CBS de Regenboog, Overschie

Delftweg 46 3043 CH Rotterdam

  • Schoolfoto van CBS de Regenboog, Overschie
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog, Overschie
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog, Overschie
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog, Overschie
  • Schoolfoto van CBS de Regenboog, Overschie

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op CBS De Regenboog proberen wij zoveel mogelijk vervanging te regelen met leerkrachten uit ons eigen team. Daarnaast heeft ons schoolbestuur Kind en Onderwijs Rotterdam een eigen invalpool. Indien het niet mogelijk is op deze wijze vervanging te regelen, doen wij beroep op een detacheringsbureau.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op CBS De Regenboog werken we met specialisten. Zo zijn er in het team een taal-, reken-, hoogbegaafdheid en gedragsspecialist vertegenwoordigd. We beschikken over een vakleerkracht bewegingsonderwijs en hebben we een samenwerking met Jeugdtheater Hoffplein voor de vakken rondom kunstzinnige oriëntatie.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 wordt gewerkt volgens het principe van basisontwikkeling. We werken niet vanuit een totaalmethode maar proberen de kinderen in hun ontwikkeling te volgen en dit te stimuleren en te activeren. We zorgen er altijd eerst voor dat kinderen zich thuis voelen in de klas omdat kinderen pas tot leren komen als ze emotioneel vrij zijn en nieuwsgierig. Dan wordt de kinderen geleerd om binnen thema’s zelfstandig keuzes te maken en hier gericht mee bezig te zijn. We bieden een breed onderwijsaanbod aan waar ruimte is voor: spel, kring/gespreksactiviteiten, lees/schrijfactiviteiten, onderzoek,  reken/wiskundeactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten. Kinderen in deze groepen leren door middel van het spel. In de groepen worden daarom bij elk thema bijpassende hoeken gemaakt waar de kinderen kunnen spelen en werken. Hier kunnen ze de pas verworven informatie weer laten zien in hun spel en leren van elkaar. 

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs; ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Uitgangspunt hierbij is, dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone basisschool in de buurt kunnen gaan. Ze kunnen zo meedoen in de samenleving op basis van de beste kansen binnen het vervolgonderwijs.  

Met ingang van de wet passend onderwijs hebben alle schoolbesturen een zorgplicht. Scholen moeten voor elk kind een passende onderwijsplek bieden, ook als duidelijk is, dat er voor een kind extra ondersteuning nodig is. Dit kan op de school waar het kind al zit of aangemeld wordt (bij een nieuwe leerling), maar ook op een andere school voor regulier basisonderwijs.  

Alle scholen moeten in verband hiermee aan de, door het bestuur van PPO Rotterdam vastgestelde, basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basis- ondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Dit schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s) in te zien op de (school)website en ligt ter inzage bij de directie van de school.  

Voor meer informatie omtrent passend onderwijs en de wijze waarop dit bij ons op school wordt vormgeven, verwijzen wij u naar het speciale gedeelte hierover op onze schoolwebsite.  

Op scholen van Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam

Wanneer een kind wordt aangemeld op een school, zal deze school zoveel mogelijk een passende onderwijsplek bieden. Alle scholen moeten in verband hiermee aan de door PPO Rotterdam vastgestelde basisondersteuning voldoen. Deze is voor alle basisscholen gelijk. Aanvullend op de basisondersteuning kunnen scholen ook extra vormen van ondersteuning bieden. Scholen leggen het totale aanbod aan ondersteuning vast in een schoolondersteuningsprofiel. Het afgelopen schooljaar hebben alle Rotterdamse basisscholen verplicht een verkorte (gecomprimeerde) versie van dit schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het gecomprimeerde schoolondersteuningsprofiel is voor ouder(s)/verzorger(s)  in te zien op de (school)website en ligt ter inzage bij de directie van de school. Wanneer een kind op een school wordt aangemeld en duidelijk is dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, zijn de ouder(s)/verzorger(s) verplicht om dit bij de directie te melden. Dit geldt overigens ook wanneer sprake is van aanmelding op meerdere scholen.

