Harbour IBSR

Coolhavenstraat 29A 3024 TD Rotterdam

  • Schoolfoto van Harbour IBSR
  • Schoolfoto van Harbour IBSR
  • Schoolfoto van Harbour IBSR
  • Schoolfoto van Harbour IBSR

Het team

Toelichting van de school

Het team bestaat op het moment van schrijven uit een directeur en locatiedirecteur, tweeëntwintig leerkrachten, één conciërge, twee IB-ers, vijf remedial teachers, twee klassenassistenten, één muziekdocent, twee gymdocenten en een event manager. Alle leerkrachten beheersen de Engelse taal. De school beschikt over een talent begeleider, een IPC coördinator, een woordenschat coördinator, RT-ers en een TPO coördinator. Het schoolteam bestaat uit 3 mannen (9%) en 29 (91%) vrouwen. Binnen het MT zijn deze percentages vergelijkbaar. De school acht het wenselijk dat deze verdeling zo evenredig mogelijk is in verhouding tot de totale bezetting van het team. Echter het benutten en inzetten van persoonlijke kwaliteiten prevaleert boven het nastreven van evenredigheid op basis van sekse. In de situatie dat een vacature binnen de schoolleiding zich aandient, is de school niet voornemens bij gebleken gelijke geschiktheid sekse doorslaggevend te laten zijn om evenredigheid binnen schoolleiding/MT te borgen.Alle teamleden zijn zeer enthousiast en innoverend. Ze maken deel uit van één van de expertgroepen binnen de school die zich richt op één van de onderwijs pijlers: IPC, TPO, Woordenschat of Zorg. Samen met deze groep maken zij een jaarplan, bereiden zij vergaderingen voor en richten zich zo op het verbeteren en borgen van het onderwijs op de school. De school heeft een TPO coördinator die 1,5 dag per week is uitgeroosterd om zich te richten op de ontwikkeling van het tweetalig onderwijs. Het team groeit elk jaar.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van leerkrachten is onze eerste prioriteit het welbevinden en rust voor de kinderen. Dat betekent dat we een vaste wijze van opvang en vervanging kennen in dergelijke situaties. De huidige maatschappelijke ontwikkeling en het lerarentekort dat daarbij merkbaar is, m.n. in de grote steden, is een complicerende factor. Harbour IBSR verkeert vooralsnog in de gelukkige omstandigheid dat het invullen van reguliere vacatures nog geen probleem is. De aantrekkelijkheid van het tweetalig onderwijs en de positieve naam en sfeer van de school dragen daaraan bij. 

Voor kortdurende vervanging is het echter lastiger. Vervangers via het schoolbestuur zijn nauwelijks te krijgen. Externe inhuur is vanuit het bestuur niet toegestaan omdat de kosten hiervan erg hoog zijn. 

Stappenplan bij uitval van leerkrachten

1. Korte opvang van ongeveer een uur door onvoorziene omstandigheden;

De groep wordt opgevangen door onderwijsassistenten, Remedial teachers,  IB of directie, als deze geen andere verplichtingen hebben. Indien deze niet kunnen wordt de groep wordt verdeeld.

2. Opvang bij ziekte (verwachting max. een week en waarbij geen invalkracht mogelijk is)

OB:

  • Ouders wordt gevraagd via Social Schools kinderen zoveel mogelijk thuis te houden. Kinderen waarvoor ouders echt geen opvang hebben worden verdeeld over de andere onderbouwgroepen. 

MB:

  • Eerste 2 dagen worden de kinderen verdeeld.
  • Vanaf derde dag (indien mogelijk) een invalleerkracht (intern of extern). De ouders worden geïnformeerd via Social Schools

3. Opvang bij ziekte,(verwachting langdurige periode en geen vervanging beschikbaar)

  • Afhankelijk van de situatie kan voor een verschillende oplossing gekozen worden: Toepassing Carrouselmodel waarbij klassen afwisselend verdeeld worden. De vrijgekomen leerkracht staat voor de groep van de zieke leerkracht. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ons curriculum is gelijk aan dat van elke andere basisschool in Nederland. Wij werken volgens de kerndoelen die door het Ministerie van Onderwijs zijn opgesteld. Voor elk leerjaar is per aandachtsgebied vastgelegd wat leerlingen moeten kunnen en moeten weten. Daarnaast ontwikkelen wij samen met andere pilotscholen en Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) de aanvullende kerndoelen voor het Tweetalig onderwijs. In de groepen 1 en 2 wordt er 50% van het onderwijs in het Engels gegeven. Het Engels wordt gegeven op woensdag en op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag. HIerbij maken wij gebruik van IPC.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school start op alle dagen om 8:45 uur. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de leerlingen om 15:00 uur uit en op woensdag zijn de leerlingen om 12:30 uur uit.

Wat ons uniek maakt is tweetaligheid. Leerlingen krijgen op Harbour Bilingual les in het Nederlands en Engels. Waar andere scholen slechts enkele uren per week het vak Engels geven,is bij ons tweetaligheid compleet geïntegreerd in alle lessen. Wij volgen het Nederlandse curriculum, maar spreken 30 tot 50% van de lestijd Engels. De kinderen worden volledig ondergedompeld en leren beide talen te verstaan en toe te passen. Kinderen hebben het vermogen om snel te schakelen. Daar maken wij optimaal gebruik van. Alle zaakvakken zoals rekenen, taal, lezen, worden in twee talen aangeboden. We werken daarnaast we met International Primary Curriculum (IPC) voor de wereldorienterende vakken, waaronder ook wereldburgerschap.  Er zijn vakleerkrachten voor gym en muziek. Daarnaast zwemmen de groepen 4 zwemmen een uur in de twee weken in het Oostervant zwembad.

Verdeling Nederlands - Engels:

Groepen 1-2              50% Nederlands - 50% Engels

Groepen 3                 70% Nederlands - 30% Engels

Groepen 4                 60% Nederlands - 40% Engels

Groepen 5 t/m 8        50% Nederlands - 50% Engels


Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Doordat wij op Harbour Bilingual tweetalig onderwijs aanbieden moet de thuistaal van de kinderen hierop aansluiten. Ouders waarvan kinderen geen Nederlands beheersen adviseren wij voor een 100% Nederlandstalige school te kiezen. Voor leerlingen die vanaf groep 4 instromen, de zogenoemde zij-instromers, hanteren wij het zij-instroom protocol. Hierbij kijken wij goed of wij in de onderwijsbehoeften van de leerling kunnen voorzien, zowel op het gebied van Nederlands als Engels. 

Op de Harbour Bilingual wordt gebruik gemaakt van een gevarieerd aanbod aan lesmethodes. De leerkracht stemt, aan de hand van observaties en resultaten van de leerling, het onderwijsaanbod af op de behoeften van de groep of de individuele leerling. Uiteraard worden de kerndoelen hierbij niet uit het oog verloren. In de praktijk kan het hierdoor voorkomen dat de methodes niet geheel worden gevolgd. De leerkrachten zijn vrij om hun onderwijsaanbod af te stemmen op en aan te passen aan zowel de leerling, de groep als de situatie

De ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die de school zichzelf stelt staan beschreven in ons school ondersteuningsplan (POS).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven