Shri Saraswatie School

Blokmakersstraat 46 3025 NH Rotterdam

Schoolfoto van Shri Saraswatie School

Het team

Toelichting van de school

We hebben een mooie mix van jong en oud en man en vrouw.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Kinderen worden niet naar huis gestuurd en de vervanging wordt intern opgelost of door de inzet van externen

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

O.b.v. onze identiteit krijgen onze lessen in Hindi, Dharma en in het naschools aanbod Yoga.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Ook bij de kleutergroepen zien we o.b.v. thematisch onderwijs een integrale aanpak van alle ontwikkelingsgebieden.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken met de methode "Alles in een" , waarbij de vakken lezen, begrijpend lezen, Taal en wereldoriëntatie d.m.v. thema's worden aangeboden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De ondersteuningsstructuur is zodanig ingericht dat alle leerlingen de ondersteuning krijgen die nodig is voor een positieve ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Hieronder worden de belangrijkste elementen van onze ondersteuningsstructuur beschreven.

In dit schoolondersteuningsplan omschrijven we hoe wij de leerlingbegeleiding binnen onze school organiseren in ons streven naar goed onderwijs. Onder goed onderwijs verstaan we onderwijs waarbij tegemoet wordt gekomen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen en waarbij er extra aandacht is voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.   

We beschrijven:

 • Ondersteuning op schoolniveau;
 • De rol van de intern begeleider;
 • Onderzoek en overleg;
 • Op school aanwezige deskundigheid;
 • Aandacht en tijd voor de leerling;
 • De positie van ouders;
 • De zorgplicht;
 • Beschrijving en aanvraag van extra ondersteuning.    

Ondersteuning op schoolniveau  

De ondersteuning op school wordt vormgegeven vanuit een schoolbrede aanpak om succes van leerlingen op leer- en gedragsgebied te bevorderen. De instrumenten om de (leer)vordering van alle leerlingen in beeld te krijgen zijn de observaties, gesprekken, methode gebonden toetsen en de Citotoetsen. In onderstaand piramidemodel is zichtbaar hoe ondersteuning op didactisch gebied (leertaken) en pedagogisch gebied (gedragstaken) is onderverdeeld in groepen.

 • Basisondersteuning – effectieve interventies
 • Extra ondersteuning - doelgroep interventies  
 • Extra ondersteuning - intensieve individuele interventies

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Ambities ter verbetering van de kwaliteit

Ambitiekaarten zijn de bouwstenen van ons onderwijs. Op deze kaarten werken we doelen op verschillende beleidsterreinen uit. Wat willen we vanuit onze visie op goed onderwijs bereiken? Deze kaarten zijn opgedeeld in verschillende domeinen die we koppelen aan de kerndoelen. Naast de kerndoelen hebben we nog andere schoolbrede ambities beschreven. Voorbeelden zijn die op het gebied van sociale veiligheid, ouderbetrokkenheid en hoogbegaafdheid. De doelen op de ambitiekaarten worden zo SMART mogelijk beschreven. We beschrijven activiteiten en zetten zo aan tot nadenken over de middelen die er nodig zijn. De kaarten bevatten doelen voor een kortere en langere termijn. Tegen het einde van elk schooljaar evalueren we de ambitiekaarten en stellen we, indien nodig, de doelen bij. De ambities voor schooljaar 2021-2025 staan beschreven in het schoolplan.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voorschool, doorgaande lijn

Dwarka is de voorschool van Regenboogschool Shri Saraswatie. Door een hechte samenwerking en afstemming van werkwijze verloopt de ontwikkeling van het kind vloeiend en zonder onderbreking (doorgaande lijn). Er zijn doorlopende programma’s/leerlijnen voor taal, rekenen en sociale ontwikkeling en er vindt (met toestemming van de ouders) overdracht plaats van gegevens van de kinderen door Dwarka aan de school. 

Groepen 1 en 2

Het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van het jonge kind met een digitaal observatie-instrument waarin leer- en ontwikkelingslijnen voor kinderen van 4-7 jaar voor taal, rekenen, spel, motoriek en sociaalemotionele ontwikkeling zijn uitgewerkt. 

Met de hulp van de leerlijnen weet de leerkracht wat het nieuwe aanbod moet zijn om de ontwikkeling te stimuleren. Deze groeiruimte noemen we de zone van naaste ontwikkeling. Je biedt nieuwe activiteiten aan om de leerling de mogelijkheid te bieden verder te ontwikkelen.

Er wordt thematisch gewerkt. Deze thema’s duren +/- 6 weken. Per ontwikkelgebied en per leerjaar worden 1/3 doelen gekozen die tijdens het thema aan bod komen. De leerkrachten zorgen voor een rijke leeromgeving met een beredeneerd aanbod die is weggezet in verschillende activiteiten. 

Terug naar boven