Savornin Lohmanschool

Zuidpolderstraat 63 3074 XT Rotterdam

Schoolfoto van Savornin Lohmanschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Het weergeven van resultaten van kinderen zegt niet alles over de kwaliteit van het onderwijs. De resultaten zijn afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld: intelligentie, specifieke leerproblemen zoals dyslexie. Ook kunnen gezinsomstandigheden van invloed zijn. De inzet voor zwakke leerlingen is naar onze mening ook een factor die als belangrijk kwaliteitsgegeven genoemd mag worden. Er kan zelfs een tegenstrijdigheid ontstaat doordat een school leerlingen niet verwijst naar het speciaal onderwijs en daardoor gemiddeld 'lagere' resultaten behaald.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1 t/m 8 worden 2x per jaar toetsen afgenomen van Cito. Aan de hand van de resultaten worden de leerlingen gevolgd in hun ontwikkeling. Leerlingen maken ook methodetoetsen. Op deze manier kunnen we snel zien of leerlingen de aangeboden leerstof begrijpen en eventueel een aanpassing maken door extra stof te oefenen.

Aan het begin van het jaar maken leerkrachten groepshandelingsplannen voor begrijpend en technisch lezen, spelling en rekenen. Hierin wordt door de leerkracht gekeken naar de vaardigheidsscores van leerlingen en wordt er per leerling gekeken wat de te verwachten groei is. Halverwege het jaar en aan het einde van het jaar wordt er geëvalueerd hoe het staat met de ontwikkeling van de leerlingen. De intern begeleiders en directie bereiden een trendanalyse voor, die teambreed wordt besproken. Ook op vergaderingen worden momenten ingepland dat duo-collega's met elkaar inhoudelijk kunnen kijken naar analyse van resultaten.

Twee keer per jaar heeft de directie en IB een doelstellingengesprek op PCBO. Hierin worden schoolresultaten besproken en kan directie en IB verduidelijking geven over behaalde resultaten. Op bestuursniveau wordt 2x per jaar ook een trendanalyse gemaakt per school, per vak. Elke directeur binnen PCBO ontvangt deze trendanalyse en kan zien hoe de resultaten zijn binnen de stichting en waar zijn/haar school staat.

De inspectie kijkt ook naar de resultaten van de school. Hierbij wordt een verschil gemaakt tussen de inspectienormen en het landelijk gemiddelde. Van beide normeringen staan de resultaten in de schoolgids.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij het verwijzen van leerlingen uit groep 8 naar het VO maken wij gebruik van de Overstaproute Rotterdam. Ouders en leerlingen van groep 8 krijgen een voorlichtingsavond voor VO.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Door de inspectie zijn wij beoordeeld als Voldoende. Daarmee voldoet De Savornin Lohmanschool aan de inspectienormen van het basisarrangement.

Terug naar boven