De Mare

Grift 50 3075 SB Rotterdam

  • Na 8 succesvolle jaren nemen de 8e groepers in feestelijke stemming afscheid van hun basisschool.
  • Onze vakleerkracht handvaardigheid weet het artistieke vermogen van de kinderen naar boven te halen tijdens de lessen beeldende vorming.
  • Het speelplein is uitstekend ingericht om kansen en mogelijkheden te bieden aan de motorische en sociale ontwikkeling van onze kleuters.
  • In onze inpandige gymzaal, uitgerust met alle moderne materialen en toestellen, ontwikkelen de kinderen olv een vakleerkracht hun motoriek.
  • Een bijzonder aspect van het Montessori-onderwijs wordt gevormd door het speciaal ontworpen materiaal.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Montessorischool De Mare. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Mare is een basisschool met een lange traditie. In 1928 wordt de school opgericht als een opleidingsschool, om vervolgens in 1977 een Montessorischool te worden. De school telt ongeveer 840 leerlingen. In het hoofdgebouw aan de Grift 50 zitten 8 midden- en 10 bovenbouwgroepen (groep 3 t/m 8). Daarnaast heeft de school de beschikking over 2 dependances aan de Grift 42 (6 onder- en 2 middenbouwgroepen) en de Fichtestraat 7 (3 onderbouwgroepen). De school ligt in één van de mooiste wijken van Rotterdam, namelijk tuindorp Vreewijk. Dit is het grootste tuindorp van Europa. Deze wijk straalt rust en ruimte uit. 

Onze school is een openbare school. Het bestuur van onze school is het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam. De openbare school wil een ontmoetingsplaats zijn voor de kinderen uit verschillende milieus en gezindten, waar zij met elkaar leren omgaan, elkaar leren accepteren en respecteren en vertrouwd worden gemaakt met de maatschappij waarin wij leven. Dat kan niet anders betekenen dan dat in de openbare school ruimte zal worden gegeven aan de verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen die in onze maatschappij bestaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessorischool
  • Planmatig werken
  • Rust, regelmaat, orde
  • Aandacht voor leerresultaten
  • Aandacht voor opvoeding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de Mare is de laatste jaren op een rustige wijze gegroeid naar het huidige aantal. Voorts is dit aantal behoorlijk stabiel gebleven Dit is een welbewuste ontwikkeling geweest. De drie gebouwen zijn onderverdeeld in kleine secties, waardoor de kinderen niet het idee hebben in een grote school te verblijven. Op deze wijze blijft het voor kinderen, ouders en leerkrachten overzichtelijk. Tevens draagt deze onderverdeling bij aan een zeer rustige sfeer.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
773
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden, zoals boven genoemd, zijn tevens terug te vinden op onze website, te weten: www.obsdemare.nl.

Ook voor het jaarrooster (evenementen, studiedagen en vakanties) verwijzen wij graag naar onze site.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veel protocollen e.d. zijn terug te vinden in "Data-coach".

Terug naar boven