OBS De Vier Leeuwen

Goudseweg 15 3031 XH Rotterdam

  • Ruimte, groen, gezondheid en beweging in het hart van een wereldstad!
  • Ouders, kinderen en team van De Vier Leeuwen samen voor optimale ontwikkeling van de kinderen.
  • Uniek als ieder kind!
  • Samen leven en leren tussen vele culturen en met respect voor elkaar maakt ons onderwijs rijker.
  • Door sport, spel en bewegen wordt het leren leuker!

Het team

Toelichting van de school

Op Obs De Vier Leeuwen werken veel verschillende mensen. Iedereen heeft zijn eigen taak. De groepsleerkrachten geven les aan één groep. De leerkrachten van de kleutergroepen krijgen een aantal dagdelen per week extra hulp van  leerkrachtondersteuners.

Onze vakleerkrachten geven les in bewegingsonderwijs, muziek, Engelse taal en ICT. 

Bij afwezigheid van de leerkracht wordt voor vervanging gezorgd, zodat de leerlingen geen lessen hoeven te missen.
Op het gebied van de leerlingenzorg hebben wij een intern begeleider en een remedial teacher. Zij zorgen ervoor dat elk kind de juiste aanvullende zorg krijgt. Het onderwijsteam wordt ondersteund door een administratief medewerker. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Mocht het voorkomen dat er een leerkracht met (ziekte) verlof is dan zal de groep in eerste instantie worden begeleid door een van de aanwezige leerkrachtondersteuners. Mocht dit niet kunnen dan zal de betreffende groep worden verdeeld over de andere groepen van de school. Hiervoor is er een verdeellijst en een programma voor de kinderen zodat ze zo goed mogelijk verder kunnen met de leerstof waar ze in de groep al mee bezig zijn. In een uiterst geval zullen we u moeten vragen om uw kind thuis op te vangen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De vakgebieden in de periode groep 1/2 zullen vaak elkaar overlappen. De meeste vakken worden gegeven volgens de methode Kleuterplein. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Obs De Vier Leeuwen werkt met het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat vanaf groep 3 t/m groep 8 kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en dat zij tegelijkertijd dezelfde lessen krijgen. Wel kan de lesstof per kind verschillen. Het ene kind kan soms meer aan dan een ander kind. Sommige kinderen hebben behoefte aan extra uitleg. De leerkracht let hier op en past lessen aan als dat nodig is.

De kleutergroepen 1 en 2 zijn gemengd. Jongste en oudste kleuters zitten bij elkaar in de groep. Dit doen we vanuit de wetenschap dat juist in deze groepen de kinderen veel van elkaar kunnen leren.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het school ondersteuningsprofiel van De Vier Leeuwen 

Als onderdeel van de voorbereiding naar Passend Onderwijs ontwikkelt Obs De Vier Leeuwen een ondersteuningsprofiel. De rapportage van een vragenlijst van PPO is hiervoor de basis. Het profiel van Obs De Vier Leeuwen kan het best gekarakteriseerd worden als het netwerkprofiel. Onze school heeft de basisondersteuningsmogelijkheden en voor leerlingen die ingewikkelde ondersteuningsbehoeften hebben verwijst de school naar gespecialiseerde partners in het netwerk.  Deze gespecialiseerde partners in het netwerk zorgen dat het kind passend onderwijs krijgt. Dit kan een vorm van speciaal (basis) onderwijs zijn, maar het kan ook een “gewone” basisschool zijn in de buurt die zich speciaal heeft toegelegd op het verlenen van die specifieke vorm van zorg. Een dergelijke keuze kan alleen gemaakt worden met de volledige instemming en goedkeuring van de ouders.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De leerkracht van groep 1/2  begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE

Samen met peuterspeelzaal “Het Welpje” , van Stichting Groeibriljant, bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de peutergroepen en de groepen 1/2 op elkaar aansluit. We werken in groep 1/2 met het programma Kleuterplein en de Peuterspeelzaal gebruikt Peuterplein. Dit zorgt voor een stevige basis en een doorgaande en ononderbroken leerlijn van peuterspeelzaal naar groep 1·

Als uw kind de overstap maakt van de peuterspeelzaal naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind.

Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de groep. Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om de ontwikkeling van uw kind te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren (zie ook kopje passend onderwijs) ·

Voorbereiden op groep 3.

Het aanbod van de peuterspeelzaal en de groepen 1/2 is op elkaar afgestemd. Per jaar werken we met thema’s die ongeveer 3 weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Groepssamenstelling

We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed met en van elkaar. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte in te spelen.

Het volgen van de ontwikkeling van uw kind

We volgen de kinderen in hun ontwikkeling met behulp van de observatie- en registratiemethode BOSOS.  Dit doen we 4x keer gedurende de periode dat de kinderen in groep1/2 zitten en bespreken we met u tijdens de volgende oudergesprek. Naast het gebruik van het observatiesysteem observeren we ook door de dag heen en noteren we opvallende zaken/aandachtspunten in ons leerling administratiesysteem. We volgen hiermee nauwgezet hoe de ontwikkeling van uw kind verloopt en kunnen ons aanbod hierop afstemmen.

Overgang naar groep 3

We gaan er vanuit dat een kind dat vóór 1 januari in groep 1 begint, doorstroomt naar groep 2 en uiteindelijk naar groep 3. We bekijken per individueel kind of het aan het einde van groep 2 ook daadwerkelijk toe is aan de overgang naar groep 3. Dit is niet alleen afhankelijk van cognitieve- maar ook van sociaal emotionele factoren. Voor een enkel kind is het beter de periode in groep  met een jaar te verlengen. Natuurlijk zijn de gesprekken met u als ouder voorafgaand aan dit besluit van groot belang. We komen graag met u tot een afgewogen besluit. Mocht het door een verschil van inzicht niet lukken om samen tot een besluit te komen, dan is het advies van de school bindend. De procedure om tot dit besluit te komen hebben wij vastgelegd in het protocol overgang en doublure.

Terug naar boven