IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)

Bertrand Russellplaats 7 -9 3069 CA Rotterdam

  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Schoolfoto van IKC Nova voor Protestants Christelijk speciaal basisonderwijs (SBO)

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens ontvangen.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op IKC Nova werken wij met een ambitiemonitor. Hierin stellen we vast welke opbrengst we van de verschillende groepen verwachten en hoeveel groei er de komende periode gemaakt moet worden. De leerlingen van het SBO maken, net zoals in het regulier onderwijs,  twee keer per jaar een CITO toets. Wij maken gebruik van de toetsen voor speciale leerlingen. Deze toetsen zijn afgestemd op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. De leerling wordt getoetst op het niveau waar het ook het onderwijs in krijgt. 

De resultaten worden genoteerd in het ontwikkelingsperspectief (OPP). In het OPP staan de gewenste scores en de behaalde scores. Het is meteen zichtbaar of een leerling op zijn of haar eigen leerlijn presteert of dat het zich sneller of langzamer ontwikkelt.  Het OPP wordt twee keer per jaar met de ouders besproken. De resultaten van de toetsen worden door de leerkrachten en intern begeleiders geanalyseerd en deze worden vervolgens met directie besproken. Op deze manier houden we bij hoe de leerlingen individueel scoren maar we kunnen ook de resultaten op groeps – en schoolniveau bekijken. Aan de hand van deze analyses hebben we inzicht op welke vakgebieden we goed scoren en welke vakgebieden extra aandacht behoeven.        

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven