De van Oldenbarneveltschool

Jagthuisstraat 14 3022 PR Rotterdam

Schoolfoto van De van Oldenbarneveltschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school werkt met methodegebonden en met niet-methodegebonden toetsen.

We volgen de methodes die we gebruiken en nemen ook de toetsen af die in de methode worden aangeboden. Na iedere toets worden de resultaten van de groep geëvalueerd en van iedere leerling apart. Waar nodig, wordt de stof herhaald, wordt er geremidieerd of wordt er juist gecompact ( de stof wordt versneld aangeboden).

We gebruiken voor de niet-methodegebonden toetsen voornamelijk die van Cito. Grofweg worden deze twee keer per jaar afgenomen in de maanden januari en juni. De toetsen worden op school-, groeps- en individueel niveau geëvalueerd. De intern begeleider vertolkt hierin een coördinerende rol. De resultaten van de groepen worden teambreed besproken.

De leerlingtoetsen worden door ons gebruikt als signaleringsinstrument; hoe zijn de vorderingen van de individuele leerlingen, hoe verhoudt de groepsscore zich tot die van het vorige schooljaar en hoe is de ontwikkeling over de hele school gemeten?
Naar aanleiding van de scores worden door de leerkrachten, met hulp van de intern begeleider, individuele plannen en groepsplannen opgesteld.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven