Montessorischool Kralingen

Vredehofweg 21 3062 EK Rotterdam

 • Schoolfoto van Montessorischool Kralingen
 • Schoolfoto van Montessorischool Kralingen
 • Schoolfoto van Montessorischool Kralingen
 • Schoolfoto van Montessorischool Kralingen
 • Schoolfoto van Montessorischool Kralingen

Het team

Toelichting van de school

De directie van de school bestaat uit de directeur en de adjunct- directeur. Ons team bestaat uit

 • 1 directeur (4 dagen per week)
 • 1 adjunct-directeur (1 dag per week)
 • 1 intern begeleider (3 dagen per week)
 • 1 onderwijsassistent (4 dagen per week)
 • 1 conciërge (3 dagen per week)
 • 1 administratief medewerker (4 ochtenden per week)
 • 3 bouwcoördinatoren (taken van leerkrachten)
 • 2 voltijd groepsleerkrachten
 • 13 deeltijd groepsleerkrachten


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

- Ziekte of afwezigheid wegens verlof van een leerkracht wordt zoveel mogelijk opgevangen door andere leerkrachten van de school. Bij voorkeur door de duo-partner of een andere leerkracht uit dezelfde bouw. 

- in sommige gevallen worden leerlingen over andere klassen uit bij voorkeur dezelfde bouw, verdeeld. 

- Indien vervanging niet mogelijk is door een leerkracht, dan kan vervanging plaatsvinden door een IB'er, RT'er of directeur. Alleen kortdurend in verband met continuïteit van eigen taken. 

- Voor langdurige vervanging kan ook een bevoegde externe invaller of een voormalig personeelslid gevraagd worden. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouwgroepen is er dagelijks een kring. Hierin kunnen de kinderen aan elkaar vertellen wat hen bezighoudt. Ze leren zo naar elkaar te luisteren. Ook leren zij bepaalde gedragsregels bij een gesprek zoals niet door elkaar praten en op je beurt wachten. In de kring komen ook een aantal vaste onderwerpen terug, zoals: tellen van de kinderen, de dagen van de week, de kalender, de tijdsindeling en het lesprogramma van de dag. Na het kringgesprek gaan de kinderen aan het werk. Meestal kunnen zij zelf kiezen, in bepaalde gevallen zal de groepsleerkracht hen in hun keuze sturen. De kinderen kunnen kiezen om met montessorimateriaal te werken of voor andere activiteiten zoals puzzelen, verven, enzovoorts. 

We bewegen dagelijks met de kinderen. Ze krijgen gymnastiek in het speellokaal. Wanneer het weer het toelaat spelen de kinderen buiten op hun eigen plein. ’s Middags beginnen de kinderen weer in de kring. Dan ligt het accent meer op groepsactiviteiten zoals voorlezen, rijmwoorden verzinnen, letterspelletjes, begrippen aanleren als meer/minder, voor/achter. ’s Middags knutselen ze regelmatig.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Montessorionderwijs is individueel, ontwikkelingsgericht onderwijs. De kinderen werken in hun eigen tempo en op hun eigen niveau, alleen of samen aan de leerstof. Bij de keuze voor de methodes waar wij mee werken, hebben we ons vooral laten leiden door de mate waarin kinderen hiermee ook individueel aan het werk kunnen. Naast individuele instructie geven de leerkrachten ook algemene groepslessen. Dit kunnen ontwikkelingslessen zijn, of instructielessen aan de hand van een van de methodes. De methodes worden bij de hoofdvakken integraal gebruikt door de leraren en daar waar nodig aangevuld met extra stof. Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methode-onafhankelijke (Cito) en methodegebonden toetsen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij werken in het samenwerkingsverband (PPO Rotterdam) samen met andere scholen in Kralingen Crooswijk. 

Via dit samenwerkingsverband blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van (passend) onderwijs. We denken met elkaar mee als er uitdagingen zijn en vangen leerlingen voor elkaar op als dat nodig is. 

Op die manier is er voor elk kind een passende plaats op een van de scholen in de wijk. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven