De Mare

Grift 50 3075 SB Rotterdam

  • Na 8 succesvolle jaren nemen de 8e groepers in feestelijke stemming afscheid van hun basisschool.
  • Onze vakleerkracht handvaardigheid weet het artistieke vermogen van de kinderen naar boven te halen tijdens de lessen beeldende vorming.
  • Het speelplein is uitstekend ingericht om kansen en mogelijkheden te bieden aan de motorische en sociale ontwikkeling van onze kleuters.
  • In onze inpandige gymzaal, uitgerust met alle moderne materialen en toestellen, ontwikkelen de kinderen olv een vakleerkracht hun motoriek.
  • Een bijzonder aspect van het Montessori-onderwijs wordt gevormd door het speciaal ontworpen materiaal.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Montessorischool De Mare. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Mare is montessorionderwijs.

Een korte schets

De Mare is een basisschool met een lange traditie. In 1928 werd de school opgericht als een opleidingsschool om vervolgens, na een periode met veel veranderingen, in 1977 een montessorischool te worden. Onze school telt ongeveer 700 leerlingen, verdeeld over twee locaties. Eén hiervan is dependance die door de groepen 1 en 2 wordt bezet. In het hoofdgebouw zitten de midden- en bovenbouwgroepen. De school ligt in één van de mooiste wijken van Rotterdam, Vreewijk. Dit is het grootste tuindorp van Europa en is voorzien van veel groen. Onze school is een openbare school en maakt deel uit van de Stichting Openbaar OnderwijsRotterdam (BOOR). Vanuit deze identiteit is de Mare een ontmoetingsplaats voor kinderen van verschillende milieus, achtergronden en gezindten, waar zij met elkaar leren omgaan, elkaar leren respecteren, en vertrouwd worden gemaakt met de maatschappij waarin wij leven. Dit kan niet anders betekenen dan dat in de openbare school ruimte wordt gegeven aan verschillende godsdienstige en levensbeschouwelijke opvattingen, zoals die in onze samenleving bestaan. We besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Onze school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Meer informatie omtrent de missie en visie van het openbaar onderwijs kunt u vinden op de website van Stichting BOOR: Stichtingboor.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessorischool
  • Planmatig werken
  • Rust, regelmaat, orde
  • Aandacht voor leerresultaten
  • Aandacht voor opvoeding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op de Mare is de laatste jaren op een rustige wijze gegroeid naar het huidige aantal. Voorts is dit aantal behoorlijk stabiel gebleven Dit is een welbewuste ontwikkeling geweest. De drie gebouwen zijn onderverdeeld in kleine secties, waardoor de kinderen niet het idee hebben in een grote school te verblijven. Op deze wijze blijft het voor kinderen, ouders en leerkrachten overzichtelijk. Tevens draagt deze onderverdeling bij aan een zeer rustige sfeer.

Aan het eind van ieder schooljaar stromen kinderen uit groep 2 en 5 door naar de volgende bouw.

De keuze naar welke groep en groepsleerkracht deze leerlingen doorstromen wordt bepaald door de school, rekening houdend met de behoeften van het kind die bij het team bekend zijn. Bij de indeling letten wij op:

-een evenwichtige verdeling van het totaal aantal leerlingen per groep

-een evenwichtige verdeling van het aantal leerlingen per leerjaar in de heterogene groepen

-een evenwichtige verdeling van jongens en meisjes

-de verdeling van leerlingen die extra aandacht behoeven t.a.v. hun gedrag, werkhouding of leerontwikkeling.  

Spreiding van deze leerlingen over de verschillende groepen is nodig om de aandacht voor alle leerlingen zo optimaal mogelijk te maken. Tussentijds worden er geen kinderen verplaatst mits er zwaarwegende redenen zijn die betrekking hebben op bovenstaande om dit wel te doen. Dit wordt altijd besproken met verschillende partijen, waaronder ook de ouders.  

Verlengen of versnellen:

De school beslist of uw kind overgaat naar de volgende groep of klas. Hier bestaan geen wettelijke regels voor (site Rijksoverheid juni 2019). Verlengen of versnellen op De Mare

Bij het Montessorionderwijs kun je niet spreken van zittenblijven. Als de ontwikkeling naar verhouding wat langzamer verloopt, hoeft het kind de leerstof van het afgelopen jaar niet weer te ‘herkauwen', maar kan het gewoon in eigen tempo en op eigen niveau doorgaan. Het kan dus wel voorkomen dat een kind langer op school blijft dan over het algemeen gebruikelijk is, maar dat kun je op deze manier geen zittenblijven noemen. Dit noemen we verlenging van leertijd.  Gedurende de periode dat de leerling op school verblijft bekijken we of de leerling voldoende mee kan komen met het curriculum. De school beslist dit in samenwerking met de ouders. In een enkel geval zal het ook kunnen zijn dat versnellen wenselijk is, dit is dan besproken in het directie-ib overleg, eventueel met een betreffende specialist en zo mogelijk met advies vanuit PPO.

