obs Charlois

Clemensstraat 117 3082 CE Rotterdam

  • Ontdekkend leren in de onderbouw
  • Sommige lessen zijn buiten veel leuker dan binnen
  • Klaar voor een nieuwe start
  • Fijn spelen op het ruime en groene schoolplein.
  • Hier kunnen we lekker spelen en gymen.

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Het team bestaat personeelsleden die direct betrokken zijn bij het lesgeven en personeelsleden die er op de achtergrond ervoor zorgen dat er zo goed mogelijk onderwijs kan worden gegeven.

Ons personeel met met lesgevende taken bestaat uit leerkrachten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten. Voor iedere groep zijn er dus  naast de leerkracht extra handen in de klas beschikbaar op een of meerdere dagen per week om leerlingen die dat nodig hebben extra aandacht te geven of te begeleiden. Daarnaast krijgt ook iedere groep meerdere lessen per week les van vakkrachten, omdat die expertise hebben op hun vakgebied (muziek, gymnastiek, dans, techniek en ict) 

Ons personeel zonder lesgevende taken bestaat uit de intern begeleiders, de medewerker ouderbetrokkenheid, de concierge en de directie.

We zijn trots op ons team waarin we een grote diversiteit hebben in etniciteit, leeftijd en ervaring!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Om te voorkomen dat er lessen uitvallen door ziekte of andere afwezigheid van leerkrachten hanteert de school de volgende oplossing: 

1. na ziekmelding van een leerkracht wordt een van de eigen leerkrachten ingezet, die op dat moment geen vaste groep heeft.

2. indien die niet beschikbaar zijn, wordt er gekeken of één van de onderwijsassistenten (tijdelijk) de groep over kan nemen. 

3. indien bovenstaande opties niet mogelijk zijn, wordt er een invalleerkracht gevraagd bij het bestuur.

4. als er geen invalleerkrachten beschikbaar zijn, kan de groep worden verdeeld over andere groepen in de bouw, de kinderen krijgen dan eigen werk mee.

5. is ook dit niet mogelijk, dan kan er bij hoge uitzondering besloten worden om een groep een dag vrij te geven. Hiervan worden de ouders altijd schriftelijk of telefonisch op de hoogte gesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen van onze school krijgen naast het wettelijk aantal vastgestelde uren wekelijks 10 uur extra les.

De leerlingen in de groepen 1,2 gaan wekelijks 5 uur langer naar school dan minimaal vereist is. Deze uren worden deels gegeven door de eigen leerkracht en deels door een vakleerkracht voor de vakken: Gymnastiek (Lekker Fit), Muziek (SKVR), Dans (SKVR). Daarnaast hebben deze groepen 5 uur extra dubbele bezetting (een onderwijsassistente) in de groep.

De leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 gaan wekelijks 6 uur langer naar school dan minimaal vereist is. Deze uren worden deels ingevuld door de eigen leerkracht en deels door vakkrachten voor de vakken: Gymnastiek (Lekker Fit), Muziek (SKVR), Engels en Techniek. Daarnaast is er voor deze leerlingen na schooltijd een keuzeaanbod voor 4 uur, waarmee de 10 uur extra leertijd wordt bereikt.

Het keuze-aanbod bestaat o.a. uit: voetbal, judo, honkbal, dans, schaken, groene vingers, Spaans, koken, drama, leesclub, mediawijsheid, huiswerkbegeleiding en islamitische les.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Ondersteuning aan alle kinderen vindt dagelijks plaats in iedere groep, van peuters tot en met groep 8. Ondersteuning kan gericht zijn op zowel het leren als op gedrag. Ondersteuning kan geboden worden aan een kind dat ergens moeite mee heeft of aan een kind dat juist meer uitdaging nodig heeft.

Dit doet de leerkracht tijdens de reguliere les of op momenten dat er ondersteuning in de groep is van een co-teacher, een leraarondersteuner of een onderwijsassistent. In iedere groep is extra ondersteuning aanwezig!

Ook het gebruik van Chromebooks vanaf groep 6, biedt de leerkracht de mogelijkheid om ieder kind op zijn eigen niveau te volgen en verder te helpen.

Heeft een kind meer of specifieke begeleiding nodig, dan hebben we de mogelijkheid om de expertise in te zetten van onze eigen taal-, reken- en gedragsspecialisten binnen de school. Dit alles gebeurt altijd na afstemming met de intern begeleider en na overleg met de ouders.  

Blijkt deze inzet ook onvoldoende, dan hebben we een groot netwerk aan externe specialisten die we kunnen inzetten. Ook hiervoor wordt altijd eerst toestemming aan de ouders gevraagd. 

Mocht al deze hulp ontoereikend zijn, dan bekijken we samen met de ouders of onze school dan nog wel de beste plek is voor het kind. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE

Samen met Peuterschool obs Charlois van de Rotterdamse Peuterschool bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. We werken in groep 1/2 vanuit de SLO-leerlijnen. De voorschool werkt op dezelfde wijze. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande en ononderbroken leerlijn.

Van peuterspeelzaal naar groep 1

Als uw kind de overstap maakt van Peuterschool obs Charlois naar de basisschool, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind. Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas.

Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren (zie ook kopje passend onderwijs). 

Voorbereiden op groep 3

Het aanbod van de peuterspeelzaal en de kleutergroepen is op elkaar afgestemd. Per jaar hebben we een aantal thema’s die een periode van ongeveer drie weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepssamenstelling

We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met – en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte in te spelen.

Het volgen van de ontwikkeling

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode KIJK. Dit doen we meerdere keren gedurende de de kleuterperiode en bespreken we dit met u. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerlingvolgsysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen vervolgens ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3

We gaan er in eerste instantie vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal emotionele factoren. Voor een enkele kleuter is het beter de kleuterperiode met een jaar te verlengen.

Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend. 

Terug naar boven