openbare basisschool Eduard van Beinum

Bizetlaan 2 3055 SB Rotterdam

  • Schoolfoto van openbare basisschool Eduard van Beinum
  • Schoolfoto van openbare basisschool Eduard van Beinum
  • Schoolfoto van openbare basisschool Eduard van Beinum

Het team

Toelichting van de school

De leeftijdverdeling van het personeel is evenwichtig opgebouwd. Naast een aantal jongere leerkrachten hebben wij ook zeer ervaren, wat oudere leerkrachten. Deze combinatie zorgt voor een dynamisch onderling leerproces.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof wordt gezocht naar een invaller.

Wanneer deze niet beschikbaar is wordt de groep verdeeld volgens een vast schema.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken binnen een leerstofjaarklassysteem.

Binnen het systeem werken we standaard op drie verschillende instructieniveaus.

Een grote groep werkt boven het plusniveau van het leerjaar en krijgt gedurende de week een uitgebreid begaafdheidsaanbod.

Maatwerk wordt geleverd wanneer een kind langzamere leerstappen maakt of versnelling nodig heeft. We passen het systeem aan het kind aan en niet het kind aan het systeem. Wanneer het nodig is te versnellen kan dit binnen de groep of op een andere manier. Sommige kinderen kunnen bepaalde vakken in een andere groep volgen.

Een enkele keer is het nodig dat kinderen ook op een ander moment in het schooljaar al door naar een andere groep. Dit gaat in nauwgezet overleg met ouders en gebeurt niet zomaar. De manier en de snelheid van leren moet duidelijk zijn en ook de persoonlijke en sociale ontwikkeling en beleving wordt daarvoor met elkaar bekeken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vooral bij de jonge kinderen is het aanbod kindgericht. De ontwikkeling van kinderen staat centraal.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze onderwijstijd wordt verdeeld in de vakken rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie. 

Wij gaan niet uit van vaste uren, maar soms heeft een groep iets meer "leestijd" nodig in een periode en dan krijgen ze meer leestijd en wordt bekeken welk vak er iets minder tijd vraagt. 

Wij leveren maatwerk.

Het doel zijn de onderwijsresultaten en niet het aantal uren. 

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op een gewone wijkschool, waar elke leerling telt, wordt gezien en wordt gekend biedt de school voor elke leerling basisondersteuning. Voor de begaafde, zeer begaafde en (hoog)begaafde is er inclusief onderwijs met een breed pakket, waar de leerling fulltime de aandacht krijgt die hij/ zij verdient.

Er wordt kindgericht samengewerkt met ouders en leerling in een buitengewoon sociaal klimaat, waar het kind ook emotioneel begeleid wordt.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven