Quadratum

Benthuizerstraat 101 3035 CN Rotterdam

 • Schoolfoto van Quadratum
 • Schoolfoto van Quadratum
 • Schoolfoto van Quadratum
 • Schoolfoto van Quadratum
 • Schoolfoto van Quadratum

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft of ziek is, komt een andere leerkracht voor de groep. Als dit niet mogelijk is, wordt de groep verdeeld. De kinderen krijgen werk mee voor die dag en maken dat in de andere groep.
In uitzonderlijke gevallen wordt u gebeld met het verzoek uw kind thuis te houden. Online verzorgen we dan een passend aanbod voor uw kind. We maken daarbij gebruik van Microsoft-Teams.  


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen ons onderwijs is ruimte om de verschillende talenten van de leerlingen te verkennen en verder te ontwikkelen. Daarbij maken we ook gebruik van gespecialiseerde vakleerkrachten. Ook huren we regelmatig, bijvoorbeeld  tijdens 'de ateliers' gastdocenten in voor het geven van workshops.  

 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs op Quadratum start vanaf groep 3.

Bewegingsonderwijs / Lekker Fit! :

 • 3 x per week gym (maandag, woensdag en vrijdag)
 • clinics in samenwerking met Lekker Fit docenten 

Daarnaast hebben de groepen gedurende de dag regelmatig korte beweegmomenten om even uit het hoofd te komen. Hiervoor gebruiken we onder andere Smartbreaks.

Het programma Lekkerfit! richt zich vooral op scholen in Rotterdamse wijken waar overgewicht voorkomt.  Het programma wil zorgen dat gezond eet- en beweeggedrag weer vanzelfsprekend wordt. Het project bestaat uit een mix van interventies, variërend van extra gymlessen, samenwerking met sportclubs, een fittest  en een lespakket.

LekkerFit! op onze school 

 • Groepen 3 t/m 8 hebben 3 beweegmomenten per week;
 • De kinderen krijgen een speciaal LekkerFit! rapport;
 • Twee keer per jaar houden we een fittest;
 • Er zijn ook speciale LekkerFit! lessen in de klas;
 • We stimuleren gezonde traktaties.

Voor meer informatie: www.rotterdamlekkerfit.nl

Beeldende vorming:

 • 1 x per week (donderdag) 

Muziek/Dramalessen:

 • 1 x per week (dinsdag)

Gastlessen:

We streven naar minimaal één gastles voor elke groep binnen elk thema. Meestal is dit een gastles van een ouder die vanuit zijn beroep of hobby veel over het thema weet. Samen met de leerkracht bereidt de ouder de les voor, bijvoorbeeld aan de hand van ‘Samen in de klas’. Maar het kan ook een externe deskundige zijn. 

Ateliers:

In elk themablok vinden onder schooltijd bijzondere, inspirerende ateliers plaats. Deze zijn bedoeld om de kinderen kennis te laten maken met de meest uiteenlopende disciplines: van timmeren tot toneelspelen, van houtbewerken tot bomen ontdekken, van fotograferen tot sociaal circus en van dansen tot wiskunde en handlettering. De kinderen mogen hun top 3 aangeven en worden door school ingedeeld bij een van de workshops. Deze vinden vervolgens vier keer plaats binnen acht weken. 

Praktijklessen:

Een praktijkles is een extra les die past bij het actuele thema, meestal op een andere locatie. Van een bezoek aan het Rijksmuseum tot aan het vissen naar plastic afval in nabijgelegen wateren: tijdens de praktijklessen leren de kinderen actief meer over het onderwerp.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Basisvaardigheden (in de ochtend):

 • Rekenen
 • Taal
 • Spelling
 • Schrijven
 • (begrijpend) Lezen

Bijvoorbeeld aan de hand van:

 • Muiswerk
 • Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)
 • Diverse andere methodes

Verrijkende lessen (in de middag):

Alles-in-1-lessen: in deze lessen komen vakken aan bod komen als aardrijkskunde, geschiedenis, cultuureducatie, Engels, burgerschap, natuur, techniek, spelling, lezen, woordenschat, taalvaardigheden, 21e-eeuwse vaardigheden, de expressievakken – zoals beeldende vorming, toneel en muziek en coöperatief werken. De vakken krijgen de kinderen niet los van elkaar, maar juist door elkaar heen. Zo leren zij om dwarsverbanden te leggen, zoals dat in het echte leven ook vaak nodig is. Ze begrijpen veel beter waaróm ze iets leren en blijven gemotiveerd.

