OBS de Blijberg

Gordelweg 216 -217 3039 GA Rotterdam

  • Hoofdingang aan De Gordelweg
  • Voorkant school aan de Gordelweg
  • Speelplaats van de bovenbouw aan De Noorderhavenkade Links
  • Speelplaats van de onderbouw aan De Noorderhavenkade Rechts
  • Speelplaats onder- en middenbouw

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2020 is er i.v.m. de corona geen eindtoets afgenomen.

In 2021 stroomt ruim 90% van de kinderen van De Blijberg uit richting HAVO en VWO.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De  cyclus HGW door de leerkracht.

De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan zijn of haar groep, hij houdt rekening met de onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen. Er wordt in de lessen gebruik gemaakt van het directe instructiemodel. Wij proberen onze activiteiten zo te organiseren, dat zij optimale ontwikkelingskansen bieden voor elk kind en kiezen daarbij voor activerende directe instructie, waarin het actief leren en kennisconstructie centraal staat (zie bijlage). Wij werken met coöperatieve werkvormen bij instructie en verwerking. Het  groepsplan wordt als basis gebruikt bij het onderwijs. De leerkracht stemt de  week/ dagplanning in zijn logboek af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen, gebruik makend van het groepsplan.  De leerkracht stemt zijn dagelijks handelen voortdurend af op de behoeften van de leerlingen en het noodzakelijke aanbod. Bijstellingen of aanpassingen van het groepsplan zowel voor de groep als een individuele leerling worden in het logboek genoteerd en de acties worden hierin doorgepland (4d cyclus van BOOR). Gegevens uit observaties, gesprekjes met leerlingen en analyse van werk worden verzameld en gebruikt om het groepsplan te evalueren (logboek/weekplanning). Met het hele team zijn afspraken gemaakt hoe wij dit logboek gebruiken.  

Wij volgen de kinderen met behulp van Leeruniek waarbij de leerkracht twee keer per schooljaar de cyclus handelingsgericht werken doorloopt. De eerste cyclus loopt van augustus tot januari, de tweede cyclus loopt van februari tot juli. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Leeruniek. Deze cyclus bevat de volgende zes fasen:

1.                  Het evalueren van het lopende groepsplan. Hiervoor worden alle beschikbare leerling-gegevens gebruikt (analyse Cito-toetsen, methode gebonden toetsen, observaties, gemaakt werk, overige gegevens). Op grond van deze gegevens wordt het groepsdocument in Leeruniek bijgewerkt. Dit gebeurt zowel op groepsniveau als op leerlingniveau.

2.                  Signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

3.                  Benoemen van de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Is er voldoende informatie om deze onderwijsbehoeften te benoemen? Zo ja, wat zijn de pedagogisch-didactische behoeften van de leerling? Zo nee, welke informatie is nodig om deze informatie vast te kunnen stellen? Op basis van een duidelijke vraag verzamelt de leraar of IB’er deze informatie.

4.                  Groeperen van leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften in een subgroep. Wij kiezen voor 3 aanpakken: verrijkt (met compacten en verrijken), basis of intensief. Kinderen met een (tijdelijk) individueel handelingsplan (RT) maken deel uit van de betreffende subgroep, maar zij worden daarin apart benoemd. De kinderen met  een aparte leerlijn hebben een ontwikkelingsperspectief. 

5.                  Het opstellen van een plan voor de hele groep. Op basis van de doelen die de leraar wil bereiken en de onderwijsbehoeften van de leerlingen ontwerpt hij (eventueel samen met de IB’er) een onderwijsaanbod voor de hele groep bestaande uit 3 niveaus. Het groepsplan in Leeruniek beschrijft hoe de leraar de komende periode met de verschillen in de groep zal omgaan.

6.                  Het uitvoeren van de plannen. De leraar voert de plannen uit. Op basis van zijn dagelijkse observaties en reflecties past hij de plannen zo nodig aan, eventueel na overleg met de IB’er.  

Elke cyclus wordt afgerond met een groepsbespreking waarin de groepsleraar en de IB’er de afgelopen periode bespreken, analyseren en doelen stellen voor de volgende periode.

Bij de evaluatie kijkt de leerkracht naar de vorderingen van de leerlingen en naar de resultaten van de eigen aanpak de afgelopen periode. Op basis hiervan evalueert de leerkracht of er voor het nieuwe groepsplan aanpassingen in de aanpak nodig zijn. De groepsbespreking (evaluatie) wordt door de leerkracht schriftelijk voorbereid en verstrekt vooraf de volgende gegevens aan de intern begeleider:

o        Het vorig groepsplan is geëvalueerd: ondernomen acties  en  te ondernemen acties voor de groep zijn beschreven.

o        Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften zijn aangegeven.

o        De onderwijsbehoeften van de leerlingen zijn benoemd. Tijdens de groepsbespreking bespreken de leerkracht en intern begeleider bovenstaande bevindingen en vindt verdere invulling plaats.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In verband met het coronavirus zijn is er in het schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen.

Onderstaande adviezen zijn gegeven.

VMBO Kader           2%

VMBO Kader/TL      7%

VMBO TL               13%

VMBO TL/HAVO     9%

HAVO                    29%

HAVO/VWO           15%

VWO                     25%

*VMBO TL=MAVO

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven