Heijbergschool

Heijbergstraat 2 -4 3055 PP Rotterdam

  • Schoolfoto van Heijbergschool
  • Schoolfoto van Heijbergschool
  • Schoolfoto van Heijbergschool
  • Schoolfoto van Heijbergschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Cito-eindtoets in groep 8

Als afronding van de schoolperiode wordt bij de leerlingen in groep 8 de Cito-eindtoets afgenomen. Er zijn meerdere aanbieders van dergelijke toetsen, maar de meeste scholen gebruiken de toetsen van Cito. De toets bestaat uit de onderdelen Taal, Rekenen en Wereldoriëntatie. Met deze Cito-toets kunnen de leerprestaties van de leerlingen worden vastgesteld. Het resultaat van de toets is bevestigend voor de school bij het advies voor het vervolgonderwijs. Wij geven het advies voordat de toets wordt afgenomen.  

Maatstaf voor de prestaties van de leerling

De Cito-toets wordt door de school gezien als een nuttig instrument om de behaalde prestaties te kunnen vaststellen. Gedurende de schoolcarrière van een kind worden tweemaal per schooljaar Cito-toetsen afgenomen om de voortgang van het leren te monitoren. Bij de kleuters wordt gebruik gemaakt van het Ontwikkelingsvolgmodel (OVM) om de ontwikkeling te monitoren. In groep 8 is de Cito-eindtoets daarnaast een extra ondersteuning bij een keuze voor het vervolgonderwijs van het kind. Toch worden er soms ook bezwaren genoemd over het maken van dergelijke tests. Het kind kan misschien wat gespannen zijn voor het maken van de toetsen en daarom misschien niet de prestaties bereiken die worden verwacht. In de praktijk valt dit mee. De kinderen zijn vaak snel vertrouwd met het maken van een test en vinden het veelal leuk om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.  


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Heijbergschool streven we ernaar dat ieder kind zin in leren heeft en houdt. Hiervoor is het creëren van een veilige (leer)omgeving belangrijk, waarin elk kind kan zijn wie hij/zij is. We gaan daarom uit van de onderwijsbehoeften van het kind. De ontwikkeling van de kinderen wordt nauwkeurig gevolgd. De resultaten hiervan worden geanalyseerd en vervolgens wordt het onderwijsaanbod aangepast. We streven ernaar dat elke leerling maximaal profiteert van het onderwijsaanbod en talenten optimaal worden ontwikkeld. De groepsleerkracht is hierbij verantwoordelijk voor een planmatig aanbod voor de leerlingen en de groep.

Ondersteuning

Over het algemeen worden spelling, taal en rekenen klassikaal gegeven op vijf verschillende niveaus, waarvan drie in de groep. Het laagste en hoogste niveau wordt buiten de groep vormgegeven door gespecialiseerde ondersteuners en begeleiders.

Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid het onderwijsaanbod aanpassen. Dit kan betekenen dat de leerstof anders wordt aangeboden of dat wordt gewerkt aan een betere afstemming (regels, afspraken, interactie leerling-leerkracht/leerling-groep, etc.). Het effect hiervan wordt minstens drie keer per jaar besproken met de intern begeleiders door middel van groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen. De vorderingen en het hieruit volgende aanbod worden dan besproken op kind- en groepsniveau.

Wanneer de basisaanpassingen niet toereikend zijn, wordt er met de intern begeleider besproken wat er nodig is om beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften. In eerste instantie wordt er gekeken naar de mogelijkheden binnen het team (co-teaching, inzet specialisten), vervolgens kan buiten het team naar mogelijkheden worden gekeken.

Ook voor leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken op het cognitieve vlak wordt extra ondersteuning gegeven. De Eureka- en Explorerklassen bieden onderwijs op maat voor de meer begaafde leerlingen. Dit gebeurt door opdrachten aan te bieden, die net even anders zijn dan in de reguliere groep om de executieve functies verder te kunnen ontwikkelen. Zoals bijvoorbeeld de volgende opdracht: ‘Ontwerp een park op schaal waarbij rekening gehouden wordt met verschillende leeftijdsgroepen’ of de filosofische vraag: ‘Wat gebeurt er als er geen regels zouden zijn?’ Zowel de creatieve als de analytische als de praktische denker kunnen hierbij hun talenten inzetten en ontwikkelen.

Interne Begeleiding

Op de Heijbergschool zijn twee intern begeleiders (ib-ers), een voor groep 1 t/m 4 en een voor groep 5 t/m 8. De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en hebben coördinerende, coachende en begeleidende taken. Zij ondersteunen leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Er zijn regelmatig gesprekken met de groepsleerkrachten waarbij zowel de groep als geheel en individuele kinderen worden besproken. Daarnaast voert de intern begeleider regelmatig klassenbezoeken uit om de leerkracht te coachen in het didactisch en pedagogisch handelen.

Elk kind heeft een dossier waarin individuele handelingsplannen, groepsoverzichten, groepsplannen, rapportkaarten, verslagen van leerlingbesprekingen en verslagen van gesprekken met ouders bewaard worden.

De intern begeleiders onderhouden contacten met de buitenschoolse hulp, waaronder school maatschappelijk werk (SMW), het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), logopedisten, cesartherapeuten, etc. Daarnaast is er regelmatig contact met de schoolcontactpersoon van het Passend Primair Onderwijs Rotterdam (PPO), een samenwerkingsverband van 21 schoolbesturen, gericht op het bieden van passend onderwijs. Er kan vanuit PPO ondersteuning plaatsvinden op het gebied van onderwijs (bijvoorbeeld bij moeite met lezen, rekenen of leren), hoogbegaafdheid, wanneer er sprake is van een lichamelijke beperking heeft of wanneer er begeleiding nodig is op het gebied van gedrag.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Ons advies is gebaseerd op onze kennis van de leerlingen. We zijn van mening dat we de kinderen na 8 jaar Heijbergschool goed hebben leren kennen en daardoor ook een passend advies kunnen geven. Dit advies onderbouwen we met de in de loop der jaren vergaarde gegevens die ieder jaar met ouders/ verzorgers worden besproken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven