Heijbergschool

Heijbergstraat 2 -4 3055 PP Rotterdam

  • Schoolfoto van Heijbergschool
  • Schoolfoto van Heijbergschool
  • Schoolfoto van Heijbergschool
  • Schoolfoto van Heijbergschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Cito-eindtoets in groep 8

Als afronding van de schoolperiode wordt bij de leerlingen in groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen. Er zijn meerdere aanbieders van dergelijke toetsen, maar de meeste scholen gebruiken de toetsen van Cito. De toets bestaat uit de onderdelen Taal, Rekenen en Wereldoriëntatie. Met deze Cito-toets kunnen de leerprestaties van de leerlingen worden vastgesteld. Het resultaat van de toets is bevestigend voor de school bij het advies voor het vervolgonderwijs. Wij geven het advies voordat de toets wordt afgenomen.  

Maatstaf voor de prestaties van de leerling

De Cito-toets wordt door de school gezien als een nuttig instrument om de behaalde prestaties te kunnen vaststellen. Gedurende de schoolcarrière van een kind worden tweemaal per schooljaar Cito-toetsen afgenomen om de voortgang van het leren te monitoren. Bij de kleuters wordt gebruik gemaakt van het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) om de ontwikkeling te monitoren. In groep 8 is de Cito-eindtoets daarnaast een extra ondersteuning bij een keuze voor het vervolgonderwijs van het kind. Toch worden er soms ook bezwaren genoemd over het maken van dergelijke tests. Het kind kan misschien wat gespannen zijn voor het maken van de toetsen en daarom misschien niet de prestaties bereiken die worden verwacht. In de praktijk valt dit mee. De kinderen zijn vaak snel vertrouwd met het maken van een test en vinden het veelal leuk om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.  


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Heijbergschool streven we ernaar dat ieder kind zin in leren heeft en houdt. Hiervoor is het creëren van een veilige (leer)omgeving belangrijk, waarin elk kind kan zijn wie hij/zij is. We gaan daarom uit van de onderwijsbehoeften van het kind. De ontwikkeling van de kinderen wordt nauwkeurig gevolgd. De resultaten hiervan worden geanalyseerd en vervolgens wordt het onderwijsaanbod aangepast. We streven ernaar dat elke leerling maximaal profiteert van het onderwijsaanbod en talenten optimaal worden ontwikkeld. De groepsleerkracht is hierbij verantwoordelijk voor een planmatig aanbod voor de leerlingen en de groep.

Ondersteuning

Over het algemeen worden spelling, taal en rekenen klassikaal gegeven op vijf verschillende niveaus, waarvan drie in de groep. Het laagste en hoogste niveau wordt buiten de groep vormgegeven door gespecialiseerde ondersteuners en begeleiders.

Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid het onderwijsaanbod aanpassen. Dit kan betekenen dat de leerstof anders wordt aangeboden of dat wordt gewerkt aan een betere afstemming (regels, afspraken, interactie leerling-leerkracht/leerling-groep, etc.). Het effect hiervan wordt minstens drie keer per jaar besproken met de intern begeleiders door middel van groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. De vorderingen en het hieruit volgende aanbod worden dan besproken op kind- en groepsniveau.

Wanneer de basisaanpassingen niet toereikend zijn, wordt er met de intern begeleider besproken wat er nodig is om beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften. In eerste instantie wordt er gekeken naar de mogelijkheden binnen het team (co-teaching, inzet specialisten), vervolgens kan buiten het team naar mogelijkheden worden gekeken.

Ook voor leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken op het cognitieve vlak wordt extra ondersteuning gegeven. De Eureka- en Explorerklassen bieden onderwijs op maat voor de meer begaafde leerlingen. Dit gebeurt door opdrachten aan te bieden, die net even anders zijn dan in de reguliere groep om de executieve functies verder te kunnen ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld de volgende opdracht: ‘Ontwerp een park op schaal waarbij rekening gehouden wordt met verschillende leeftijdsgroepen’ of de filosofische vraag: ‘Wat gebeurt er als er geen regels zouden zijn?’ Zowel de creatieve als de analytische als de praktische denker kunnen hierbij hun talenten inzetten en ontwikkelen.

Interne Begeleiding

Op de Heijbergschool zijn twee intern begeleiders (ib-ers), een voor groep 1 t/m 4 en een voor groep 5 t/m 8. De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en hebben coördinerende, coachende en begeleidende taken. Zij ondersteunen leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Er zijn regelmatig gesprekken met de groepsleerkrachten waarbij zowel de groep als geheel en individuele kinderen worden besproken. Daarnaast voert de intern begeleider regelmatig klassenbezoeken uit om de leerkracht te coachen in het didactisch en pedagogisch handelen.

Elk kind heeft een dossier waarin individuele handelingsplannen, groepsoverzichten, groepsplannen, rapportkaarten, verslagen van leerlingbesprekingen en verslagen van gesprekken met ouders bewaard worden.

De intern begeleiders onderhouden contacten met de buitenschoolse hulp, waaronder school maatschappelijk werk (SMW), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), logopedisten, cesartherapeuten, etc. Daarnaast is er regelmatig contact met de schoolcontactpersoon van het Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO), een samenwerkingsverband van 21 schoolbesturen, gericht op het bieden van passend onderwijs. Er kan vanuit PPO ondersteuning plaatsvinden op het gebied van onderwijs (bijvoorbeeld bij moeite met lezen, rekenen of leren), hoogbegaafdheid, wanneer er sprake is van een lichamelijke beperking heeft of wanneer er begeleiding nodig is op het gebied van gedrag.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons advies is gebaseerd op onze kennis van de leerlingen. We zijn van mening dat we de kinderen na 8 jaar Heijbergschool goed hebben leren kennen en daardoor ook een passend advies kunnen geven. Dit advies onderbouwen we met de in de loop der jaren vergaarde gegevens die ieder jaar met ouders/ verzorgers worden besproken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven