Harbour IBSR

Coolhavenstraat 29A 3024 TD Rotterdam

  • Schoolfoto van Harbour IBSR
  • Schoolfoto van Harbour IBSR
  • Schoolfoto van Harbour IBSR
  • Schoolfoto van Harbour IBSR

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Aan het eind van dit schooljaar maken leerlingen van groep 8 voor het eerst de eindtoets. Deze gegevens kunnen wij daarna pas delen. 

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Zicht op ontwikkeling 

De placemats

Op een placemat is weergegeven hoe de de grote en de kleine cyclus eruitziet. In de grote cyclus wordt planmatig gewerkt. Dat plan is opgesteld aan de hand van data en van school ambities. Er vindt (minimaal) twee keer per jaar een evaluatie plaats. In de kleine cyclus worden de gegeven lessen dagelijks geëvalueerd, geanalyseerd en geduid. Deze duiding vertaalt zich naar aanpassingen in leerkrachthandelen. Deze aanpassingen zijn zichtbaar in het logboek. Tussen zowel de grote als kleine cyclus vindt afstemming plaats tussen de behaalde doelen, de onderwijsbehoefte van alle leerlingen en bijbehorend leerkrachthandelen.

Onderwijs aanbod

Op de Harbour Bilingual wordt gebruik gemaakt van een gevarieerd aanbod aan lesmethodes. De leerkracht stemt, aan de hand van observaties en resultaten van de leerling, het onderwijsaanbod af op de behoeften van de groep of de individuele leerling. Uiteraard worden de kerndoelen hierbij niet uit het oog verloren. In de praktijk kan het hierdoor voorkomen dat de methodes niet geheel worden gevolgd. De leerkrachten zijn vrij om hun onderwijsaanbod af te stemmen op en aan te passen aan zowel de leerling, de groep als de situatie.Specifieke aanpassingen aan het onderwijsaanbod worden beschreven in de verschillende beleidsplannen die in samenwerking met het team zijn opgesteld.

Groepsplannen groep 3 t/m 7 

De groepen 3 t/m 7 verwerken, binnen de grote cyclus, in Leeruniek in welke instructiegroep een leerling zit per vakgebied. Om planmatig te werken aan de zorg voor leerlingen en de effectiviteit van onderwijsactiviteiten te vergroten (Toezichtkader PO/VO, 2012) staat in de placemats beschreven hoe het onderwijsaanbod eruit ziet voor de vakken rekenen, taal, spelling, begrijpend- en technisch lezen en het Engels. Er vindt (minimaal) twee keer per jaar een evaluatie plaats. In de kleine cyclus worden de gegeven lessen dagelijks geëvalueerd, geanalyseerd en geduid. Deze duiding vertaalt zich naar aanpassingen in leerkrachthandelen. Deze aanpassingen zijn zichtbaar in het logboek. Tussen zowel de grote als kleine cyclus  vindt afstemming plaats tussen de behaalde doelen, de onderwijsbehoefte van alle leerlingen en bijbehorend leerkrachthandelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het eind van dit schooljaar zullen onze eerste leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan. Wij zullen hierbij gebruik maken van de  Overstaproute. Hierin staan afspraken waaraan alle Rotterdamse scholen voor basis en voortgezet onderwijs zich zullen houden. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar https://www.koersvo.nl/werkwijzer-voor-scholen/de-overstaproute/

De gegevens zijn voor deze school niet bekend.

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onze school is een pilot school en bestaat dit schooljaar 7 jaar.

De inspectie heeft onze school nog niet bezocht en nog geen oordeel kunnen geven. Afgelopen schooljaar hebben we wel een online "themabezoek"van de inspectie gehad. Het doel van dit “online bezoek” was om meer zicht krijgen op de keuze en uitwerking van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering. De keuze, uitwerking en evaluatie van deze thema’s kunnen samenhangen met het beeld dat de school heeft van de leerlingenpopulatie en specifieke groepen, zoals leerlingen die extra ondersteuning krijgen of leerlingen die vallen onder het onderwijsachterstandenbeleid

Ons bestuur, Stichting BOOR, verzorgt wel sinds 2 jaar doorloopdagen die je kunt vergelijken met een inspectiebezoek. Wij hebben hiervoor de zelfevaluatiescan ingevuld en een presentatie gegeven aan BOOR. De kernstandaarden zijn; Zicht op ontwikkeling (OP2), didactisch handelen (OP3), veiligheid (SK1) , onderwijsresultaten (OR) en Kwaliteitszorg (KA1).  Op alle gebieden scoort de school “voldoende”, wat het hoogst haalbare was. Een fysiek bezoek later in het schooljaar zou betekenen dat de waardering omhoog bijgesteld zou kunnen worden naar een “goed”. Dit is vanwege Corona niet mogelijk gebleken.

Terug naar boven