De Mare

Grift 50 3075 SB Rotterdam

  • Na 8 succesvolle jaren nemen de 8e groepers in feestelijke stemming afscheid van hun basisschool.
  • Onze vakleerkracht handvaardigheid weet het artistieke vermogen van de kinderen naar boven te halen tijdens de lessen beeldende vorming.
  • Het speelplein is uitstekend ingericht om kansen en mogelijkheden te bieden aan de motorische en sociale ontwikkeling van onze kleuters.
  • In onze inpandige gymzaal, uitgerust met alle moderne materialen en toestellen, ontwikkelen de kinderen olv een vakleerkracht hun motoriek.
  • Een bijzonder aspect van het Montessori-onderwijs wordt gevormd door het speciaal ontworpen materiaal.

Het team

Toelichting van de school

De leeftijdsverdeling van het personeel laat zien dat het team van de Mare evenwichtig is opgebouwd. Naast een aantal jongere leerkrachten mogen wij ons verheugen op de aanwezigheid van zeer ervaren, wat oudere, leerkrachten. Deze mix zorgt voor een goede leersituatie voor de kinderen. De oudere leerkrachten begeleiden hun jongere collega´s en brengen hen de kneepjes van het vak bij. Ook bij de werving van nieuw aan te stellen personeel houden we rekening met bovenstaande.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof proberen we altijd een vervangende (ambulante) leerkracht voor de groep te plaatsen. Als dit niet mocht lukken wordt de groep verdeeld of gevraagd aan ouder(s)/verzorger(s) of zij hun kind(eren) thuis kunnen opvangen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De heterogene groepen kenmerken zich door de aanwezigheid van verschillende leeftijden in een groep. De onderbouw wordt gevormd door groepen waarin 1 en 2 bij elkaar geformeerd zijn, de middenbouw wordt gevormd door de groepen 3, 4 en 5, terwijl de bovenbouwgroepen bestaan uit de groepen 6, 7 en 8.

Op deze wijze hebben we in elke bouw ongeveer 10 groepen samengesteld.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Uiteraard wordt in de onderbouw, net als in midden- en bovenbouw, op montessoriaanse wijze lesgegeven. Dit leidt ertoe dat Taal/Lezen en Schrijven bij deze jonge kinderen al een belangrijke plaats inneemt.

Gezien het feit dat in deze levensfase de socialisering voor een groot deel plaatsvindt, neemt ook het vakgebied "Bevordering gezond en sociaal gedrag" een prominente plek in.

De genoemde tijden zijn indicaties en kunnen per leerling verschillen, zoals het in het montessoriaanse betaamt.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovengenoemde onderwijstijden zijn indicaties. In het montessoriaanse gedachtegoed is vrijheid van keuze een belangrijk gegeven. Ook de behoeften per kind kunnen verschillen, waardoor er verschillen in onderwijstijd tussen de verschillende vakken kunnen optreden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In ons schoolondersteuningsprofiel is te lezen wat onze specifieke ondersteuning behelst. Uiteraard bieden wij de basisondersteuning, zoals vastgesteld door de samenwerkende besturen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven