Theresiaschool

Strevelsweg 155 3073 DZ Rotterdam

Schoolfoto van Theresiaschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij gebruiken vanaf schooljaar 2021-2022 de IEP Lvs voor monitoren van de tussenresultaten. Analyse van deze toetsen, in combinatie met dagelijkse signaleringen (one-note) en resultaten vanuit het lvs van Gynzy, nieuwsbegrip en veilig leren lezen borgen een afgestemd vervolgaanbod.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Uit de afname van de sociale competentie observatielijst (Scol) blijkt dat de leerlingen in staat zijn zich de sociale competenties eigen te maken. Op de 3 bovengenoemde competenties scoren alle leerlingen 75% of hoger.
De competenties waar op de Theresiaschool aan wordt gewerkt zijn o.a.:

 • Ervaringen delen
  De leerlingen delen zowel positieve als negatieve ervaringen met elkaar. De leerlingen hebben plezier met elkaar.
 • Aardig doen
  De leerlingen zijn in staat elkaar op een positieve manier te benaderen en zorg te dragen voor elkaar.
 • Samen werken en doen
  Leerlingen zijn in staat om samen iets tot stand te brengen. Zij kunnen overleggen, afspraken maken en ideeën inbrengen.
 • Een taak uitvoeren
  De leerlingen voeren verschillende taken op een positieve manier uit. Dit betreft o.a. schoolse taken en taken m.b.t. het huishouden, het huiswerk of het opruimen.
 • Jezelf presenteren
  Leerlingen bewegen zich makkelijk onder de mensen en maakt zich kenbaar.
 • Een keuze maken
  Leerlingen kunnen keuzes maken en bij hun beslissingen blijven. Leerlingen zijn in staat zelf een beslissing te nemen zonder zich (te veel) door andere leerlingen te laten leiden.
 • Opkomen voor jezelf
  De leerlingen kunnen omgaan met weerstand, de leerlingen zijn in staat om voor zichzelf te zorgen en de leerlingen vragen op tijd hulp aan elkaar of de leerkracht.
 • Omgaan met ruzie
  De leerlingen kunnen omgaan met een verschil van mening of een belangentegenstelling oplossen, zonder dat het leidt tot een knallende ruzie.

Dit is het resultaat van een duidelijke visie (zie Profiel van de school)en een korte (wekelijkse) evaluatie m.b.t. het pedagogisch klimaat, het gerag van de leerlingen op school en het bijhouden van het aantal leerlingen dat extra zorg/ begeleiding nodig heeft om zich alle competenties eigen te maken.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Jezelf Presenteren
 • Ervaringen delen
 • Omgaan met verschil van mening

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven