Basisschool de Wissel voor Interconfessioneel Basisonderwijs

Spoorweghaven 174 3071 ZG Rotterdam

Schoolfoto van Basisschool de Wissel voor Interconfessioneel Basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

De Wissel is een basisschool van het bestuur ICBO. ICBO is een samenwerking tussen de Rotterdamse schoolbesturen PCBO & RVKO. Basisschool De Wissel kenmerkt zich door zijn ligging. De school ligt in Rotterdam Zuid op de Kop van Zuid, een wijk waar vele culturen en sociale achtergronden samenkomen.Wij zijn een interconfessionele school. Dit betekent dat wij vanuit onze Christelijke grondslag, diversiteit als een verrijking zien en alle culturen en religieuze achtergronden verwelkomen. Onze missie: ‘Werelds onderwijs in een wereldstad’

Bij ons op school bieden wij een veilige en goede sfeer, waarin de leerlingen, ouders en teamleden zich prettig voelen. Dit maakt dat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen binnen zijn of haar mogelijkheden. Wij staan ervoor dat kinderen ruimte krijgen om zichzelf te zijn. We stimuleren de zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid en leren de kinderen zelf keuzes te maken. We hechten veel waarde aan het leren samenwerken en de onderlinge sociale relaties. Wij creëren een goede basis voor een kind om zichzelf te ontplooien als individu, vol zelfvertrouwen, om stevig in de maatschappij te kunnen staan. 

Bij ons op school bent u als ouder educatief partner en sluiten we zoveel mogelijk aan bij de ontwikkeling van uw kind. We bieden een instructie op verschillende niveaus en spelen in op de verschillende onderwijsbehoeften. Door gebruik te maken van coöperatieve leerstrategieën betrekken we de kinderen actief bij de lesactiviteiten. De kinderen leren op een gestructureerde manier met elkaar samen te werken, waardoor het leerrendement en de sociale interactie verhoogd wordt.

De Wissel heeft specifieke aandacht voor doelgericht onderwijs. We maken het leren vanaf groep 0 t/m 8 zichtbaar aan de hand van een doelenmuur en kinderen krijgen de ruimte om te werken aan de eigen leerdoelen. Hiernaast bieden we: Sport, Dans, Kunst, Techniek en Muziek aan tijdens onze leertijd uitbreiding onder schooltijd.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Ambitieus / Doelgericht
  • Lekker Fit
  • Muziek / Dans
  • Kunst / Techniek
  • Ouderbetrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
357
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voor en naschoolse opvang wordt  in ons schoolgebouw geregeld door Kiddoozz kinderopvang .

De kinderen worden gehaald en gebracht door de kinderopvang.

De kinderen die gebruik maken van de voor en naschoolse opvang kunnen door Kiddoozz op deze dagen worden opgevangen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven