De Kleine Prins

Van Bassenstraat 19 3067 XC Rotterdam

  • De Kleine Prins heeft een groen speelplein. Er is een waterpomp en er zijn veel speelplekken.
  • De hal van de school is ruim opgezet. Door de vide is er ook een verbinding met de eerste etage.
  • Tekenen is ook een favoriete bezigheid van veel kinderen.
  • Deze boomhut is een prachtige plek op de speelplaats waar kinderen graag spelen.
  • Kinderen maken de "heerlijkste gerechten" in de buitenkeuken.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Kleine Prins gebruikt het IEP leerlingvolgsysteem, waarbij twee maal per jaar de kinderen vanaf groep 3 gevolgd worden op technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en wiskunde en spelling.

In de onderbouw (groep 1 en 2) worden de kinderen geobserveerd met een observatielijst BOSOS, waarmee de ontwikkeling van het kind in kaart wordt gebracht.

Het proces van ontwikkeling volgen we met een systeem, genoemd FOCUS PO

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De uitstroom van de kinderen laat een constant beeld zien in de afgelopen jaren. Ook is duidelijk dat de kinderen op hun plaats zitten in het voortgezet onderwijs. Wij gebruiken het NIO leerlingvolgsysteem, de NIO toets en de IEP eindtoets om een gedegen advies te geven aan de kinderen van groep 8.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen dat de kinderen die De Kleine Prins bezoeken in een veilige en prettige omgeving kunnen werken, spelen en leven. Daarvoor hebben we een aantal omgangsregels met elkaar afgesproken. We willen dat de kinderen, de medewerkers en de ouders die in de school zijn met elkaar omgaan op deze school. Duidelijkheid in de regels en het uitdragen daarvan zorgt voor een veilige sfeer waarin kinderen zich gezien voelen. Aandacht geven en luisteren naar wat kinderen te zeggen hebben is voor ons belangrijk. We spreken kinderen ook aan op het niet nakomen van de omgangsregels. Dat is een proces, waarbij jonge kinderen leren om hun plaats te verwerven in een groep. Dat kan wel eens mis gaan, maar daar mogen kinderen in leren. Pesten wordt het als de regels structureel niet worden nageleefd. Dit zullen wij altijd aanpakken, samen met de ouders.  Ouders en kinderen van onze school onderschrijven omgangsregels zoals wij die hier hebben geformuleerd en kunnen elkaar in binnen de schoolgemeenschap op aanspreken.

Kiva

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samen spelen samen werken
  • ieder kind kan zichzelf zijn
  • veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven