OBS de Blijberg

Gordelweg 216 -217 3039 GA Rotterdam

  • Hoofdingang aan De Gordelweg
  • Voorkant school aan de Gordelweg
  • Speelplaats van de bovenbouw aan De Noorderhavenkade Links
  • Speelplaats van de onderbouw aan De Noorderhavenkade Rechts
  • Speelplaats onder- en middenbouw

Het team

Toelichting van de school

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Omdat wij een Jenaplanschool zijn werken op deze school voornamelijk teamleden die heel bewust voor deze vorm van onderwijs gekozen hebben.

Omdat er een tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs is, moet De Blijberg er voor zorgen dat aankomende leraren welkom zijn en kunnen profiteren van de vaardigheden en deskundigheid van onze leerkrachten. In ons geval geldt dat natuurlijk specifiek voor het Jenaplanonderwijs. Daarom hebben wij ook plaatsen voor stagiair(e)s van de Pabo's uit de omgeving. Vaak leren zij niet alleen iets van ons, maar leren wij ook van hen, omdat zij met nieuwe ideeën de school binnenkomen. Ook stagiaires van andere opleidingen, zoals klassen- en onderwijsassistentes, hebben een plek binnen de school.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Afwezigheid van de groepsleerkracht

Ook leerkrachten worden wel eens ziek, helaas soms voor langere tijd. Als één van de groepsleerkrachten afwezig is, proberen we zo goed mogelijk opvang voor de groep te regelen. We kijken eerst of iemand de klas kan overnemen, maar er is helaas een enorme schaarste aan invalleerkrachten. Als er een leerkracht van de onderbouw uitvalt, vragen we zo snel mogelijk aan de ouders of zij de kinderen thuis kunnen opvangen. Als het niet anders kan, brengen we de kinderen op school onder. Het is voor kleuters erg onrustig, wanneer er geen invaller is, om in een andere groep terecht te komen.

Bij afwezigheid van de midden- of bovenbouwleerkracht, worden de kinderen eerst twee dagen verdeeld over andere groepen. De derde dag krijgen ze vrij. Daarna vangt een andere leerkracht van dezelfde bouw de groep op, en krijgt de groep van die collega die dag vrij. Zo rouleren de leerkrachten, tot alle collega’s binnen de bouw de groep een dag hebben overgenomen. Daarna wordt de groep met de zieke leerkracht opgevangen door een collega van de interne begeleiding, remedial teaching of directie. Dat betekent dat de invaller zijn of haar normale werk niet kan doen.

Ziekte levert altijd een vervelende situatie op voor de kinderen, voor u, voor de directe collega’s en mogelijk ook voor andere Blijbergmedewerkers. De extra belasting is fors en andere taken komen in het gedrang. Veel afwegingen van belangen hebben uiteindelijk geleid tot de manier waarop we afwezigheid van leerkrachten opvangen. We hebben begrip voor de moeilijkheden die dit voor u kan opleveren en hopen dat u begrip heeft voor onze situatie.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs. We werken in thema's van 3 weken in een 2 jarige cyclus. In de grote kringen worden lessen gegeven. Er wordt met elkaar gesproken en het werk wordt verdeeld. Tijdens het spelen-leren-werken en het werken met ontwikkelingsmateriaal, kiezen de leerlingen een activiteit. Zelfstandigheid, keuzes maken en leren plannen wordt hierbij al vroeg aangeleerd. We werken met een ritmisch weekplan. Het is belangrijk dat er een afwisseling is tussen aandachtig leren in de kringen en leren vanuit beweging. Tijdens de vieringen presenteren de kinderen wat zij hebben geleerd door middel van toneel, dans en presentatie.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Basisactiviteiten in ons Jenaplanonderwijs zijn: gesprek (in de kring), werk, spel en viering. Met elkaar in gesprek gaan is essentieel om elkaar te informeren en elkaar te leren begrijpen. Daarbij is het heel waardevol gedachten te leren verwoorden.

In de kringgesprekken worden plannen gemaakt, instructies gegeven, werk besproken, gepresenteerd en geëvalueerd. Ook actuele onderwerpen kunnen daarin aan de orde komen, wat kinderen hebben meegemaakt of wat hen bezighoudt.

De kinderen hebben zelf een actief aandeel in deze gesprekken. Hoe ouder de leerlingen, hoe abstracter de onderwerpen kunnen zijn. Uiteraard is er in de groep veel aandacht voor werk. Na instructie van de leerkracht volgt de verwerking van de leerstof. Dit kan mondeling, schriftelijk of spelenderwijs gebeuren, en alleen of met andere kinderen samen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Zo hebben kinderen de meeste kansen om te kunnen meedoen in de samenleving en hebben ze de beste kansen op het vervolgonderwijs. Met ingang van 1 augustus 2014 hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. De school moet voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is.

Samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs (PPO)

Om dit mogelijk te maken werken de basisscholen in Rotterdam steeds beter samen. Zij zijn onderdeel van het samenwerkingsverband Primair Passend Onderwijs Rotterdam (PPO). Binnen dit samenwerkingsverband organiseren de scholen uit heel Rotterdam de (onderwijs)zorg voor kinderen zo goed mogelijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden hier nauw bij betrokken.

Aanmelding, informatie en zorgplicht

Ouders dienen hun kind op tijd aan te melden bij de school van hun eerste voorkeur, bij voorkeur als uw kind 3 jaar is. Wanneer u uw kind op een school aanmeldt en duidelijk is dat hij/zij extra ondersteuning nodig heeft dan bent u als ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit heet informatieplicht. Heeft u uw kind op meerdere scholen aangemeld? Dan willen wij graag weten of wij uw school van eerste voorkeur zijn. De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als wij de school van eerste keuze zijn.

Na aanmelding onderzoekt de school of ze in de onderwijsbehoeften van uw kind kan voorzien. De school heeft 6 weken om over de aanmelding een besluit te nemen en kan deze termijn met maximaal 4 weken verlengen. De conclusie kan zijn dat wij uw kind geen passend onderwijs kunnen bieden. In dat geval gaan we samen met u, de schoolcontactpersoon of ouderfunctionaris van het samenwerkingsverband op zoek naar een andere passende school in de omgeving. Op deze website staat een filmpje waarin dit heel duidelijk wordt uitgelegd:

https://www.pporotterdam.nl/voor-ouders/werkwijze/zorgplicht/

Schoolondersteuningssprofiel

Wanneer uw kind bij ons op school wordt ingeschreven, bieden wij uw kind een passende onderwijsplek. Alle scholen in Rotterdam bieden dezelfde basisondersteuning

https://www.pporotterdam.nl/wp-content/uploads/2020/10/uitwerking-basisondersteuning-april-2016-update-maart-2020.pdf

Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Ons schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op deze website.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Als we tijdens de schoolloopbaan van uw kind extra ondersteuning bij het samenwerkingsverband gaan aanvragen dan wordt er een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Dit is ook het geval als uw kind voor een vak een eigen leerlijn heeft. Bijvoorbeeld: een groep 6 kind werkt bijvoorbeeld voor rekenen in het boek van groep 5. Het ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld:binnen zes weken na de inschrijving of na definitieve plaatsing van de leerling of vanaf het moment dat er wordt gestart met de extra ondersteuning. In het OPP stellen we met elkaar een aantal doelen vast en voeren we tenminste 1 keer per jaar een ‘op overeenstemmingsgericht overleg’ om het plan te evalueren en bij te stellen. In het OPP worden in ieder geval de belemmerende en bevorderende factoren en het te verwachten uitstroomniveau (het niveau van het vervolgonderwijs) opgenomen. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van uw kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend wordt u daar als ouder bij betrokken en heeft de school de verplichting om hier met u overeenstemming over te vinden. Het ontwikkelingsperspectief wordt pas vastgesteld nadat u heeft ingestemd en het uitvoeringsplan (het handelingsdeel) heeft ondertekend. Ook de jaarlijkse bijstelling wordt door ouders ondertekend.

Vanuit PPO zijn aan onze school verbonden

De schoolcontactpersoon:: Anouk Brunink - a.brunink@pporotterdam.nl 06-23700528

De ouderfunctionaris: Germaine de Neef - g.deneef@pporotterdam.nl 06-41180500

Voor meer informatie over het samenwerkingsverband: https://www.pporotterdam.nl/

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Jonge kind

Onderwijs aan het jonge kind krijgt bij ons bijzondere aandacht. We weten hoe jonge kinderen leren en kennen hun ontwikkeling. Op onze school staat “spelend beredeneerd leren” centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Hierdoor wordt het kind uitgedaagd om een stap te zetten in zijn/haar ontwikkeling. We werken met de leerdoelen van de kerndoelen van SLO Stichting leerplan ontwikkeling en deze worden in betekenisvolle activiteiten en thema’s weggezet. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

Kinderen bij ons op school komen van verschillende peuterspeelzalen.

Overdracht vanuit de peuterspeelzaal

Als uw kind de overstap maakt van een peuterspeelzaal naar  onze school, zorgen we voor een goede overdracht. Wij ontvangen het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem. Met de informatie die u als ouders bij de intake met ons heeft gedeeld over uw kind, hebben we hierdoor een goed beeld van wat uw kind nodigt heeft en verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker.

Het aanbod

In de kleutergroepen werken we met thema’s. Per twee jaar hebben we 23 thema’s die een periode van 3 weken centraal staan. Tijdens deze themaweken worden kinderen spelenderwijs in een uitdagende en leerrijke omgeving voorbereid op een goede start in groep 3. We werken thematisch en planmatig aan de vastgestelde doelen op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Naast voorbereidend lezen en rekenen werken we ook aan wereldoriëntatie.  Verder wordt er natuurlijk gewerkt vanuit de Jenaplan gedachte gesprek, spel, werk en viering. Tijdens de vieringen leren kinderen al van jongs af aan zich te presenteren.

Keuze maken

We werken in groep 1 en 2 met gemengde groepen. Dat betekent dat leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar zitten. Kinderen leren namelijk goed door elkaar te begeleiden. Als kinderen meer met elkaar samenwerken hebben de kleuterleerkrachten meer tijd- en ruimte om in kleine groepjes de kinderen op hun eigen niveau en eigen leerbehoefte aan te spreken.

Terug naar boven