/7 hebben per tweetal een eigen tuintje. Onder begeleiding van de leerkracht en ouders zijn de kinderen enthousiast bezig in de natuur. Het schooltuinjaar begint medio oktober; zesde groepers krijgen dan theoretische lessen, waarna in het voorjaar het echte werk in de tuin begint. Er wordt sla, andijvie, radijs, sterrenkers en maïs gezaaid. Ook worden boontjes gelegd en uien en aardappelen gepoot. Natuurlijk mag de oogst mee naar huis.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • sociale omgang
  • sociaal gedrag
  • waardering voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het managementteam van de Mare volgt de ontwikkelingen van het onderwijs op de voet. De inspectie vaardigt regelmatig nieuwe richtlijnen uit. Deze richtlijnen worden direct in beleid omgezet. Het inspectierapport getuigt ervan dat deze wijze van werken zijn vruchten afwerpt.

Op 10 september 2015 heeft de inspectie onze school bezocht. Op 7 van de 10 onderdelen scoort de Mare een "goed". Op 3 onderdelen scoort de Mare een "voldoende". 

Ook wordt onze school op regelmatige basis bezocht door vertegenwoordigers van de Montessori-vereniging om te bezien of het montessoriaanse karakter van de school van voldoende niveau is om het predicaat "Montessori" te mogen blijven voeren.

Terug naar boven