De school heeft vervolgens 6 weken de tijd om te bekijken of het kind kan worden toegelaten; tijdig aanmelden (bij voorkeur 10 weken voor de start van het schooljaar) is dus erg belangrijk. Er wordt bij het bepalen of de onderwijsplek passend is, rekening gehouden met de behoefte van het kind, de mogelijkheden van de school en regio en de voorkeuren van de ouder(s)/verzorger(s). Kan de school een kind niet toelaten, dan moet het schoolbestuur het kind een passende onderwijs-plek op een andere school aanbieden. Deze verplichting van het schoolbestuur is de feitelijke zorgplicht.  Het zoeken naar een alternatieve, passende onderwijsplek, doet het schoolbestuur uiteraard in overleg met de ouder(s)/verzorger(s). Voor kinderen waarvoor bij het samenwerkingsverband extra ondersteuning wordt aangevraagd, wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Dit heeft als doel om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden van een kind zijn en hoe deze zo optimaal mogelijk kunnen worden ontwikkeld. Voor kinderen die geen extra ondersteuning nodig hebben is er vooralsnog weinig veranderd. Wel bestaat de mogelijkheid dat er op termijn meer kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, op school of in de groep komen. Dit is echter afhankelijk van de afspraken die de scholen in de regio met elkaar hebben gemaakt. Een belangrijk aspect ten aanzien van de invoering van passend onderwijs is het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Ouder(s)/verzorger(s) en de school zijn samen verantwoordelijk voor de randvoorwaarden waaronder een kind zich zo optimaal mogelijk op allerlei gebieden kan  ontwikkelen. We noemen dat educatief partnerschap. Deze vorm van partnerschap waarbij open en eerlijke communicatie van groot belang is, start bij de aanmelding en zal gedurende de gehele schoolloopbaan van groot belang zijn. Tijdens het verblijf van uw kind op school en bij de overgang naar het voortgezet onderwijs wordt u nauw betrokken bij alle ontwikkelingen die voor/bij uw kind van belang zijn. Het uitspreken  van wederzijdse verwachtingen op basis van een transparante houding, waarbij rekening wordt gehouden met elkaars expertise ten aanzien van opvoeding en onderwijs, zal zorgen voor een betere samenwerking tussen ouder(s)/verzorger(s) en school. Samen is meer !!!

Als dat niet het gewenste resultaat heeft, kunnen wij advies vragen aan het multidisciplinair overleg (MDO). In dat overlegorgaan, dat zes keer per jaar op onze school plaatsvindt, hebben diverse deskundigen zitting. U kunt met uw vragen altijd bij de intern begeleider ( IB’er) terecht.

PPO  Passend Primair Onderwijs Rotterdam

PPO Rotterdam is een samenwerkingsverband van 22 Rotterdamse schoolbesturen, waaronder Kind en Onderwijs Rotterdam, die actief zijn in het primair onderwijs. PPO wil het basisonderwijs in Rotterdam zo goed toerusten dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben zoveel mogelijk naar een gewone basisschool in hun eigen buurt kunnen. Daarvoor zijn zij dagelijks met zo'n 165 medewerkers op de Rotterdamse basisscholen aan de slag om kinderen passende ondersteuning te bieden. Als wij een ondersteuningsvraag hebben voor leerlingen die extra zorg nodig hebben in de klas kunnen wij bij PPO terecht.

PPO Rotterdam

Postbus 22171

3003  DD Rotterdam  

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Schoolmaatschappelijk werk wordt op onze school uitgevoerd door School Maatschappelijk werk Rijnmond. Onze vaste schoolmaatschappelijk werkster is mw. C. Kleppe. Als we denken dat SMW uw kind de helpende hand kan bieden bij een bepaald probleem of een bepaalde situatie, vragen wij uw medewerking. Samen wordt dan gezocht naar en gewerkt aan een oplossing. Als blijkt dat u als ouder ook een helpende hand nodig heeft, kan dit direct via SMWR. www.smwr-rijnmond.nl

SMWR

Schoonderloostraat 68

Postbus 3019

3003 AA Rotterdam

T: 010 303 90 45

E: info@smwr-rijnmond.nl

SISA (Samenwerkingsinstrument Sluitende aanpak)

Soms ondervinden leerlingen problemen bij het opgroeien. Op onze school is, naast de intern begeleider, een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om leerlingen en hun ouders/verzorgers te ondersteunen. Soms zijn de problemen dusdanig dat hulp van buiten de school nodig is. Om te voorkomen dat verschillende instanties langs elkaar heen werken rond dezelfde leerling werken wij met SISA. SISA is een computersysteem met als doel er voor te zorgen dat instanties die betrokken zijn bij een kind eerder met elkaar gaan samenwerken. Zij kunnen sneller contact met elkaar opnemen en zo samen met ouders/verzorgers en eventueel het kind bespreken wie welke begeleiding biedt en hoe die begeleiding op elkaar afgestemd kan worden.

Wat betekent SISA voor ouders/verzorgers?

U blijft gewoon contact houden met de instanties waar u bij bekend bent. Wel vinden wij als school het belangrijk om met deze instanties samen te werken. Samen met de ouders/verzorgers, leerling en de andere betrokken instanties willen wij komen tot een zo goed mogelijke begeleiding. SISA helpt u, ons en de andere instanties om de betrokkenheid rondom een leerling inzichtelijk te maken en snel met elkaar in contact te kunnen komen. Belangrijk om te weten is dat in SISA alleen komt te staan dat de leerling onderwijs bij onze school volgt. Er staat geen inhoudelijke informatie over de leerling of zijn ouders/verzorgers in. SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én hun betrokkenheid op de leerling in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over SISA is te vinden op: www.sisa.rotterdam.nl. Hier is tevens een voorlichtingsfilmpje voor ouders/verzorgers te vinden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De leerresultaten stabiel te krijgen voor de vakken Taal, Rekenen, Begrijpend lezen, Spelling en Technisch lezen. We hebben via het programma Focus PO zicht op de leerbehoefte en leerwinst van kinderen.

Burgerschap en bewegend leren krijgen een belangrijke plek in ons schoolprogramma. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven