CBS De Ark

Nozemanstraat 16B 3023 TN Rotterdam

  • Heerlijk een dagje sporten, uitwaaien en zandkastelen bouwen.
  • Marshmallowchallange: Bouw samen de hoogste toren.
  • Aan elkaar voorlezen. #boekpromotie
  • Clinic Skateboarden in de gymzaal.
  • Op het groene schoolplein met schooltuintjes valt veel te ontdekken en leren.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 is door de coronacrisis geen eindtoets afgenomen.
Dat is vooral voor de leerlingen erg jammer. Zij hebben zich de afgelopen jaren zo mooi ontwikkeld. Dat wilden ze graag laten zien.

Toch geeft de plaatsing in het vervolgonderwijs een goed beeld.
De leerlingen van groep 8 zijn geplaatst op de volgende niveaus:

vmbo gl-tl (18%), vmbo tl (18%), vmbo tl-havo (9%), havo (27%), havo-vwo (9%), vwo (18%).

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Bij ons op school nemen we de Cito-toetsen af in de groepen 3 t/m 8. Deze toetsen worden ingepland in een kalender, de toetskalender, verdeeld over de diverse maanden in het jaar. De toetsen die in de maand januari worden afgenomen, noemen we de tussentoetsen. 

In groep 1/2 maken we gebruik van de KIJK! registratie en volgen we de kinderen door gebruik te maken van het observatiesysteem HOREB. 

De resultaten van deze toetsen worden in ons leerlingvolgsysteem ingevoerd. Vervolgens worden de resultaten bekeken op leerling-, groeps -, en schoolniveau. De analyse van de toetsen wordt gebruikt om de nieuwe groepsplannen te schrijven, waarin ons onderwijs op maat wordt beschreven voor het komend half jaar.   

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Overgang naar het Voortgezet Onderwijs

De Ark volgt voor het schooladvies en plaatsing in het vervolgonderwijs de Rotterdamse Plaatsingswijzer.
Om uw kind de overstap van het basisonderwijs naar de school voor het voortgezet onderwijs (VO-school) te laten maken heeft uw kind een advies nodig van het basisonderwijs, ‘het basisschooladvies’. Het basisschooladvies bepaalt op welk onderwijstype (onderwijsniveau) uw kind plaatsbaar is.

In groep 8 heeft u met uw kind en de betrokken leerkracht(en) een gesprek over dat basisschooladvies. Het basisschooladvies bestaat uit:

  • Een niveau-advies (de kern van het basisschooladvies);
  • Aanvullende informatie waaronder vaardigheidsscores op de middentoetsen voor begrijpend lezen, rekenen en wiskunde, spelling en technisch lezen uit de groepen 6, 7 en 8;
  • Informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind;
  • Een motivatie waarom voor het niveau – advies en het profiel is gekozen.

Het basisschooladvies wordt schriftelijk vastgelegd door de basisschool.

Het gesprek over het basisschooladvies begint al in groep 7. De leerkrachten van de basisschool weten waar uw kind wel of niet goed in is, waar uw kind plezier in heeft en of uw kind bijvoorbeeld snel afgeleid is of juist niet. Aan het einde van het zevende leerjaar ontvangt u voor uw kind al een voorlopig basisschooladvies. Dit voorlopig basisschooladvies wordt schriftelijk vastgelegd door de basisschool.
Het advies van de basisschool is het belangrijkste gegeven bij de aanmelding en plaatsing op de VO-school. De Eindtoets wordt pas afgenomen als kinderen al zijn geplaatst door de VO-school.
Mocht de Eindtoets lager uitvallen, dan heeft dit geen gevolgen voor het basisschooladvies. De uitslag van de Eindtoets heeft alleen invloed op het basisschooladvies als de uitslag hoger is dan het door de basisschool bepaalde onderwijsniveau.
De leerkracht van uw kind kan in dat geval het basisschooladvies opnieuw bekijken en bespreken. Daarvoor neemt de basisschool contact met u op. De basisschool kan het basisschooladvies aanpassen, maar is dit niet verplicht.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 heeft de inspectie tijdens een thema-onderzoek het didactisch handelen op De Ark als ruim voldoende tot zeer goed beoordeeld. Aangezien het geen regulier bezoek was, is er geen verslag van ontvangen

Terug naar boven