Uitgangspunten:

Verlengen of versnellen moet geschieden op basis van zorgvuldige afweging.

Verlengen of versnellen is de verantwoordelijkheid van het gehele team.

Verlengen of versnellen moet functioneel lijken te zijn. Hiervoor is een goed onderzoek en een goede analyse nodig.

Voorafgaand aan verlengen of versnellen is er sprake geweest van extra ondersteuning, welke is beschreven in een handelingsplan.  Na overleg met ouders beslist de school over de plaatsing van leerlingen in de groepen. Wanneer ouders het niet eens zijn met het genomen besluit, dan kunnen zij gebruik maken van de geldende klachtenprocedure zoals deze staat omschreven in de schoolgids. Verlengen of versnellen vindt bij voorkeur plaats aan het begin van het schooljaar, indien nodig kan dit ook gedurende het schooljaar.  

Tussentijds uitstromen:

Wanneer ouders besluiten tot tussentijdse uitstroom, zullen wij vragen naar de school waar de leerling naartoe gaat. Wij verwachten dat deze school contact met ons opneemt voor de overdracht na toestemming van ouders. Nadat contact is geweest met de nieuwe school, zal de intern begeleider het OSO invullen (leerlingvolgsysteem) en zal de administratief medewerker zorgen voor de digitale overdracht van dit document.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
652
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden, zoals boven genoemd, zijn tevens terug te vinden op onze website, te weten: www.obsdemare.nl.

Ook voor het jaarrooster (evenementen, studiedagen en vakanties) verwijzen wij graag naar onze site.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veel protocollen e.d. zijn terug te vinden in Teamsomgeving van de school.

 Schoolveiligheid

De laatste jaren is het onderwerp veiligheid bij ons op school een vast onderwerp geworden op de agenda’s van de verschillende vergaderingen. De belangen van uw kind en ons personeel staan bij ons hoog in het vaandel. We werken volgens de ARBO voorgeschreven normen en we voldoen aan de richtlijnen, zoals aangegeven door de brandweer, die ons regelmatig bezoekt en controleert. We hanteren een strak geformuleerd ontruimingsplan. De meeste leerkrachten hebben de cursus “levensreddend handelen bij kinderen” gevolgd en een aantal personeelsleden heeft de BHV-cursus met goed gevolg afgerond. Onze school beschikt over een preventiemedewerker. Deze functionaris bewaakt onder andere de fysieke veiligheid, de naleving van de ARBO en het op tijd aanleveren van verschillende cursussen. Het moge duidelijk zijn dat de veiligheid een ieders inzet verlangt en nooit een onderwerp kan zijn dat ‘af’ is. In de komende jaren zal er dan ook steeds meer vorm worden gegeven aan allerlei aspecten die met dit onderwerp te maken hebben. Bij ons op school heeft de wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie plaatsgevonden.Hieruit bleek dat de school in grote lijnen voldoet aan de eisen en dat slechts enkele zaken verbetering behoeven.  Dit is opgenomen in het plan van aanpak. U zult dan ook in de toekomst merken dat er aanpassingen gedaan zullen worden. Wij proberenuiteraard de overlast die dit eventueel met zich meebrengt zoveel mogelijk te beperken. Een onderdeel van het plan van aanpak is informatie aan de ouders geven over hoe te handelen bij onverhoopte ontruiming van de school. Als de school in geval van een calamiteit ontruimd moet worden en terugkeer niet mogelijk is, zullen de ouders telefonisch op de hoogte gebracht worden. U wordt dan verzocht uw kind op te halen bij de leerkracht. 

Een AED-apparaat is op school aanwezig.(lokaal Astrid van Straten, oudbouw, boven).

