De Stelberg voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

Clazina Kouwenbergzoom 130 3065 KC Rotterdam

Schoolfoto van De Stelberg voor Protestants Christelijk Basisonderwijs

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam beschikt over een invalpool met vakbekwame leerkrachten. Zodra sprake is van langdurige vervanging wordt een beroep gedaan op de pool.


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijs in de groepen 1/2 wordt vanuit thema’s in activiteiten aangeboden en nog niet in vakken. Verschillende aspecten van de ontwikkeling van het kind komen op deze wijze geïntegreerd aan bod. In de groepen 1/2 werken kinderen afwisselend in een groepje aan een tafel of spelen met een klasgenootje in een hoek, zoals bijvoorbeeld de huishoek, de bouwhoek of de leeshoek. Dit plannen de kinderen zelf in door middel van het planbord. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Natuurlijk is er voldoende ruimte voor de basisvakken binnen ons programma. Daarnaast is ook ruimte voor andere vakken. Hieronder lichten we er een aantal uit:

Digitale geletterdheid

Middels de doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8 van methode Delta de Draak leren de kinderen omgaan met digitale media. Zo leren zij vanaf groep 1/2 programmeren met Bee-Bots en via Scratch (een programmeeromgeving voor kinderen) programmeren zij in groep 8 een robot. Bij deze lessen wordt niet alleen gebruik gemaakt van digitale media, maar werken we ook met werkboekjes. Daarbij worden digitale basisprincipes uitgelegd, zoals bijvoorbeeld volgordelijk denken. 

Bewegingsonderwijs

De leerlingen krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. In de groepen 4 en 5 wordt dit afgewisseld met zwemles. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie bijlage gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

'Van 7 tot 7 samen ontdekken, leren en beleven.'

Kindcentrum De Stelberg is een plek voor onderwijs, vroeg- en voorschoolse educatie, kinderopvang en buitenschoolse opvang, speciaal voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar.  Samen met De Stelberg levert KinderServiceHotels een bijdrage aan de totale ontwikkeling van kinderen, waarbij het kind centraal staat en er ruimte is voor ieder kind om zijn talenten te ontwikkelen.

Kindcentrum De Stelberg is een warme en veilige plek, waar kinderen, ouders en medewerkers zich welkom voelen. Er wordt gewerkt vanuit een de gezamenlijke pedagogische visie en de vijf kernwaarden: Warm en betrokken, verwachtingsvol, ruimte voor talent, verbonden met elkaar en thematisch werken.

Ons Kindcentrum is vijf dagen in de week geopend van 7.00 tot 19.00 uur. Naast de voor- en naschoolse opvang verzorgt KinderServiceHotels ook kinderopvang voor 0-4 jarigen en is er een peuterspeelzaal.

Terug naar boven