Basisschool voor Christelijk Onderwijs Onze Wereld

Cornelis Danckertsstraat 34 3067 XG Rotterdam

 • Koele lokalen aan de noordkant
 • Gezelligheid, ontmoeting
 • Elk lokaal heeft eigen privacy en staat in verbinding met de centrale ruimte
 • Een korte instructie, gevolgd door zelfstandig werk, zowel uit boeken als met laptops aangeboden.
 • De doelen benoemen we met elkaar. We werken het samen uit. Op het bord maken we het leren en de doelen zichtbaar.

Het team

Toelichting van de school

Specialisten en ervaringsgericht leren;

Onderwijsassistenten geven structureel kinderen extra ondersteuning van het leerprogramma. We geven buitenlessen, waarbij zij assisteren en een grote rol hebben bij de verlengde instructie in alle klassen.

Een rekencoach en een rekenspecialist helpen de leerkrachten het juiste onderwijsaanbod te kunnen geven aan kinderen. Naast een Leescoördinator hebben we de taalcoördinator, die samen het leesonderwijs stimuleren op school en het taal onderwijs bevorderen door de leerkrachten veel suggesties te geven.

Natuurprogramma's, zoals de schooltuin ontbreken niet in ons schoolprogramma, evenals de kinderboerderij. In een verstedelijkte wijk is het prachtig om in de natuur te kunnen zijn.

Cultuur staat in projecten op het programma. We organiseren dramalessen en muziekprojecten. We maken kennis met wetenschap en techniek door Robotica.

We hebben een eigen gymdocent, die samen met de TSO medewerkers sport en spel stimuleert. Tijdens de gymlessen en tijdens de pauze momenten.

Leren doe je niet alleen met je hoofd, maar ook met je lichaam, je zintuigen en je belevingen. Balans tussen lichaam en geest is belangrijk op onze school. We gebruiken de moderne middelen zoals laptops, de specialistische menskracht, maar ook de beproefde methoden waardoor  een kind goed tot ontdekken en leren komt.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging van personeel, bijvoorbeeld bij ziekte,regelen wij als volgt:

 • Wij onderzoeken de mogelijkheid dat een teamlid van onze school die parttime werkt, extra les geeft
 • Wij overleggen met ambulant personeel of zij in de gelegenheid zijn de lessen te verzorgen. Zij hebben een eigen agenda.
 • Wij onderzoeken de mogelijkheid of wij gebruik kunnen maken van de invalpool van onze Stichting Kind en Onderwijs
 • Wij onderzoeken de mogelijkheid van inhuur van personeel
 • Wij splitsen groepen op, indien de groepsgrootte dit toelaat
 • Wij sturen beurtelings groepen naar huis, waarbij we digitaal thuis onderwijs kunnen aanbieden mits er daarvoor een helpdesk beschikbaar is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Voor alle groepen staan gediplomeerde leerkrachten. Het team van CBS Onze Wereld heeft een evenwichtige samenstelling met jonge en zeer ervaren leerkrachten, mannen en vrouwen, fulltimers en parttimers. De meesten werken langer op de school, zodat de continuïteit tussen de klassen zeer goed verloopt. 

Wij maken gebruik van de subsidie van de gemeente Rotterdam, door een onderwijsassistente extra in te zetten op kinderen die een duidelijk omschreven leerbehoefte hebben. In overleg met de Intern Begeleider en directie bekijken we welke kinderen een korte begeleide instructie krijgen, om daarna zelfstandig, of met hulp van de leerkracht verder te kunnen met hun werk. Dit kunnen zowel kinderen zijn die extra uitdaging nodig hebben, als kinderen die in kleinere stappen uitleg nodig hebben. 

Het geld dat beschikbaar komt als subsidie voor het Nationaal Programma Onderwijs zetten wij in om kleine groepen te realiseren. Daarnaast geven wij Taalvaardigheden en Begrijpend Lezen extra aandacht. Daarnaast investeren we in ICT middelen, zodat kinderen die een eigen programma hebben, of begaafden kinderen digitaal extra lesstof beschikbaar hebben. 

De gelden die beschikbaar komen via het minister Slob, zetten we in door een extra vakleerkracht in te huren voor kinderen die meer nodig hebben dan de basisleerstof. 


Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het kind in groep 1 en 2 leert spelenderwijs. In alle opdrachten zijn woordenschat, rekenen en taal elementen aanwezig.

Motorische ontwikkeling is belangrijk. Sport en spel zijn wezenlijke leerelementen in de ontwikkeling van de kleuter.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het basis deel van onze onderwijstijd bevat Taal, Begrijpend- en Technisch Lezen en Rekenen. De leerlingen leren zowel een goed handschrift te ontwikkelen, als digitale vaardigheden. Vanaf groep 6 kunnen de leerlingen een type diploma halen. Wereld Oriëntatie is belangrijk en hier hanteren wij de leerstrategieën die wij aanleren bij begrijpend lezen. Sport, muziek en expressie, maar ook natuuronderwijs (bv. schooltuin, kinderboerderij) vullen de kernvakken aan vanuit een andere invalshoek.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

CBS Onze Wereld stelt zich zichzelf tot doel om een passend onderwijsaanbod te kunnen geven aan de kinderen van de wijk 'Het Lage Land'. Wij verstaan onder passend onderwijs dat wij als school verantwoord les kunnen geven aan de kinderen. In specifieke gevallen, beschreven in het SOP, geven wij als school onze mogelijkheden en onmogelijkheden aan. Het SOP kunt u via de site "scholen op de kaart" downloaden. Het is ook op de website van onze school te vinden.

Jonge kinderen kunnen bij kinderopvang Onze Wereld zich ontwikkelen tussen de leeftijd van 0 tot 4 jaar, kinderen vanaf 2 1/2 jaar kunnen bij de peuter Opvang Onze wereld een VVE programma aangeboden krijgen en op de basisschool kunnen wij kinderen van 4 t/m 12 jaar onderwijs geven. Samen met onze partner BijdeHand, kunnen wij een programma aanbieden als Integraal Kind Centrum. Voor en na schooltijd kunnen ouders Buiten Schoolse Opvang inkopen. De pedagogische visie is op elkaar afgestemd.

Door een goede signalering in de eerste levensjaren van het kind, komt de onderwijsvraag, de onderwijsbehoefte en de ondersteuningsvraag van het kind naar voren. Ouders geven ons eerlijke en duidelijke informatie over hun kind, en geven aan wat de stimulerende en belemmerende factoren voor leren zijn in een eerste kennismakingsgesprek. De school geeft aan wat de mogelijkheden van de school zijn.

In een intake gesprek maken ouders en school afspraken over de verwachting die beide samenwerkende partijen hebben. Ouders tekenen een formulier waar zij beloven de juiste informatie te geven aan de school. De school zal ook transparant zijn in de afstemming tussen vraag en aanbod.

Binnen de verschillende methodes die we vanaf groep 3 gebruiken, zijn er vele mogelijkheden om de leerlingen op hun eigen niveau verwerkingsopdrachten te laten maken. Wij werken in elke groep op drie niveaus. We bieden leerstof in stapjes aan, geven de basis instructie of geven de leerlingen een uitdagend programma. In al deze gevallen worden de leerjaar doelen behaald. Zo nodig werken leerlingen op een eigen leerlijn, dit gaat altijd in overleg met de ouders. Bij alle leerlingen houden wij rekening met het welbevinden, de resultaten en algehele groei van de leerling. Via de methode Opbrengstgericht Passend Onderwijs bieden wij als school een compact of verdiepingsprogramma aan. Dit werken we uit in een onderwijsplan. Op de site van onze school kunt u overzichten van onderwijsplannen vinden.

Voor leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften wordt in overleg met Primair Passend Onderwijs Rotterdam een Ontwikkeling Perspectief Plan opgesteld.

De grenzen van regulier onderwijs binnen passend onderwijs geven wij aan. Wanneer de school de leerling geen verdere kansen tot ontplooien kan bieden is de zorggrens bereikt. Dit doet zich voor;

 • Als een leerling zich niet verder ontwikkelt en er geen leerwinst meer gemaakt wordt
 • Als de draaglast voor medeleerlingen en de klas onevenredig is en de draagkracht van medeleerlingen en de klas ontoereikend is
 • Als het welbevinden van de betrokken leerling, van de medeleerlingen en of de leerkracht in gevaar komt

In onze school is een lift aanwezig. Kinderen met een mobiliteitsprobleem kunnen in onze school onderwijs krijgen.

Voor kinderen met een speciale leerbehoefte kunnen wij aanpassingen doen. Wanneer de leerbehoeften te specifiek zijn, verwijzen wij door naar onderwijsinstellingen die wel kunnen voldoen aan de behoefte. Dit doen wij in overleg met PPO Rotterdam, die een advies geeft.

 • Voor kinderen met dyslexie hebben wij mogelijkheden om digitaal te werken of lettertype aan te passen. Wij faciliteren met extra tijd of volgen andere adviezen op, die een deskundig bureau aan ons geeft.
 • Als er spraak en taal problemen hebben, werken wij nauw samen met logopedie. Deze behandelt extern.
 • Twee klassenassistenten zetten wij in voor het jonge kind en voor leer ondersteuning.
 • Kinderen die uitdaging nodig hebben, bieden wij een plusprogramma
 • Het pedagogische schoolklimaat is belangrijk. De pestcoördinator bewaakt dat, samen met de Move-a-Head coördinator.
 • Alle leerlingen en het hele team volgen de SoVa training Move-a-Head.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

CBS Onze Wereld is samen met peuteropvang Onze Wereld Priegeltje, BSO Onze Wereld en Kinderdagverblijf Onze Wereld, een Integraal Kind Centrum.

Terug naar boven