obs Charlois

Clemensstraat 117 3082 CE Rotterdam

  • Ontdekkend leren in de onderbouw
  • Sommige lessen zijn buiten veel leuker dan binnen
  • Klaar voor een nieuwe start
  • Fijn spelen op het ruime en groene schoolplein.
  • Hier kunnen we lekker spelen en gymen.

In het kort

Toelichting van de school

Obs Charlois is een openbare basisschool met een grote diversiteit in populatie van rond de 260 leerlingen, verdeeld over 13 groepen.

Een openbare school, wat houdt dat in? Het betekent dat op onze school ieder kind en iedere leerkracht welkom is, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ook uw kind is van harte welkom! Bij ons op school leren kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. We besteden actief aandacht aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. Onze school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht.

De school staat in de mooie wijk Oud-Charlois en maakt deel uit van de Children’s Zone Oud-Charlois.  Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een klassikaal aanbod met differentiatie naar onderwijsbehoefte. In de onderbouw werken we met een didactisch doelgericht aanbod vanuit de methode Onderbouwd aangevuld met  LOGO3000. Ook krijgen deze groepen les van de Lekker Fit docent en de vakkracht muziek. Daarnaast heeft iedere kleutergroep een eigen onderwijsassistent. Naast het reguliere lesprogramma krijgen de leerlingen uit de groepen  3 t/m 8 wekelijks tien uur extra leertijd, die deels worden ingevuld met extra tijd voor de basisvakken gegeven door eigen leerkrachten en vakkrachten voor gymnastiek, muziek en techniek. De andere uren worden er keuzevakken gegeven zoals schaken, dansen, groene vingers en huiswerkbegeleiding, gegeven door externe vakkrachten (na schooltijd). 

Dit levert een belangrijke bijdrage aan de brede ontwikkeling van de kinderen. In de reguliere lestijd hebben we veel aandacht voor taal, rekenen - en burgerschapsonderwijs. 

Obs Charlois valt onder het bestuur van stichting BOOR. Bij stichting BOOR zijn alle openbare basisscholen, scholen voor voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam aangesloten. Iedere dag krijgen meer dan 30.000 leerlingen in Rotterdam onderwijs op een school van stichting BOOR. Meer weten? Kijk op?www.stichtingboor.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokkenheid
  • Uitdaging voor iedereen
  • Keuze-aanbod naschools
  • Gezonde school
  • Wetenschap & Techniek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op onze school is al enkele jaren vrij stabiel en schommelt zo rond de 260 leerlingen.  


In schooljaar 2021-2022 hebben we 13 groepen:

Onderbouw: vier kleutergroepen (groepen 1,2)

Middenbouw: twee groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5

Bovenbouw: een groep 6, een groep 7 en een groep 8.

Daar waar mogelijk houden we de groepen klein, vooral de lagere groepen. 

In iedere kleutergroep is naast de leerkracht ook minimaal 4 dagen per week een vaste onderwijsassistente aanwezig.

De groepen 3 en 4 hebben naast de leerkracht ook een eigen vaste onderwijsassistente en in de groepen 5 is er een leraar-ondersteuner extra.

De groepen 6, 7 en 8 zijn groter (maximaal 30 leerlingen) en hebben naast de eigen leerkracht ook een of meerdere dagen een extra leerkracht (co-teacher), zodat iedere leerling optimale begeleiding kan krijgen om zich te ontwikkelen.

Ook hebben we vier peutergroepen (Peuterschool Charlois) voor kinderen van 2 tot 4 jaar, die zijn gehuisvest in het Huis van de Wijk, direct gelegen naast ons schoolgebouw. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
260
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Omdat obs Charlois een Lekker Fit school is, hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 driemaal per week gymles van een vakleerkracht. In groep 5 en 6 wordt 1 gymles een vervangen door een zwemles (een halfjaar lang 1 uur per week).

De leerlingen uit de groepen 1,2 hebben tweemaal per dag een beweegmoment, waarvan eenmaal per week een gymles van de vakleerkracht. De andere dagen wordt de gymles gegeven door de eigen juf of vervangen door buitenspel.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

BOOR heeft een meldcode. Elke school moet volgens de wet beschikken over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is een hulpmiddel voor alle medewerkers van de school voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bij leerlingen. Deze meldcode is van toepassing op alle personen die binnen de school werkzaam zijn, en dus ook op bijvoorbeeld stagiaires, vrijwilligers en opdrachtnemers. Het doel van de meldcode is dat er, wanneer dat nodig is, zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden geboden aan de betreffende leerling. Dit kan door het doen van een melding bij Veilig Thuis en/of door zelf hulp te verlenen. Met behulp van de stappen uit de meldcode wordt duidelijk wanneer welke actie(s) door de school kunnen worden ingezet.

Terug naar boven