CBS de Regenboog, Overschie

Delftweg 46 3043 CH Rotterdam

  • Schoolfoto van CBS de Regenboog, Overschie
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog, Overschie
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog, Overschie
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog, Overschie
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog, Overschie

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het gaat hier om de gecorrigeerde eindscore op leerlinggewicht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Resultaten

Toetsen

We onderscheiden op school twee soorten toetsen: toetsen die verbonden zijn aan onze methodieken en tussentijdse toetsen van het Cito. De toetsen geven een beeld van het niveau en de vooruitgang van een leerling. Zo kunnen we ons onderwijs steeds afstemmen op de behaalde resultaten.

Zittenblijven

De leerstof is voor enkele kinderen soms te hoog gegrepen. Als wij denken dat het goed voor een kind is om de groep nog een keer over te doen, bespreken we dit met de ouders en het kind. De ontwikkeling per vak van de jaren daarvoor speelt een grote rol bij deze beslissing.

Eindtoets groep 8

In groep 8 nemen we dit jaar voor het eerst de Digitale DIA eindtoets af. Het voordeel van deze toets is dat hij digitaal wordt afgenomen. We hebben voor deze toets gekozen omdat de toets zich aanpast aan het niveau van de leerling. Daardoor krijgen we het beste beeld van de leerling. Zit uw kind in groep 8, dan krijgt u aan het begin van groep 8 hier uitleg over. Bij de keuze voor het voortgezet onderwijs speelt het advies van de school een belangrijke rol. Dit advies wordt gebaseerd op alle toetsen die de leerling gedurende zijn schoolperiode heeft gemaakt. De digitale DIA eindtoets speelt hierin een ondersteunende rol.

Uitstroom naar vervolgonderwijs

Ieder jaar is de samenstelling van groep 8 wat betreft de belangstelling en de intelligentie van de kinderen weer anders. Daardoor is de uitstroom naar het voortgezet onderwijs elk jaar verschillend.  Wij proberen elk kind te begeleiden naar de vorm van voortgezet onderwijs die het best past bij het kind. Hieronder vindt u de uitstroomgegevens van de leerlingen van het afgelopen schooljaar 2018/2019. Sinds 2015, het jaar dat de centrale eindtoets verplicht werd, mogen scholen kiezen uit meerdere aanbieders. In de afgelopen jaren hebben wij gebruik gemaakt van de centrale eindtoets van CITO. In het schooljaar 2018/2019 hebben wij gekozen voor de centrale eindtoets van DIA. Deze eindtoets gebruikt een andere score tabel die afwijkt van voorgaande jaren.

Citoscore ten opzichte van landelijk gemiddelde (LG is landelijk gemiddelde, SG is schoolgemiddelde)

2016-2017 SG 534,3 LG 535,6

2017-2018 SG 529,8 LG 534,9

2018-2019 SG 357 LG 360

2019-2020 Geen gegevens i.v.m. landelijk besluit geen eindtoets af te nemen vanwege Covid.

Uitstroom gegevens voortgezet onderwijs 2018-2019

BL 15%

BL-KL 15%

KL 9%

TL 19%

TL-HAVO 6%

HAVO 15%

HAVO-VWO 15%

VWO 6%

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We proberen elk kind tot zijn recht te laten komen. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht is voor elk kind. We zijn alert op discrimineren, schelden en pesten, en we besteden veel aandacht aan het voorkomen daarvan. Als het dan toch gebeurt, grijpen we direct in. Het is immers belangrijk dat de kinderen respect kunnen opbrengen voor anderen en/of andersdenkenden. Naast de kernvakken, zoals rekenen, lezen, spelling en creatieve vakken werken we daarom ook met elkaar aan de omgang- en gedragsregels.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid, Vertrouwen
  • Betrokkenheid, Zorgzaamheid
  • Plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven