obs Charlois

Clemensstraat 117 3082 CE Rotterdam

  • Ontdekkend leren in de onderbouw
  • Sommige lessen zijn buiten veel leuker dan binnen
  • Klaar voor een nieuwe start
  • Fijn spelen op het ruime en groene schoolplein.
  • Hier kunnen we lekker spelen en gymen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school maakt voor de eindtoets gebruik van de IEP-toets. Dit jaar is de Eindtoets wel gemaakt in tegenstelling tot vorig schooljaar. De leerlingen in groep 8 hebben tot tweemaal toe een periode meegemaakt waarbij de school gesloten was vanwege de lockdown (covid-19 maatregelen). Ondanks dat er in de tweede lockdown de gehele periode afstandsonderwijs geboden is, heeft niet iedere leerling daar optimaal van kunnen profiteren. De resultaten voor Rekenen en Taalverzorging liggen hierdoor dan ook onder de signaleringswaarden. Begrijpend Lezen is echter op groepsniveau wel heel goed gemaakt, de scores hierbij liggen boven de signaleringswaarde van 1F en 2F en zelfs boven het landelijk gemiddelde op 2F. De nieuwe methode Beter Bijleren waarbij gebruik gemaakt wordt van close reading en de extra inzet op studievaardigheden hebben bijgedragen aan dit positieve effect.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school gebruikt de tussenresultaten als indicator voor de kwaliteit van ons onderwijs. 

Als school hebben we per groep per vakgebied streefindicatoren (streefdoelen) opgesteld. Na afname van de cito-toetsen (tweemaal per jaar) gaan we deze tussenresultaten duiden om te bepalen of we onze doelen hebben gehaald en welke groei de leerlingen hebben doorgemaakt. Vervolgens bekijken we wat hieraan mogelijk positief of negatief heeft bijgedragen om zo te bepalen wat heeft gewerkt en wat niet. Aan de hand hiervan stellen we onze aanpak in lesgeven bij. Dit wordt vastgelegd in de onderwijsplannen per vakgebied.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Voorlopig advies en eindadvies

Leerkrachten van groep 7, directie en IB'er formuleren in februari/maart een voorlopig advies per leerling. De basis is het oordeel van de leerkrachten van groepen 6 en 7 en het leerlingvolgsysteem (de overstaproute). Dit wordt besproken met ouders en de leerling.

In november bekijkt de leerkracht van groep 8 samen met de leerkracht van groep 7 van het schooljaar daarvoor of het voorlopige advies nog steeds passend is of moet worden bijgesteld. Ook dit wordt met de ouders en de leerling besproken.

In februari wordt in groep 8 definitief vastgesteld door de leerkracht van groep 8, na overleg met de IB'er en de directie.

Dit definitieve advies wordt met de ouders en de leerling besproken. Indien de ouders het niet met het advies eens zijn, kan dit worden aangegeven op het adviesformulier en kan hun eigen zienswijze worden toegevoegd. 

De Overstaproute

Elk jaar stappen in Rotterdam ruim 6000 kinderen over van het basis naar het voortgezet onderwijs. Voor al die kinderen moet de overstap zo soepel mogelijk verlopen. Het is de bedoeling dat zij meteen op de goede school en op het juiste niveau terechtkomen. Om dat te realiseren is de Overstaproute ontwikkeld. Daarin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden.
Onze school houdt zich aan deze afspraken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Wederom heeft obs Charlois een groene kaart gekregen van de inspectie!

Terug naar boven