Basisschool voor Christelijk Onderwijs Onze Wereld

Cornelis Danckertsstraat 34 3067 XG Rotterdam

  • Koele lokalen aan de noordkant
  • Gezelligheid, ontmoeting
  • Elk lokaal heeft eigen privacy en staat in verbinding met de centrale ruimte
  • Een korte instructie, gevolgd door zelfstandig werk, zowel uit boeken als met laptops aangeboden.
  • De doelen benoemen we met elkaar. We werken het samen uit. Op het bord maken we het leren en de doelen zichtbaar.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 heeft de eindtoets, ondanks een 2e lockdown, wel plaats gevonden. In dit schooljaar hebben wij 37 schoolverlaters, waarvan 6 leerlingen uit groep 7. Dit zijn leerlingen die later zijn ingestroomd vanuit de schakelklassen en inmiddels de leeftijd van 13 jaar hebben bereikt of zouden bereiken aan het begin van groep 8. Van de 37 schoolverlaters, heeft 1 leerling geen eindtoets gemaakt vanwege privéomstandigheden. Wij mogen van de 37 leerlingen 1 leerling 'uitsluiten', deze leerling heeft een te korte periode onderwijs gehad op onze school.

De vervroegde uitstromers zijn opgenomen in het gemiddelde. Dit zorgt voor een gemiddelde eindscore van 532,8.

De gemiddelde score van alleen de groep 8 leerlingen is 534,6 en is dus boven het landelijke gemiddelde.

De gemiddelde score van groep 7 is 521,3. Onder invloed van deze leerlingen zakt het gemiddelde van de school. Wat een onterecht lager gemiddelde weergeeft, deze leerlingen hebben niet de volledige 8 jaar Nederlands onderwijs genoten. En tevens zijn zij zij-insromers die pas in midden-en bovenbouw zijn ingestroomd. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vier keer per jaar analyseren en bespreken wij de resultaten van de kinderen met het team. Wij stellen elke keer het leerprogramma bij, zodat de kinderen een goed en passend aanbod van leerstof krijgen. Wij verantwoorden ons aan het bestuur. 

Voor komend jaar zullen wij extra aandacht besteden aan Begrijpend Lezen, Taalontwikkeling, Digitale Vaardigheden en Rekenen. Tijdens deze evaluaties stellen wij vast hoe wij de extra ondersteuning zullen inzetten.

Wij stimuleren zowel de kinderen die in kleine stapjes leren, als de kinderen die extra uitdaging nodig hebben, doordat ze het programma sneller doorlopen. Hiervoor hebben wij de verrijkingsgroep. De kinderen die ondersteuning nodig hebben krijgen pre-teaching door de onderwijsassistente die ook Remedial Teaching geeft. 

We gaan telkens uit van de grootste groep kinderen die de basis instructie krijgt. Het kan zijn dat  een groep hoger scoort en dan krijgt deze middenmoot een deel verdiepingsinstructie erbij. Het kan zijn dat er meer oefening op een bepaald onderwerp nodig is. Dat geven wij nadat wij controle op begrip hebben toegepast. Opbrengstgericht Passend Onderwijs helpt ons bij deze analyses en het vaststellen welk aanbod het beste past bij de kinderen. Kinderen die snel van begrip zijn behalen ook de reguliere doelen. Daarbij krijgen zij een extra aanbod van leerstof. 

Niet alle slimme kinderen komen ook in de plusklas. Wij screenen de kinderen volgens een checklist begaafdheid. De kinderen uit de plusklas krijgen meer projectmatig werk te doen, waarbij hun abstracte denkvermogen, maar ook hun leerattitude wordt gestimuleerd. Vanaf komend jaar komen kinderen uit alle leerjaren hiervoor in aanmerking. 

Sommige kinderen hebben een eigen leerlijn. Dat kan zijn, omdat ze op hun eigen tempo door de leerstof gaan. Soms is het eindniveau lager, maar het kan ook hoger zijn. De eigen leerlijn is dan ook passend bij de vraag van het kind. Dit komt in enkele gevallen voor.

In alle gevallen bespreken wij de trajecten met de interne begeleiders, de leerkrachten, de kinderen en natuurlijk de ouders.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het is de school er alles aan gelegen om de leerlingen een passend advies te geven voor het VO. Tevens is het voorbereiden van de leerlingen op het VO een belangrijk aspect in groep 8. Zo ontvangen de leerlingen van groep 8, informatie omtrent het vervolgonderwijs. Hiernaast leggen ze bezoeken af aan scholenmarkten en gaan ze eveneens proefdraaien op hun beoogde school, indien de situatie dat toestaat. Op deze manier trachten wij onze leerlingen optimaal klaar te stomen voor de volgende stap binnen hun schoolcarrière. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven