CBS Elout van Soeterwoude

Voetjesstraat 8 3081 HP Rotterdam

Schoolfoto van CBS Elout van Soeterwoude

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De behaalde resultaten matchen met de scores die onze leerlingen hebben behaald op de CITO toetsen. De IEP Eindtoets bestaat uit drie onderdelen: taalverzorging, lezen en rekenen. Dit schooljaar (2018-2019) scoren wij voor het eerst op alle onderdelen onder het landelijk gemiddelde, maar scoren boven de inspectie ondergrens.

De afgelopen jaren heeft team Elout nascholing gevolgd om de leerkrachtvaardigheden te versterken binnen begrijpend lezen en rekenen. Er zijn positieve ontwikkelingen zichtbaar in de resultaten voor begrijpend lezen en rekenen, alleen wordt het landelijk gemiddelde nog niet behaald. In het schooljaar 2019-2020 wordt deze nascholing gecontinueerd in de klassen en geborgd.

Wij zien kansen om ons onderwijs meer te richten op het referentieniveau 1S/2F. Met het referentieniveau 1S/2F kan een leerling uitstromen naar VMBO TL, HAVO of VWO.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Elout werken wij vanuit de uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs (OPO). Wij hebben schoolambities geformuleerd om de gewenste opbrengsten na te kunnen streven. Deze opbrengsten worden gemeten met het afnemen van de CITO en methodegebonden toetsen. De schoolambities zijn vastgelegd in het schooloverzicht net als de school- en groepsopbrengsten.

Ons didactisch handelen en onderwijsaanbod staat per vakgebied en per bouw vastgelegd in onderwijsplannen. Om het onderwijs passend te maken, differentiëren wij zoveel mogelijk rondom dezelfde leerdoelen met verschillende aanpakken (intensief, basis, verdiepend). Indien nodig, laten wij leerlingen versnellen of vertragen. Om dit goed te beoordelen, formuleren wij de onderwijsbehoeften van de leerlingen en stemmen ons handelen hier op af. Wij kunnen hierbij externe hulp inschakelen, bijvoorbeeld PPO (Passend Primair Onderwijs, zie kwaliteitszorg).

Er vinden per schooljaar vier (zorg)leerlingbesprekingen plaats met de intern begeleider en de groepsleerkracht. Tijdens deze (zorg)leerlingbesprekingen wordt de voortgang en ontwikkeling van de leerling besproken. Tijdens de halfjaarlijkse schoolbesprekingen formuleren wij schoolbrede verbeteraanpakken en/of groepsinterventies die voortkomen uit de verschillen die wij waarnemen tussen de schoolambities, het aanbod (onderwijsplan) en de behaalde resultaten op school- en groepsniveau. Als de schoolambities, het aanbod en de opbrengsten op één lijn liggen, gaan wij door met wat wij deden. De uitkomsten van de schoolbesprekingen worden vastgelegd en worden tussentijds geëvalueerd in een korte schoolbespreking (na 10 weken).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school stelt zich ten doel dat alle leerlingen na minimaal 8 leerjarengeplaatst  kunnen worden in het voortgezet onderwijs. Wij werken met de Rotterdamse plaatsingswijzer om tot een weloverwogen advies te komen voor het V.O. De informatie over de plaatsingswijzer vindt plaats wanneer uw kind in groep 7 en 8 zit. U kunt de Rotterdamse plaatsingswijzer inzien op www.fokor.nl.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven