De Stelberg voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

Clazina Kouwenbergzoom 130 3065 KC Rotterdam

Schoolfoto van De Stelberg voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het team voelt zich verantwoordelijk voor de opbrengsten van de gehele school. Tijdens tweejaarlijkse Grote Schoolbespreking wordt teruggeblikt op de voorgaande periode, geanalyseerd of de doelen zijn behaald en worden interventies opgesteld voor de daaropvolgende periode.

De resultaten van individuele leerlingen worden besproken met ouders aan de hand van observaties in de klas, methodetoetsen en/of de CITO-resultaten.

Tijdens de lessen biedt de leerkracht een gedifferentieerde instructie aan. Deze instructie kan bestaan uit het basisaanbod, verlengde of verkorte instructie, al naargelang de onderwijsbehoefte van de leerling. We volgen hierin het model voor Expliciete Directie Instructie (EDI). 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Het geluk van een kind is een voorwaarde om te komen tot de beste prestaties. Dit geldt zowel voor het leren als voor persoonlijke ontwikkeling. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • warm en betrokken
  • samen groeien
  • verbonden met elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 hebben wij het predicaat 'Goed' van de inspectie gekregen.

De dialoog met de inspectie hebben we als zeer plezierig en respectvol ervaren. Tijdens de presentatie aan het einde van de dag kwamen naast complimenten over de betrokkenheid van het team en het eigenaarschap- dat zich o.m. uit in de kwaliteitsgroepen- een paar ontwikkelpunten aan de orde waar we als team mee aan de slag gaan. 

  • Wij kunnen nog winst boeken door de terugkoppelingen van het voortgezet onderwijs te vergelijken met het advies dat in we groep 8 aan deze oud-leerlingen hebben gegeven.
  • Daarnaast zijn er in de presentatie opmerkingen gemaakt dat er winst te behalen is in het onderwijs in de onderbouw.
  • De ingezette actiepunten die omschreven zijn in het schoolplan en uitgewerkt in de jaarplannen sluiten aan bij de accenten die door de inspectie worden gelegd.

We zijn trots op de kinderen, de ouders en op het team! Met trots presenteren we dan ook het inspectierapport dat op papier verwoordt waar we ‘elke dag met plezier en passie voor gaan en staan’. 

Simone Treffers, Renatha Nelemans en Sander Laan

Directie de Stelberg


Terug naar boven