Meldcode en SISA

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling  

In Rotterdam-Rijnmond is de Regionale Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht. Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers. Het doel van de meldcode is dat er, wanneer dat nodig is, zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden aan de betreffende leerling. Dit kan door het doen van een melding bij Veilig Thuis en/of door zelf hulp te verlenen. Met behulp van de stappen uit de meldcode wordt duidelijk wanneer welke actie(s) door de school kunnen worden ingezet. Sinds 1 januari 2019 haar meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aangepast aan de vernieuwde wetgeving. De meldcode is een stappenplan voor professionals met name leerkrachten, intern begeleiders / aandachtsfunctionarissen en schoolmaatschappelijk werkers, dat houvast geeft en helpt om zorgvuldig te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De wet Verplichte meldcode en kindermishandeling maakt, dat de school volgens de meldcode dient te handelen.

De Mare werkt met De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze helpt professionals met het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. En bij psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing.   Hoe werkt de meldcode? De meldcode is bedoeld voor (vermoedens van) fysiek, psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. De 5 stappen in de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpen professionals vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding bij Veilig Thuis: In kaart brengen van signalen met behulp van de signalenkaart. De kindcheck is onderdeel van deze stap en is bedoeld voor professionals om kindermishandeling door volwassen cliënten vroegtijdig te herkennen. Overleggen met een collega of indien nodig met Veilig Thuis: het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Op De Mare zijn er drie aandachtsfunctionarissen die hierover geconsulteerd kunnen worden. In gesprek gaan met de betrokkene(n) om zorgen te bespreken. Ook hier kan de aandachtsfunctionaris een ondersteunende rol hebben. Afweging maken van de ernst van de situatie. Bij twijfel kan altijd contact worden opgenomen met Veilig Thuis.  Een beslissing nemen. Het afwegingskader in de meldcode helpt de professional bij het nemen van een beslissing. Indien het besluit genomen wordt te melden bij Veilig Thuis, zal de directie hier altijd bij betrokken zijn.   Professionals nemen beslissing De professionals nemen in stap 5 van de meldcode op basis van 2 vragen een beslissing: Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? Hulp verlenen is mogelijk als: de professional in staat is om passende hulp te bieden of te organiseren; de betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp; de hulp leidt tot blijvende veiligheid. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk? Professionals maken een melding bij Veilig Thuis als er sprake is van acute of structurele onveiligheid. Of als hulp verlenen op basis van één van de bovenstaande punten niet mogelijk is.   De professional legt alle doorlopen stappen vast in een leerling dossier.

SISA staat voor Signaleren en Samenwerken.

Het is het Samenwerkingsinstrument Sluitende Aanpak. Via SISA werken organisaties, die met kinderen werken, nauw samen. Het is een computersysteem, waarin professionals zorg om een kind kunnen signaleren. Er wordt slechts een betrokkenheidsmelding gedaan. Dit om ervoor te zorgen, dat de samenwerking tussen alle betrokken professionals optimaal en gecoördineerd verloopt. Het melden van betrokkenheid in SISA is een onderdeel van het stappenplan van de meldcode. Meer informatie over Meldcode en SISA is te vinden op: www.sisa.rotterdam.nl 

Schoolmaatschappelijk werk

Het SMW is er voor ouders, kinderen en leerkrachten en biedt daar waar nodig ondersteuning gericht op het welzijn van uw kind. U kunt terecht bij het SMW als u vragen heeft over uw kind, bijvoorbeeld over de opvoeding of over het gedrag op school en thuis. Samen met u zoekt de SMW-er naar antwoorden op uw vragen of naar oplossingen van uw problemen. Als u een afspraak wilt maken, kunt u contact opnemen met de IB-er en zal er een afspraak met de SMW-er gemaakt worden. Ashvariya Bhajan is onze SMW-er. Alle maatschappelijk werkers hebben een beroepsgeheim. Ze mogen dus niet zonder uw toestemming met buitenstaanders over uw situatie praten. 

Anti Agressie Protocol

Sociale veiligheid vinden we op onze school zeer belangrijk. U mag van de school verwachten dat we respectvol en professioneel met uw kind omgaan. Wij verwachten van de ouders en de kinderen eveneens een respectvolle en fatsoenlijke houding, waarin agressie geen plaats heeft. Mocht er onverhoopt toch een meningsverschil optreden, dan zullen we gezamenlijk een oplossing moeten vinden. Bovenstaande vindt zijn grondslag in het AGSI-protocol, zoals dat door ons bestuur is vastgesteld en we verwijzen hier dan ook graag naar. Tevens is er een pestprotocol op school. Dit is op te vragen bij de school en te vinden op onze website.  

Terug naar boven