CBS Elout van Soeterwoude

Voetjesstraat 8 3081 HP Rotterdam

Schoolfoto van CBS Elout van Soeterwoude

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is of verlof heeft, wordt er intern naar een oplossinggezocht. Bij langdurige afwezigheid van een leerkracht wordt gestreefd naar een zo adequaat mogelijke vervanging. De ouders zullen hiervan op de hoogte worden gesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Een leerkracht heeft zich gespecialiseerd tot (begrijpend)leesspecialist. Zij is betrokken bij beleidskwesties en houdt toezicht op de resultaten en ontwikkelingen op dit gebied.

Ons bewegingslessen worden, zo mogelijk, gegeven en/of ontworpen door een eigen vakleerkracht. Zowel bij de peuteropvang als op de basisschool. In de gymzaal of tijdens buitensport. In groep 5/6 kunnen kinderen een zwemdiploma halen, tijdens het activiteitenprogramma.

Wekelijks krijgen onze leerlingen in groep 1 t/m 8, tijdens het activiteitenprogramma, muziekles wat gegeven wordt door docenten van de SKVR. In groep 1 t/m 4 leren de kinderen basisvaardigheden op het gebied van zang, ritme en muziek maken. In groep 5 en 6 kunnen de kinderen kiezen uit drum of koperen blaasinstrumenten en leren zij dit instrument bespelen.


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De gedragsregels zijn in de hele school zichtbaar. In alle groepen worden lessen gegeven gericht op de sociale competenties m.b.v. de methode Kwink. Vanaf groep 3 wordt er met behulp van Taakspel positief gedrag gestimuleerd. Wanneer een leerling zich niet aan de regels houdt, wordt er gewerkt volgens het gedragsprotocol: Time In/ Time Out. Er wordt preventief gehandeld om pestgedrag te voorkomen (zie veiligheidsplan). Vanuit het anti-pestprotocol is een stappenplan opgesteld hoe de leerkracht dient te handelen bij pestgedrag in de groep.  Ambitie: Taakspel implementeren in alle groepen.  

Als school zijn wij goed in staat om een aanbod samen te stellen die tegemoetkomt aan de leerlingen met een gemiddelde of lage intelligentie. Dit geldt niet voor kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met een gedragsprobleem. Ambitie: Een afgestemd aanbod ontwikkelen voor leerlingen met een meer dan gemiddelde intelligentie o.b.v. de teamscholing van Onderwijs Maak Je Samen.  

De leerkrachten signaleren en begeleiden, zoals beschreven staat in het Leesproblemen en Dyslexie Protocol. Twee dagen per week is er een PPO leesbehandelaar aanwezig. Indien nodig vragen wij haar om advies. 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De school streeft ernaar een brede voorziening te zijn waarin passend aanbod gedaan kan worden aan (vrijwel) alle aangemelde leerlingen.

Dit komt tot uitdrukking in de brede zorgstructuur en 10 extra lesuren per week binnen het concept Children's Zone.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven