Basisschool Locatie Müllerpier

Sint Jobskade 14-16 3024 EN Rotterdam

Schoolfoto van Basisschool Locatie Müllerpier

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het bestuur RVKO organiseert een invalpool voor de eventuele vervanging van personeel. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Basisschool Müllerpier heeft vanaf groep 3 voor iedere leerstofjaargroep één groep. Daarnaast heeft de school drie kleutergroepen. Dit zijn gemengde groepen 1/2.

Basisschool Müllerpier heeft een vakdocent bewegingsonderwijs. De groepsleerkrachten die daartoe bevoegd zijn, geven soms zelf de bewegingslessen.

Basisschool Müllerpier werkt samen met het naastgelegen MAAS theater en dans. De kinderen van de groepen 4, 5 en 6 krijgen wekelijks theaterles van twee theaterdocenten. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Conclusie en samenvatting schoolondersteuningsprofiel:  

Basisschool Müllerpier biedt regulier basisonderwijs. Wij streven naar rust, veiligheid en daardoor een goed pedagogisch klimaat als voorwaarde om tot leren te komen. De kinderen kunnen zich breed ontwikkelen omdat het basiscurriculum wordt aangevuld met techniek, dramalessen, filosoferen en de vrije keuzeruimte tijdens het zelfstandig werken.

In het kader van passend onderwijs kan er naast de basiszorg, (op termijn) extra zorg geboden worden aan:

1. Al dan niet gediagnosticeerde, hoogbegaafde leerlingen.

2. Kinderen die in de thuissituatie weinig structuur ontvangen.

3. Kinderen met lichte auditieve beperkingen (zonder co-morbiditeit) en kinderen met een visusbeperking (zonder co-morbiditeit).

Voor 3 geldt dat het hier een ambitie betreft. Punt 3 kan vraaggestuurd opgepakt worden. 

Om het welbevinden van alle kinderen te waarborgen, stelt de school de volgende grenzen:

·         De groepsgrootte is maximaal 29 leerlingen.

·         Kinderen laten geen externaliserend probleemgedrag zien.

·         Er is geen sprake van co-morbiditeit wanneer een kind een lichte visus of lichte auditieve beperking heeft.

·         Bij plaatsing van een kind zal er telkens gekeken worden naar de onderwijsbehoeften van de aan te nemen leerling in combinatie met de samenstelling van de groep. Hierbij wordt de vraag gesteld: “kan er voor deze leerling tegemoetgekomen worden aan de onderwijsbehoeften wanneer hij/zij geplaatst wordt in deze groep”.

·         In verband met de beperkingen van het gebouw kunnen maximaal vier kinderen in de hele school behandeling krijgen door een externe partij in school. Hierbij kan gedacht worden aan dyslexiebehandeling of RT door een extern bureau.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven