Basisschool voor Christelijk Onderwijs Onze Wereld

Cornelis Danckertsstraat 34 3067 XG Rotterdam

  • Koele lokalen aan de noordkant
  • Gezelligheid, ontmoeting
  • Elk lokaal heeft eigen privacy en staat in verbinding met de centrale ruimte
  • Een korte instructie, gevolgd door zelfstandig werk, zowel uit boeken als met laptops aangeboden.
  • De doelen benoemen we met elkaar. We werken het samen uit. Op het bord maken we het leren en de doelen zichtbaar.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom in Onze Wereld!

De wereld van lerend leren en spelend leren. De wereld waarin het ontdekkende kind een leergierig kind wordt.

CBS Onze Wereld en Gro- up, (voorschool, buitenschoolse opvang en kinderopvang) verzorgen samen als IKC een programma, waar kinderen een speel- en leerontwikkeling doormaken in buitenschoolse tijd en lestijd. 

Het jonge kind krijgt een ontwikkelingsgericht aanbod en het oudere kind richt zich steeds meer op het leren leren.

In ons prachtige kleurrijke gebouw kunnen we leren, spelen, bewegen en voorstellingen geven. 

Zo maken wij samen Onze Wereld mooier!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen op weg
  • Volop in beweging
  • Respect-veiligheid-vertrouwen
  • Voorbereiden op de toekomst
  • Trots op onze talenten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
287
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij vormen het Integraal Kindcentrum Onze Wereld samen met onze partner Gro-Up.

Vanuit onze gedachte ‘het kind staat centraal’ is samenwerking met het basisonderwijs zowel een voorwaarde als een logische invulling. Deze samenwerking zorgt voor een goede aansluiting tussen kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en onderwijs. Zo ontstaat een doorgaande ontwikkelingslijn voor het kind. De pedagogische visie is op elkaar afgestemd.

U kunt voor schooltijd BSO inhuren. De BSO brengt uw kind naar de groep en draagt het over aan de betreffende leerkracht.

U kunt na schooltijd BSO inhuren. De BSO haalt uw kind op uit de groep waar het is. U kunt uw kind in overleg met de BSO ophalen.

BSO spreekt u af via https://www.gro-up.nl/locaties/buitenschoolse-opvang-onze-wereld-bso/

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Door het programma Move a-Head zien wij het welbevinden van de leerlingen toenemen. Het aanleren van conflictbeheersingsstrategieën helpt de leerling stevig in de schoenen te staan. Veiligheidsbeleving meten wij wekelijks af met een thermometer in de groepen. Aandachtspunten zijn een bespreekpunt in de groep ofwel persoonlijk met de leerling. Ouders hebben in dit proces een signalerende en betrokken rol in de 3.0 communicatie.

Terug naar boven