OBS De Vier Leeuwen

Goudseweg 15 3031 XH Rotterdam

  • Ruimte, groen, gezondheid en beweging in het hart van een wereldstad!
  • Ouders, kinderen en team van De Vier Leeuwen samen voor optimale ontwikkeling van de kinderen.
  • Uniek als ieder kind!
  • Samen leven en leren tussen vele culturen en met respect voor elkaar maakt ons onderwijs rijker.
  • Door sport, spel en bewegen wordt het leren leuker!

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Vanaf 2015 is zichtbaar dat verschillende interventies en verbeteringen waaraan de school de afgelopen jaren gewerkt heeft, ook hun vrucht afwerpen.

De score op de Centrale Eindtoets Basisonderwijs (CITO) in 2019 was: 532,3 

Alle 26 leerlingen van groep 8 hebben de eindtoets gemaakt en alle scores zijn meegeteld. 

Het resultaat was niet zo hoog als het jaar daarvoor maar met 532,3 boven het gemiddelde van soortgelijke scholen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze school gebruikt de tussenresultaten van de landelijke toetsen (CITO) als één van de meetinstrumenten binnen de jaarlijkse cyclus van handelings- en opbrengstgericht werken.

Op basis van behaalde resultaten stellen we doelen voor de groep en individuele leerlingen. Vervolgens werken we hier aan door een onderwijsaanbod waarbij we differentiëren in instructie, leerstof en leertijd voor groepen kinderen. Tussentijds evalueren we en stellen we onze plannen bij. Daarvoor gebruiken we resultaten uit de lessen en methodetoetsen.

Twee keer per jaar hanteren we de opbrengsten van de landelijke toetsen om vast te stellen of de doelen gehaald zijn. Wanneer dit niet zo is, wat de oorzaak hiervan is. Vervolgens begint de cyclus weer opnieuw.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uit feedback van de VO-scholen waarnaar de leerlingen uitstromen, blijkt dat de schooladviezen van Obs De Vier Leeuwen zorgvuldig tot stand komen. Het merendeel van de leerlingen behaalt een diploma op het niveau dat hen in groep 8 geadviseerd werd. Dit advies baseren wij op de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, de inzichten van de leerkrachten en de cito-scores
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Obs De Vier leeuwen heeft bij het laatste inspectiebezoek een groene kaart gekregen. Hierdoor valt de school in het zogenaamd basisarrangement. De inspectie heeft ons de tip gegeven om opbrengstgerichter te gaan werken. Deze tip hebben wij ter harte hebben genomen en de school zet zich planmatig in voor het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen.

Terug naar boven