Alles-in-1-thematijd: de kinderen gaan binnen het actuele thema zelf aan de slag met een project. Ze maken bijvoorbeeld een kunstwerk, verzinnen een verhaal of bedenken een toneelstuk. Wat veel leerlingen als bijzonder leuk ervaren. Geregeld hebben we groepsdoorbroken en vakoverstijgend thematijd. Dan werken leerlingen uit verschillende groepen samen aan een onderwerp, gerelateerd aan het thema.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel staat omschreven op welke wijze Quadratum het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen verzorgt. Dit valt onder de basisondersteuning van onze school. Voor kinderen met een bijzondere ondersteuningsbehoefte, maken we waar mogelijk gebruik van de expertise van PPO.

Passend Primair Onderwijs Rotterdam   
PPO Rotterdam is een samenwerkingsverband van Rotterdamse schoolbesturen die actief zijn in het primair onderwijs. Het doel van deze samenwerking: de basisscholen zo goed toerusten dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk naar een gewone basisschool in hun eigen buurt kunnen blijven gaan. De ondersteuning wordt aangevraagd door de intern begeleider.    

Schoolcontactpersoon
Op iedere basisschool is een schoolcontactpersoon van PPO actief. Deze is voor de school het eerste aanspreekpunt bij vragen over onderwijsondersteuning. De contactpersoon bespreekt de ondersteuningsvraag met de intern begeleider en denkt mee over de concrete stappen die de school het kind kan bieden. Hij of zij kijkt daarbij goed naar de kracht van zowel de school als de leerling en zoekt een goede afstemming tussen de school, leerkrachten, ouders, eventueel jeugdhulpverlening en PPO Rotterdam zelf. De expertises van een school en de ondersteuning die deze kan bieden, zijn vastgelegd in het schoolondersteuningsprofiel (SOP).   

Ambulante begeleiding
Met het arrangement Ambulante Begeleiding ondersteunt PPO Rotterdam de leerkrachten bij het invullen van de extra ondersteuningsbehoefte. Dat kan zijn door middel van gesprekken met de leerkracht, de leerling en de ouders. En soms komt PPO in de klas langs om een kind te observeren.    

Schoolbudget
Soms heeft een leerling meer ondersteuning nodig dan de school kan bieden. Op dat moment kan er extra geld nodig zijn om die hulp wel te realiseren. Zo kan het kind namelijk op school blijven en hoeft het niet naar het speciaal onderwijs te gaan. Dit extra geld kan worden aangevraagd bij PPO Rotterdam. We noemen dat het Schoolbudget.   

Ouderfunctionaris
Op iedere Rotterdamse basisschool is, naast een schoolcontactpersoon, een ouderfunctionaris van PPO Rotterdam actief. Ouders met vragen over de ondersteuningsbehoefte van hun kind, kunnen bij de ouderfunctionaris van PPO Rotterdam terecht. De ouderfunctionaris kent de wijk waarin hij of zij werkt goed en weet welke mogelijkheden er bij PPO Rotterdam zijn om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften te ondersteunen.   

Voor meer informatie kunt u kijken op: www.pporotterdam.nl
Het volledige SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) kunt u downloaden op www.quadratum.org. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Quadratum is een regioschool. We starten vanaf groep 3. Daarom hebben we ook geen structurele contacten met peuterspeelzalen of kinderdagverblijven. We werken samen met Kinderopvang Mundo.   

Terug naar boven