Willibrordschool

Nieuwstraat 15 3011 GM Rotterdam

  • Schoolfoto van Willibrordschool
  • Schoolfoto van Willibrordschool
  • Schoolfoto van Willibrordschool
  • Schoolfoto van Willibrordschool
  • Schoolfoto van Willibrordschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingen worden gevolgd middels dagelijkse observaties, volgsysteem Bosos (groep 1-2), methodetoetsen (groep 3-8) en Cito-toetsen (groep 3-8). De methodetoetsen hebben als doel om te toetsen hoe de aangeboden kennis en vaardigheden in het afgelopen blok beklijven. Dit gaat doorgaans over een periode van vier tot zes weken. De Cito-toetsen zijn toetsen die de kennis en vaardigheden van een periode van een half jaar toetsen. Door de gekoppelde landelijke normeringen, krijgt de school inzicht op het niveau en de voortgang/resultaten van individuele leerlingen. Op basis van deze gegevens wordt (in overleg met de leerling) bepaald waar de komende periode de focus op komt te liggen, passend bij de ontwikkeling. Ook zeggen de gegevens iets op klassen-, groeps- en schoolniveau. De resultaten bepalen mede waar de aandacht van de leerkracht komt te liggen op klassenniveau, en wat de invloed is op keuzes voor het jaarplan en het meerjarenplan op schoolniveau. Deze bevindingen worden jaarlijks opgenomen in de opbrengstanalyse en tussentijds gemonitord. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van het kind goed te kunnen volgen neemt de Willibrordschool vanaf groep 3 onder andere Cito-toetsen af. Ook zijn het beeld in de klas en de resultaten van de methodetoetsen een gegeven om de ontwikkeling te volgen. De leerkracht van groep 8 geeft in januari een advies voor het vervolgonderwijs. Dit advies is gebaseerd op de resultaten van de leerling in de afgelopen jaren op de Willibrordschool en zijn of haar werkhouding. Het advies wordt voor de uitslag van de Cito Eindtoets bekend gemaakt.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven